توجه: آیا می دانید مرورگر شما بسیار قدیمی است؟ برای استفاده کامل از امکانات این سایت، مرورگر خود را به روز کنید.

نحوه سفارش آگهی طلایی و نقره ای

تجهیزات تست و اندازه گیری , بهداشت حرفه ای

تجهیزات تست و اندازه گیری , بهداشت حرفه ای

جزئیات آگهی

تجهیزات تست و اندازه گیری ، بهداشت حرفه ای

لوازم تست و اندازه گیری کمپانیهای TES & PROVA تایوان در نمایندگی انحصاری
فروش کلیه تجهیزات تست و اندازه گیری ، بهداشت حر فه ای ، صنعتی
دیتا لاگر دما، دارای 8 ورودی پراب مدل PROVA-800
دیتالاگر 8 کاناله، با صفحه رنگی ، مدل PROVA-830
ترمومتر دیتالاگر 4 کاناله، مدل TES-1384
ترمومتر،دماسنج،حرارت سنج، پرینتر دار مدل TES – 1304
ترمومتر،دماسنج،حرارت سنج، پیشرفته مدل TES – 1305
ترمومتر، دماسنج،حرارت سنج، مدل TES – 1306
ترمومتر، دماسنج، حرارت سنج، پیشرفته قابل اتصال به کامپیوتر
مدل TES – 1307
ترمومتر، دماسنج، حرارت سنج، مدل TES – 1312A
ترمومتر، دماسنج، حرارت سنج، مدل TES – 1314
ترمومتر، دماسنج، حرارت سنج ،مدل TES – 1317 (PT-100)
ترمومتر، دماسنج، حرارت سنج، مدل TES-1317 R (PT-100)
ترمومتر، دماسنج، حرارت سنج، مدل TES1318 (PT-100)
ترمومتر، دماسنج،حرارت سنج، حافظه دار مدل TES – 1319A
ترمومترلیزری، دماسنج لیزری،ترمومترتفنگی اشعه ای مدل TES-1326
ترمومتر، ترمومترلیزری، دماسنج لیزری، تفنگی اشعه ای حافظه دار مدل TES-1327
ترمومتر ترمومترلیزری، دماسنج لیزری،حرارت سنج لیزری، مدلTES-1327 K
پراب میله ای حرارت سنج، مدل TYPE-K02
پراب حرارت سنج سطحی ، مدل TYPE-K03
پراب حرارت سنج سیمی ، مدل TYPE-K01
نورسنج ،لوکس متر، لایت متر،مدلTES-1330 A
نورسنج ،لوکس متر، لایت متر، مدل TES – 1332A
نورسنج ،لوکس متر، لایت متر، مدل TES – 1334
نورسنج ،لوکس متر، لایت متر، مدل TES – 1335
نورسنج ،لوکس متر، لایت متر، پیشرفته مدل TES – 1336A
نورسنج ،لوکس متر، لایت متر ،مدل TES-1339
نورسنج، لوکس متر، لایت متر، مدل TES-1339 R
فلوکس متر،لومن متر ،لامپ ، ،LED مدل TES-133
درخشندگی سنج، مدل TES-137
رنگ سنج نور، ، Choroma meter مدل TES-136
صدا سنج،صوت سنج، مدل TES-52
صدا سنج، صوت سنج، مدل TES – 1351
صدا سنج، صوت سنج، پیشرفته قابل برنامه ریزی مدل TES-1352H
صداسنج ، صوت سنج، LQ دار، مدل TES-1353 H
صداسنج، صوت سنج، مدل TES-1150
صداسنج ، صوت سنج، مدل TES-1151
صداسنج آنالیزور دار، صوت سنج آنالیزوردار، مدلTES-1358 A
صداسنج آنالیزوردار، صوت سنج آنالیزوردار، با صفحه رنگی TES-1358C
صداسنج آنالیزور دار، صوت سنج آنالیزوردار، صفحه رنگی مدل TES-1358 E
نویز دوزیمتر،دزیمتر صدا، مدل TES – 1354
نویز دوزیمتر،دزیمترصدا، پیشرفته مدل TES – 1355
کالیبراتورصدا، مخصوص صداسنج، نویز دوزیمتر، مدل TES – 1356
ترمورطوبت سنج، فشار سنج، هیدرومتر، مدل TES-1160
فشارسنج محیط ، ترمورطوبت سنج ، مدل TES-1161
ترمو رطوبت سنج،رطوبت سنج،هیدرومتر، مدل TES – 1360
ترمورطوبت سنج دیتالاگر، مدل TES-1361 C
ثبات دما و رطوبت، رطوبت سنج،هیدرومتر، به همراه پرینتر مدل TES – 1362
ترمو رطوبت سنج، رطوبت سنج، پیشرفته، رطوبت سنج، هیدرومتر، مدل TES – 1364
ترمو رطوبت سنج ، رطوبت سنج، پیشرفته قابل اتصال به کامپیوتر مدل TES-1365
ترمو رطوبت سنج، رطوبت سنج، هیدرومتر، حافظه دار مدل TES-1260
ترمو رطوبت سنج، رطوبت سنج، هیدرومتر،مدل TES – 1367
کیفیت سنج هوا، مدل TES-5321
کیفیت سنج هوا، مدل TES-5322
CO2 آنالایزر، CO2متر، مدل TES-1370
CO متر، مدل TES-1372
PH متر، مدلTES – 1380
PHمتر، ECمتر، TDSمتر، شوری سنج، مدلTES-1381
