توجه: آیا می دانید مرورگر شما بسیار قدیمی است؟ برای استفاده کامل از امکانات این سایت، مرورگر خود را به روز کنید.
  • نرم افزار سفارش آگهی در روزنامه خراسان

گرده گل

گرده گل

جزئیات آگهی

خواص دارویی گرده گل
گرده داراي تمامي مواد و عناصر غذايي پر مصرف و کم مصرف در بدن انسان است موادي چون اسيدهاي آمينه ضروري مواد معدني پرمصرف
يا کم مصرف در بدن، ويتامينها و اسيدهاي چرب ضروري، همه به مقادير زياد يا متوسط در گرده يافت مي شود .بسياري از مردم چنان تغذيه
مي کنند که علي رغم خوردن غذاهاي مقوي، همواره کمبود برخي عناصر معدني و بخصوص ويتامينها از جمله ويتامين E را دارند. از آنجا که
مصرف کامل غذاها در بدن انسان و حيوانات مستلزم وجود تمامي عناصر و مواد مورد نياز به مقدار کافي است و کمبود برخي مواد موجب کاهش
بازده مصرف ساير مواد غذايي مي شود مصرف گرده بعنوان مکمل غذايي مي تواند اين کمبودها را برطرف کند و باعث باال بردن بازده
متابوليسم مواد غذايي در بدن شود به همين جهت مالحظه مي شود که با مصرف گرده يا خاويار که حاوي ويتامينهاي A و E فراوان هستند،
شخص احساس افزايش قدرت بدني و قدرت جنسي مي کند. اين توجيه از نظر يک متخصص تغذيه کامال قابل قبول است. به همين ترتيب،
چنانچه ويتامينهاي A و E و عناصر معدني کم نياز و اسيدهاي آمينه ضروري از هر منبع غذايي يا مکمل به انسان برسد، هر نوع کمبود اين
مواد مرتفع مي شود و سوخت و ساز ساير مواد نيز بخوبي و با بازده باال انجام مي شود و مشابه اثرات مصرف گرده يا خاويار را شخص احساس
خواهد کرد. به هر حال، بدليل حساس بودن برخي اشخاص نسبت به مصرف گرده، مصرف آن بايد با مقدار اندک؛ مثل، يک گرم در روز شروع
شود و چنانچه حساسيتي به بار نيامد، مي توان مصرف آن را تا حداکثر ۰۱ گرم در روز )۰ بار در روز – هر بار سه گرم( افزايش داد خواص درمانی و فیزیولوژیکی گرده گل
خواص و فوائد حاصل از مصرف گرده گل بر طبق بعضي از شواهد غير علمي اين موضوع بسيار زياد هستند. برخي از مردم درباره اصالح يا
بهبود بيماريهاي مزمن گزارشاتي ارائه دادهاند. بهبودي تعداد زيادي از دردها و رنجهاي بزرگ آنها توسط گرده گل ليست شدهاند. جدول زير
خواص درماني گزارش شده درباره گرده گل و نتيجه تجربيات شخصي بدون هرگونه مطالعات طبي و بررسي علمي ديگر هستند .گاهي اوقات
از بين رفتن عالئم بيماري در اثر مصرف گرده گل، بوسيله پزشکان اطالع داده شده است اما بررسي هاي بيشتر براي چنين بهبوديهايي انجام
نشده است.
ادعاها و گزارشات از فوائد، بهبودها یا درمانهاي حاصله از مصرف گرده گل
مدارک علمی
مشاهدات طوالني مدت در مورد اثرات دارويي گرده گل تنها به مشکالت پروستات و حساسيت ها مربوط ميشود. دهها سال مشاهده اثرات گرده
گل در کشورهاي اروپاي غربي و تعدادي آزمايشات باليني در معالجه مشکالت پروستات ناشي از عفونتها و تومورهاي سرطاني موثر نشان داده
است. مکمل جيرههاي غذايي حيواني با استفاده از گرده گل براي بدست آوردن اضافه وزن و اثرات مفيد ديگر در مورد خوکچه ها، گوسالهها،
جوجههاي گوشتي و محيط کشت آزمايشگاهي حشرات نتايج مثبتي نشان داده است. اثرات مربوط به ميکروبشناسي هم مشاهده گرديده است
ولي اين موضوع به گلوکز اکسيداز اضافه که )همان آنزيمي که براي عمل ضد باکتريايي در عسل طبيعي استفاده ميشود( به وسيله زنبور عسل
قبل از اينکه عسل يا شهد با دانه گرده مخلوط شود، نسبت داده ميشود. بنابراين اين ويژگي در دانههاي گرده و بيشتر در نان گرده نمود پيدا
ميکند. اثر ضد ميکروبي گرده گل روي دست به طورخيلي جزئي آشکار است. برخي مدارک وجود دارد ک ه گرده گل ميتواند حيوانات و انسانها
را در مقابل اثرات زيان آور اشعه ايکس و تشعشعات محافظت نمايد.
خواص درمانی گرده گل، ویژگی ها و فوائد گرده گل
کاربردهاي دارویی امروزي گرده:
به منظور ايجاد عدم حساسيت در بيماران، معموالً گرده مستقيماً از گياهان جمع آوري مي شود، سپس عصاره گرده تزريق زير جلدي ميشود.
