توجه: آیا می دانید مرورگر شما بسیار قدیمی است؟ برای استفاده کامل از امکانات این سایت، مرورگر خود را به روز کنید.

نحوه سفارش آگهی طلایی و نقره ای

چاپ حرارتی

چاپ حرارتی

جزئیات آگهی

معرفی و لیست قیمت محصولات پرس های حرارتی سابلیمیشن

سایز ۴۰در۴۰(سانتی متر)

مدل 440
پرس دستی حرارتی ساده یک میلیون تومان

مدل 441
پرس دستی حرارتی با تک ریل یک میلیون و 250 هزار تومان

مدل 442
پرس دستی حرارتی با دو ریل ۱٫۵ میلیون تومان

مدل 443
پرس پنوماتیک حرارتی ساده ۲٫۵ میلییون

مدل 444
پرس پنوماتیک حرارتی تک ریل ۲٫۷۵۰ میلیون

مدل445
پرس پنوماتیک حرارتی دو ریل ۳ میلیون تومان

مدل 446
پرس هیدرولیک حرارتی ساده ۳میلیون تومان

مدل447
پرس هیدرولیک حرارتی تک ریل ۳٫۲۵۰ میلیون

مدل448
پرس هیدرولیک حرارتی دو ریل ۳٫۵ میلیون تومان

مدل 449 سفارشی و مطابق نیاز شما


سایز ۴۰در۶۰(سانتی متر)
مدل 640

پرس دستی حرارتی ساده ۱٫۲۵۰میلیون تومان

مدل 641
پرس دستی حرارتی تک ریل ۱٫۵میلیون

مدل 642
پرس دستی حرارتی دو ریل ۱٫۷۵۰میلیون

مدل 643
پرس حرارتی پنوماتیک ساده ۳ میلیون تومان
مدل 644

پرس حرارتی پنوماتیک تک ریل ۳٫۲۵۰میلیون تومان

مدل 645
پرس حرارتی پنوماتیک دو ریل ۳٫۵ میلیون تومان

مدل 646
پرس حرارتی هیدرولیک ساده ۳٫۵میلیون تومان

مدل 647
پرس حرارتی هیدرولیک تک ریل ۳٫۷۵۰میلیون تومان

مدل 468
پرس حرارتی هیدرولیک دو ریل ۴ میلیون تومان

مدل 649 سفارشی و مطابق نیاز شما


سایز ۵۰در۷۰(سانتی متر)
مدل 750

پرس حرارتی دستی ساده ۱٫۷۵۰میلیون تومان

مدل 751
پرس حرارتی دستی تک ریل ۲میلیون تومان

مدل 752
پرس حرارتی دستی دوریل ۲٫۲۵۰ میلیون تومان
مدل 753

پرس حرارتی پنوماتیک ساده ۳٫۵میلیون تومان

مدل 754
پرس حرارتی پنوماتیک تک ریل ۳٫۷۵۰ میلیون تومان
مدل 755

پرس حرارتی پنوماتیک دو ریل ۴ میلیون تومان
مدل 756

پرس حرارتی هیدرولیک ساده ۴میلیون تومان
مدل 757

پرس حرارتی هیدرولیک تک ریل ۴٫۲۵۰ هزار تومان
مدل 758

پرس حرارتی هیدرولیک دو ریل ۴٫۵ میلیون تومان
مدل 759 سفارشی و مطابق نیاز شماسایز ۶۰در ۸۰(سانتی متر)

مدل 860
پرس حرارتی دستی ساده ۲٫۲۵۰ میلیون تومان
مدل 861

پرس حرارتی دستی تک ریل ۲٫۵ میلیون تومان

مدل 862
پرس حرارتی دستی دو ریل ۲٫۷۵۰ میلیون تومان

مدل 863
پرس حرارتی پنوماتیک ساده ۳٫۵میلیون تومان

مدل 864
پرس حرارتی پنوماتیک تک ریل ۳٫۷۵۰ میلیون تومان

مدل 865
پرس حرارتی پنوماتیک دو ریل ۴ میلیون تومان

مدل 866
پرس حرارتی هیدرولیک ساده ۴میلیون تومان

مدل 867

پرس حرارتی هیدرولیک تک ریل ۴٫۲۵۰ میلیون تومان
مدل 868

پرس حرارتی هیدرولیک دو ریل ۴٫۵ میلیون تومان

مدل 869سفارشی و مطابق نیاز شما


سایز ۶۰در۹۰(سانتی متر)

مدل 960
پرس حرارتی دستی ساده ۲٫۷۵۰ میلیون تومان
مدل 961

پرس حرارتی دستی تک ریل ۳ میلیون تومان
مدل 962

پرس حرارتی دستی دو ریل ۳٫۲۵۰ میلیون تومان

مدل 963
پرس حرارتی پنوماتیک ساده ۴٫۵ میلیون تومان

مدل 964
پرس حرارتی پنوماتیک تک ریل ۴٫۷۵۰ میلیون تومان

مدل 965
پرس حرارتی پنوماتیک دو ریل ۵ میلیون تومان
مدل 966

پرس حرارتی هیدرولیک ساده ۵٫۵ میلیون تومان

مدل 967
پرس حرارتی هیدرولیک تک ریل ۵٫۷۵۰ میلیون تومان
مدل 968

پرس حرارتی هیدرولیک دو ریل ۶ میلیون تومان

مدل 969سفارشی و مطابق نیاز شما


سایز ۷۰در ۱۰۰(سانتی متر)