PH متر، مدلTES – 1380K به همراه پراب دما و PH
گوس متر، تك محوره مدل TES-1390
گوس متر، تک محوره مدل TES-1391
گوس مترتک محوره ،مدل TES – 1392
گوس متر، سه محوره TES-1393
گوس مترسه محوره TES – 1394،
دستگاه اندازه گیری امواج الکتریکی، مدل TES-92
دستگاه اندازه گیری امواج الکتریکی، مدلTES-593
مولتی متر دیجیتال،آوومتر، اهم متر، مدل TES-2900
مولتی متر دیجیتال، LCRمتر، آوومتر، اهم متر، مدل TES-2950
مولتی متر، دیجیتال مدل TES – 2610
مولتی متر ،دیجیتال آوومتر، اهم متر، مدل TES – 2620
مولتی متر دیجیتال، آوومتر، اهم متر، مدل TES – 2700
مولتی متر دیجیتال ، آوومتر، اهم متر، مدل TES – 2730دارای ترمومتر
مولتی متر دیتالاگر، آوومتر، اهم متر، مدل TES-2732A
LCR متر آوومتر، اهم متر،، مدل TES – 2712
LCR متر، آوومتر، اهم متر،مدل TES – 2360
مولتی متر دیجیتال، آوومتر، اهم متر، مدل TES – 2800
مولتی متر، آوومتر، اهم متر، دیجیتال مدل TES – 2801
مولتیمتر ،حرفه ای دیتالاگر آوومتر، اهم متر، مدل PROVA903
دور سنج لیزری،تاکومتر، مدلRM – 1500 به همراه آداپتور اتصال
دور سنج لیزری،تاکومتر، مدلRM – 1501 به همراه آداپتور اتصال
کلمپ آمپرمتر ، مدل TES – 3050
کلمپ آمپرمتر، مدل TES – 3063 (HVAC )
کلمپ آمپرمتر، HVAC ، مدل TES-3079K
کلمپ آمپرمتر، مدل TES –3091 R
کلمپ آمپرمتر، مدل TES – 3092
کلمپ آمپر متر، مدل CM02
کلمپ آمپر متر، مدل CM03
کلمپ آمپرمتر، TES-3096T
کلمپ آمپرمتر، PROVA 2009
کلمپ آمپرمتر، 3 فاز مدل PROVA 6600
کلمپ آمپر متر،مدل PROVA 2000
کلمپ میلی آمپرمتر ،میلی آمپر متر، مدل PROVA 11
کلمپ آمپر متر AC/DC ، مدل TES-3092
کلمپ آمپرمتر، مدل TES-3091
کلمپ آمپرمترAC/DC ، مدل TES-3910
خازن سنج، مدل TES – 1500
تستر عایق،میگر، مدل TES -1601
تستر عایق،میگر، مدل TES – 1600
تستر عایق، میگر،مدل TES – 1604
تستر عايق،میگر، (گيگا اهم) مدل TES-3660
ارت تستر،ارت سنج، مدل TES-1605
ارت تستر کلمپی ،ارت سنج کلمپی، مدل PROVA 5601
تستر زمین،ارت سنج، ارت تستر، مدل TES – 1700
پاور آنا لایزر کلمپی، پاورآنالیزر تک فاز و سه فاز ،مدل TES – 3600
پاورآنالایزر 3 فاز و تک فاز ، مدل PROVA 6830+6803
پاور آنالایزر ، مدل WM-03
پاورآنالایزر هارمونیک، کلمپی مدل PROVA-6200
پاورآنالایزر 100 آمپر ، هارمونیک آنالایزر، مدل PROVA -23
کلمپ هارمونیک، قابل انعطاف، مدل AFLEX-3003
پاورآنالایزر کلمپی قابل انعطاف ، مدل AFLEX-3005
انالیزور کیفی قدرت ، مدل AFLEX 6300
کلمپ آمپر متر قابل انعطاف ، مدل AFLEX-3001
کلمپ امپر متر قابل انعطاف ، مدل AFLEX-3002
ترمو بادسنج ،بادسنج ،سرعت سنج باد ،مدل AVM-301
بادسنج، ترموبادسنج، سرعت سنج باد، مدل AVM-305
بادسنج، ترمو باد سنج، سرعت سنج باد ،مدلAVM-03
فلو سنج باد،بادسنج، دبی سنج باد، سرعت سنج باد ،مدلAVM-07
باد سنج هات وایر دیتالاگر، بادسنج ،هات وایر ،مدل TES-1341
باد سنج هات وایر ، هات وایرمدل TES-1340
تستر باطری،باطری تستر، مدلTES-33
باطری تستر،تستر باطری، مدل TES-32
میلی اهم متر، رومیزی مدلTES-700
میکرو اهم متر، رومیزی مدلTES-710
پراب سوسماری کلوین، PROVA-700/710/200
پراب 4 رشته فنری مخصوص PROVA-700/710
تستر کابل شبکه، مدل TES-46
تسترکابل شبکه ، مدلTES-45
مولتی کالیبراتور، کالیبراتور چندمنظوره، سیگنال کالیبراتور، مدل PROVA ICAL
مولتی کالیبراتور،کالیبراتورجریان، کالیبراتوردما، کالیبراتور ولتاژ، مدل PROVA 123
کالیبراتور دما، مدل PROVA 125
لوپ کالیبراتور، مدل PROVA100
كاليبراتورصداسنج،(2 کاناله) صداسنج، مدل TES-1356