بيحسي از طريق خوردن گرده گزارش شده است اما هيچگونه صحت علمي وجود ندارد. براي معالجه مشکالت متعدد پروستات، گردهاي که
تجويز مي شود معموالً بصورت گلوله هاي خشک جمع آوري شده به وسيله زنبور عسل ميباشد. به نظر ميرسد که گرده کشورها يا مناطق مختلف
به يک ميزان اثر مثبت داشته باشند. در هر صورت گرده بطور رسمي به عنوان داروي طبي مشخص نشده است. از زمانيکه به نظر رسيده
مصرف گرده در بهبود شرايط عمومي و ميزان تبديل غذا در حيوانات و انسان موثر است، غالباً درخواست و تقاضا براي آن بيشتر شده است.
ممکن است استفادههاي دارويي ديگري از گرده در طب سنتي به عمل آيد.
کاربرد غذایی
امروزه گرده به طورعمده به عنوان غذا استفاده مي شود يا به عبارت صحيحتر به عنوان يک مکمل غذايي. البته ارزش گرده به عنوان يک ماده
غذايي براي انسان غالباً اغراقآمي ز بوده است،البته اين بدان معني نيست که مصرفش ممکن است مفيد نباشد، بلکه بطور علمي با جيرههاي
حيواني مختلف مفيد نشان داده شده است.
گرده اضافه شده به جيرهها براي دامها و حشرات آزمايشگاهي در بهبود سالمتي، رشد وميزان تغيير تبديل غذا نتيجه مثبت داشته است. جوجهها
بازده غذايي جزئي را با افزودن فقط ۱/۲% گرده به يک جيره غذايي متعادل نشان دادهاند. زنبورداران کندوهاي خود را با گرده خالص،
مکمل هاي گرده يا جانشين هاي گرده در طول دوره هايي که منابع گرده طبيعي محدود است تغذيه ميکنند
کاربرد گرده گل در مواد آرایشی:
اخير اً گرده در تهيه بعضي وسايل آرايشي با اين ادعا که تغذيه با گرده باعث جوان شدن پوست مي شود بکار ميرود. تاثير اين امر ثابت نشده و خطر حساسيت بسيار نيز وجود دارد. بنابراين تعدادي از افراد مستثني ميشوند و همچنين تعداد ديگر نيز در خطر داشتن حساسيت يا
عکسالعملهاي ناخوش آيند قرار ميگيرند، و اين عمل خيلي قابل توصيه نميباشد.
خواص دارویی و درمانی گرده گل
طریقه مصرف
گرده گل در وهله اول قبل از هر چيز يک تقويت کننده طبيعي است که وضعيت عمومي شخص را بهبود مي بخشد. بخاطر خواصي که در آن
موجود است،
کاربرد متنوعی را می توان براي گرده نام برد:
1- تنظیم کننده عمل روده: گرده گل فعاليت روده را عادي کرده و تنظيم کننده قابل توجهي براي آن مي باشد. مخصوصا گرده هايي که
توسط زنبورداران جمع آوري مي شود نوعي ماده غذايي عالي براي روده محسوب مي شود. گاهي اوقات آن را پليس روده مي نامند.
2- گرده گل و رفع کم خونی: گرده گل در کم خوني هاي خطرناک و کم کردن فشار خون موثر است. اين ماده هموگلوبين و اريتروسيت
خون را افزايش مي دهد.
3- رفع حساسیت: بيماران حساس به گرده گل در صورت خوردن عسل و يا در يونش هاي مومي )شان عسل( به خاطر داشتن گرده گل در
آنها، تدريجا درجه حساسيت کاهش يافته و بهبود مي يابند.
4- گرده گل اختالالت در کارايي اعمال بدن را تنظيم نموده و متابوليسم هاي ناقص را متعادل مي سازد.
5- گرده گل به افرادي که دوران نقاهت را مي گذرانند و يا به افراد خسته و ضعيف نيرو مي بخشد. به افرادي که دچار بي اشتهايي هستند
امکان مي دهد اشتهايي خود را بازيابند.
6- گرده گل به طور کلي در کمبودهاي مواد معدني، تاخير در رشد و شير دادن تجويز مي شود.
7- درمان یبوست توسط گرده گل بسيار موثر است. اين ماده با تخميرهاي روده اي و کوليت ها مبارزه مي کند. در درمان کولي باسيلوز و
باکتري هاي روده اي بسيار موثر است.

نمایش اطلاعات مرتبط

  • به روز شده در تاریخ دوشنبه 02 اسفند 1395.
  • تعداد بازدید : 45294 بار
  • کد آگهی : 795680

آگهی های مرتبطبستن

انتخاب دسته بندی

ابتدا از این قسمت دسته بندی آگهی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

.
بستن

جستجو در آگهی ها

پس از انتخاب دسته بندی ، از این قسمت برای جستجوی دقیق آگهی ها استفاده کنید.

.
بستن

منوی کاربری

از اینجا ثبت نام کنید ، وارد پنل کاربری شوید و سپس آگهی های خود را مدیریت کنید.

.
بستن

متشکریم

کاربر گرامی ، امیدواریم امکانات سایت هفتاد ده برای شما مفید باشد. از حسن انتخاب شما متشکریم.