مدل 170
پرس حرارتی دستی ساده ۳٫۲۵۰ میلیون تومان

مدل 171
پرس حرارتی دستی تک ریل ۳٫۵ میلیون تومان

مدل 172

پرس حرارتی دستی دو ریل۳٫۷۵۰ میلیون تومان

مدل 173
پرس حرارتی پنوماتیک ساده ۵ میلیون تومان

مدل 174
پرس حرارتی پنوماتیک تک ریل ۵٫۲۵۰ میلیون تومان
مدل 175

پرس حرارتی پنوماتیک دو ریل ۵٫۵ میلیون تومان

مدل 176
پرس حرارتی هیدرولیک ساده ۶ میلیون تومان

مدل 177
پرس حرارتی هیدرولیک تک ریل ۶٫۲۵۰ میلیون تومان

مدل 178
پرس حرارتی هیدرولیک دو ریل ۶٫۵ میلیون تومان

مدل 179 سفارشی مطابق نیاز شما


سایز ۸۰در۱۱۰(سانتی متر)
مدل 180

پرس حرارتی دستی ساده ۳٫۷۵۰ میلیون تومان

مدل 181
پرس حرارتی دستی تک ریل ۴ میلیون تومان
مدل 182

پرس حرارتی دستی دو ریل ۴٫۲۵۰ میلیون تومان
مدل 183

پرس حرارتی پنوماتیک ساده ۵٫۵ میلیون تومان
مدل 184

پرس حرارتی پنوماتیک تک ریل ۵٫۷۵۰ میلیون تومان
مدل 185

پرس حرارتی پنوماتیک دو ریل ۶ میلیون تومان

مدل 186
پرس حرارتی هیدرولیک ساده ۶٫۵ میلیون تومان

مدل 187
پرس حرارتی هیدرولیک تک ریل ۶٫۷۵۰ میلیون تومان

مدل 188
پرس حرارتی هیدورلیک دو ریل ۷ میلیون تومان

مدل 189 سفارشی و مطابق نیاز شما


سایز ۹۰در۱۱۰(سانتی متر)

مدل 190
پرس حرارتی دستی ساده ۴ میلیون تومان
مدل 191

پرس حرارتی دستی تک ریل ۴٫۲۵۰ میلیون تومان
مدل 192

پرس حرارتی دستی دو ریل ۴٫۵ میلیون تومان

مدل 193
پرس حرارتی پنوماتیک ساده ۶ میلیون تومان
مدل 194

پرس حرارتی پنوماتیک تک ریل ۶٫۲۵۰ میلیون تومان

مدل 195
پرس حرارتی پنوماتیک دو ریل ۶٫۵ میلیون تومان

مدل 196
پرس حرارتی هیدرولیک ساده ۷ میلیون تومان

مدل 197
پرس حرارتی هیدورلیک تک ریل ۷٫۲۵۰ میلیون تومان

مدل 198
پرس حرارتی هیدرولیک دو ریل ۷٫۵ میلیون تومان

مدل 199 سفارشی و مطابق نیاز شما


سایز ۱۰۰در۱۲۰(سانتی متر)
مدل 1200

پرس حرارتی دستی ساده ۴٫۵ میلیون تومان
مدل 1201

پرس حرارتی دستی تک ریل ۵ میلیون تومان
مدل 1202

پرس حرارتی دستی دو ریل ۵٫۵ میلیون تومان

مدل 1203
پرس حرارتی پنوماتیک ساده ۶٫۵ میلیون تومان
مدل 1204

پرس حرارتی پنوماتیک تک ریل ۷ میلیون تومان
مدل 1205

پرس حرارتی پنوماتیک دو ریل ۷٫۵ میلیون تومان

مدل 1206
پرس حرارتی هیدرولیک ساده ۷٫۵ میلیون تومان

مدل 1207
پرس حرارتی هیدرولیک تک ریل ۸ میلیون تومان
مدل 1208

پرس حرارتی هیدرولیک دو ریل ۸٫۵ میلیون تومان

مدل 1209سفارشی مطابق نیاز شما


سایز ۱۰۰در ۱۵۰(سانتی متر)
مدل 1500

پرس حرارتی پنوماتیک ساده ۷ میلیون تومان
مدل 1501

پرس حرارتی پنوماتیک تک ریل ۷٫۵ میلیون تومان
مدل 1502

پرس حرارتی پنوماتیک دو ریل ۸ میلیون تومان
مدل 1503

پرس حرارتی هیدرولیک ساده ۸ میلیون تومان
مدل 1505

پرس حرارتی هیدرولیک تک ریل ۸٫۵ میلیون تومان
مدل 1506

پرس حرارتی هیدرولیک دو ریل ۹ میلیون تومان

مدل 1509 سفارشی مطابق نیاز شماسایز ۱۰۰در ۲۰۰(سانتی متر)