منبع تغذیه ،قابل برنامه ریزی، مدلPROVA 8000
منبع تغذیه پاور سیوینگ، مدل PROVA8500 ،
سولار پاورمتر، پیرانومتر، تشعشع سنج خورشید،(پراپ جدا) مدل TES-132
سولار پاورمتر،پیرانومتر، تشعشع سنج خورشید،(پراپ سرخود) مدل TES-1333
سولار پاورمتر،پیرانومتر، دیتالاگر،تشعشع سنج خورشید،مدل TES-1333R
سولار پاورآنالایزر، تسترفتوولتائیک ، مدل PROVA200
سولار پاورآنالایزر، تستر فتوولتائیک، مدل PROVA210
سولار سیستم آنالایزر، بهمراه کلامپ هاو پایرومتر، تستر فتوولتائیک، مدل PROVA1011+SOLAR15+21
شبیه ساز نور خورشید، مدل TES-SS1
پارتیکل کانتر ،غبارسنج، مدل TES-5110
پارتیکل کانتر، غبار سنج، شمارنده جرم ذرات، مدل TES-200
آنالیزور رنگ ،کالرمتر، مدل TES-135
WBGTمتر، استرس گرمایی، مدل TES-1369


نمایندگی انحصاری کمپانی TES&PROVAتایوان در ایران شرکت صائن
در ضمن این شرکت مفتخر است در زمینه واردات و عرضه اقلام ذیل در خدمت شما هم میهنان عزیز با شد:

صداسنج، صوت سنج، دسیبل سنج، صداسنج آنالیزوردار، نورسنج، لوکس متر، لایت متر، درخشندگی سنج، فلوکس متر، لومن متر، لومینانس متر، کلوین متر، لومینومتر، نویزدزیمتر، دزیمترصدا، ترمومتر، ترمومتردیتالاگر، ترمومترلیزری، ترمومتر اشعه ای ، ترمومترتفنگی، دماسنج، دماسنج لیزری، حرارت سنج، حرارت سنج لیزری ،پراب میله ای ، پراب سطحی، پراب سیمی،ترمومترحافظه دار، رنگ سنج نور، chroma متر، سولارمتر، پیرانومتر، سولارپاورمتر، سولارپاورآنالایزر، تستر فوتوولتائیک، تستر فتوولتائیک، سولارسیستم آنالایزر، شبیه ساز نورخورشید،باد سنج، سرعت سنج باد، ترموبادسنج، دبی سنج باد، فلوسنج باد، بادسنج هات وایر، هات وایر، گوس متر، تسترمیدان مغناطیسی، تسلامتر، گوس متر تک محوره، گوس متر سه محوره، EMFتستر، RFمتر، ELFمتر، دستگاه اندازه گیری امواج رادیوئی، دستگاه اندازه گیری امواج الکترونیکی، الکترواسموگ ، پارتیکل کانتر، غبارسنج، ذره سنج، COمتر، COآنالایزر، CO2متر، CO2آنالایزر، اکسیژن متر، ترمورطوبت سنج، رطوبت سنج، هیدرو متر، ترمورطوبت سنج دیتالاگر، ترموگراف ، دیتالاگر دما و رطوبت ، دیتالاگردمارطوبت، دیتالاگردما، دیتالاگررطوبت، دیتالاگر، ثبات دما، ثباط دما و رطوبت،مولتی متر، مولتیمتر، مولتی متر دیجیتال، مولتیمتردیجیتال، LCRمتر، خازن سنج، کلمپ، کلمپ آمپرمتر، آمپرمتر کلمپی، آمپرمتر، آمپرمترچنگکی، وات متر ، آمپرمترAC ، آمپرمترDC ، کلمپ آمپر مترAC/DC ، کلمپ قدرتی، آمپرمتر قدرتی، کلمپ آمپرمتر تک فاز، آمپرمتر 3 فاز، میلی آمپرمتر، کلمپ میلی آمپرمتر، وات مترکلمپی، آمپر متر کلمپی، پاورآنالایزر، پاورانالایزر هارمونیک، هارمونیک آنالایزر، پاورآنالایزر متر، پاورآنالایزر 3فاز، پاورآنالایزر تک فاز، ارت تستر، ارت سنج، تستر زمین، تستر عایق، میگر، میلی اهم متر، میکرو اهم متر، تستر کابل شبکه ، دورسنج، دورسنج لیزری، تاکومتر، تاکومترلیزری، RPMمتر، کالیبراتور، مولتی کالیبراتور، کالیبراتوردما، کالیبراتورجریان، کالیبراتورولتاژ، لوپ کالیبراتور، کالیبراتور فشار، کالیبراتورصدا، تسترباطری، باطری تستر، WBGTمتر، استرس گرمایی، آنالیزور رنگ، منبع تغذیه، دیتالاگر8کاناله، دیتالاگر4 کاناله، PHمتر، اسید سنج، ECمتر، کنداکتیویمتر، سختی سنج آب، DOمتر،اکسیژن متر، TDSمتر، MVمتر، شوری سنج، UVمتر، یووی لایت متر، UVلایت متر، رطوبت سنج چوب، رطوبت سنج جامدات، ترمومترمیله ای، VOCمتر، پمپ نمونه برداری، پمپ نمونه برداری فردی، دستگاه اندازه گیری ذرات گرد و غبار، کالیبراتور ترموکوپل، کالیبراتور ولتاژ وجریان ، کالیبراتورچند منظوره، ، انواع تجهيزات اندازاه گيري دما، آوومتر، سرعت وفشار هوا، فشارسنج، آنالايزرهاي گازهاي خروجي از دودكش، آنالايزرهاي پارامترهاي شيميايي، پمپ نمونه برداری از ذرات گردو غبار، پمپ پیستونی، ضخامت سنج، سختی سنج، ارتعاش سنج، زبری سنج، تست چسبندگی رنگ، استروب اسکوپ، نیرو سنج دیجیتال، گشتاور سنج، ترکمتر، میکرو متر، کولیس، کالیپر، یووی لایت متر، کنداکتیویتی متر، ترازوی دیجیتال، اسیلوسکوپ، اسیلوسکوپ آنالوگ، اسیلوسکوپ دیجیتال، اسکوپ، اسیلوسکوپ دستی، اسیلوسکوپ پرتابل، اسیلوسکوپ 2 کاناله، اسیلوسکوپ 4 کاناله، سیگنال ژنراتور، فانکشن ژنراتور، سوئیپ فانکشن ژنراتور، اسپکتروم آنالایزر، نت ورک آنالایزر، لاجیک آنالایزر، ائودیو آنالایزر، منبع تغذیه دوبل تراکینگ، پراب های ولتاژ، کارت اسیلوسکوپ، منبع تغذیه قابل برنامه ریزی، IRمتر، IRسنج، مانومتر

وانواع تجهیزات اندازه گیری ازکمپانی های ذیل:
TES، PROVA،MIC،OWON،KIOMO،Tektronix، ROHDE&SCHWARZ ، Fluke ، Agilent ، GW Instek ، Hioki ، Kyoritsu ، Kaise ، Escort ، Lutron ، Pintek ، Lodestar ، Mastech ، Appa ، SEW ، Megatek ، Matrix ، Victor، Goldstar، HAMEG، SANWA، RIGOL،Time، standard، AZ ، Micro ، Goot ، Testo، Proskit ،Weller

لطفا"جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت ذیل مراجعه نمائید
WWW.SAENCO.COM

تلفن تماس:021-88936611
همراه: 09124801951
09127095694
آدرس: تهران-بلوار کریم خان زند- خیابان حافظ-جنب پل اول – پلاک 408 طبقه اول

نمایش اطلاعات مرتبط

 • به روز شده در تاریخ چهارشنبه 23 فروردین 1396.
 • تعداد بازدید : 299540 بار
 • کد آگهی : 724038

آگهی های مرتبط

 • 09121780754 فروش و نصب انواع ساندویچ پانل سقفی و دیواری در سراسر ایران

  09121780754 فروش و نصب انواع ساندویچ پانل سقفی و دیواری در سراسر ایران

  نماینده رسمی نصب و فروش انواع ساندویچ پانل سقفی و دیواری ماموت سابقه همکاری با بزرگترین شرکت های ن ...

  • 1395/11/18 | تهران | نعمت ا... شاه محمدی | 09121780754
 • مته گردبر (چوب .فلز .بتن .سنگ )

  مته گردبر (چوب .فلز .بتن .سنگ )

  مرکز پخش انواع مته های فرز توخالی گردبرHSS معمولی ، کبالت و الماسه TCT مته فرز سر الماسه TCT گردب ...

  • 1396/02/31 | تهران | ابوالفضل رحمانی | 02166740757
 • مته کبالت دار

  مته کبالت دار

  نمایندگی پخش مته کبالت دار 5% کوفلر(آلمان) ازساز1الی 16 نمایندگی پخش مته کبالت دار استار مکس ...

  • 1396/02/31 | تهران | ابوالفضل رحمانی | 02166740757
 • بورس تیغ اره آبصابونی وآتشی ENRICO

  بورس تیغ اره آبصابونی وآتشی ENRICO

  مرکزپخش انواع تیغ اره آبصابونی ENRICO.آلومینیوم بر و آتشی انواع تیغه اره لنگ انواع تیغه اره کمانی ...

  • 1396/02/31 | تهران | ابوالفضل رحمانی | 02166740757
 • تیغ اره الماسه مخصوص چوب وMDF

  تیغ اره الماسه مخصوص چوب وMDF

  مرکز پخش انواع تیغ الماسه مخصوص چوب و MDF( درسایزمختلف ) مرکز پخش تیغ اره های آب صابونی (آلمانی . ...

  • 1396/02/31 | تهران | ابوالفضل رحمانی | 02166740757


بستن

انتخاب دسته بندی

ابتدا از این قسمت دسته بندی آگهی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

.
بستن

جستجو در آگهی ها

پس از انتخاب دسته بندی ، از این قسمت برای جستجوی دقیق آگهی ها استفاده کنید.

.
بستن

منوی کاربری

از اینجا ثبت نام کنید ، وارد پنل کاربری شوید و سپس آگهی های خود را مدیریت کنید.

.
بستن

متشکریم

کاربر گرامی ، امیدواریم امکانات سایت هفتاد ده برای شما مفید باشد. از حسن انتخاب شما متشکریم.