مدل 2100
پرس حرارتی پنوماتیک ساده ۱۰ میلیون تومان
مدل 2101

پرس حرارتی پنوماتیک تک ریل ۱۱ میلیون تومان

مدل 2102
پرس حرارتی پنوماتیک دو ریل ۱۲ میلیون تومان
مدل 2103

پرس حرارتی هیدرولیک ساده ۱۲ میلیون تومان
مدل 2104

پرس حرارتی هیدرولیک تک ریل ۱۳ میلیون تومان

مدل 2105
پرس حرارتی هیدرولیک دو ریل ۱۳٫۵ میلیون تومان

مدل 2109سفارشی مطابق نیاز شما

سطح کار(سانتی متر) : (40*40)(40*60)(50*70)(60*80)(60*90)70*100)(80*110)(100*120)(100*150)(100*200)

ولتاژ : 220 ولت تک فاز و بصورت سفارشی 380 ولت سه فاز

سیستم حرارت سنج : صفر تا 400درجه سانتی گراد (دیجیتال ) در صورت سفارش آنالوگ

سیستم زمان سنج : صفر تا 500 ثانیه ( دیجیتال ) در صورت سفارش آنالوگ

سیستم : دستی – هیدرولیک – پنوماتیک – گریبکس

امکانات : ساده – تک ریل – دو ریل

نوع جنس برای چاپ : پارچه – کاشی – سرامیک – فلزات – چوب – ام دی اف – شیشه – تابلو فرش – موکت

رنگ دستگاه : آبی چرمی – قرمز چرمی – مشکی چرمی ( در صورت سفارش رنگ دلخواه شما )

مدت گارانتی : یکسال

مدت خدمات و پشتیبانی : ده سال

لوازم جانبی : ابر فشرده – پارچه نسوز – کاغذ عکس برگردان – جوهر سابلیمیشن

دستگاههای تکمیلی : پرینتر – پلاتر – افست ( برای چاپ کاغذ عکس برگردان )

https://telegram.me/joinchat/DpWClj_QjQFifAATegDuEA

fanaeyan@


www.fanaeyan.ir

www.09118117400.com

09118117400

آمل جنب اداره پست مرکزی کارگاه فنی روشن


۰۹۱۱۸۱۱۷۴۰۰
www.fanaeyan.ir
Email:tel09118117400@gmail.com

نمایش اطلاعات مرتبط

 • به روز شده در تاریخ چهارشنبه 27 اسفند 1393.
 • تعداد بازدید : 6471 بار
 • کد آگهی : 770870

آگهی های مرتبط

 • دستگاه صدور کارت پرسنلی فارگو ،هایتی ،اولیس و...- (تهران)

  دستگاه صدور کارت پرسنلی فارگو ،هایتی ،اولیس و...- (تهران)

  پرینتر چاپ کارت PVC فارگو : Fargo HDP 5000 چاپگر حرفه ای انواع کارت پی وی سی از قبیل : کارت شناسای ...

  • 1395/11/03 | تهران | چاپ چاسارگاد | 09106645264
 • چاپگر کارت PVC هایتیHITI-CS320

  چاپگر کارت PVC هایتیHITI-CS320

  مشخصات فنی ................... تکنولوژی چاپ مستقیم چاپ دو رو همزمان سرعت چاپ دو رو رنگی کمتر از ...

  • 1395/11/03 | تهران | چاپ چاسارگاد | 09106645264
 • چاپ کارت PVC فارگو Fargo HDP 5000

  چاپ کارت PVC فارگو Fargo HDP 5000

  پرینتر چاپ کارت PVC فارگو : Fargo HDP 5000 چاپگر حرفه ای انواع کارت پی وی سی از قبیل : کارت شناسای ...

  • 1395/11/03 | تهران | چاپ چاسارگاد | 09106645264
 • كارت پرينتر فارگو hdp5000

  كارت پرينتر فارگو hdp5000

  چاپگر غير مستقيم فارگو FARGO-HDP5000 مشخصات فني دستگاه ........... تکنولوژي چاپ کارت غير مستقي ...

  • 1395/11/05 | تهران | کیوان محبی | 02188853577
 • ریبون کارت پرینتر

  ریبون کارت پرینتر

  انواع ريبون هاي -FARGO-DATACARD-HODOO-SMART-NISKA-CIAAT-ZEBRA-HITI-. ريبون رنگي فارگوYMCK ريبون ...

  • 1395/11/05 | تهران | کیوان محبی | 02188853577


بستن

انتخاب دسته بندی

ابتدا از این قسمت دسته بندی آگهی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

.
بستن

جستجو در آگهی ها

پس از انتخاب دسته بندی ، از این قسمت برای جستجوی دقیق آگهی ها استفاده کنید.

.
بستن

منوی کاربری

از اینجا ثبت نام کنید ، وارد پنل کاربری شوید و سپس آگهی های خود را مدیریت کنید.

.
بستن

متشکریم

کاربر گرامی ، امیدواریم امکانات سایت هفتاد ده برای شما مفید باشد. از حسن انتخاب شما متشکریم.