توجه: آیا می دانید مرورگر شما بسیار قدیمی است؟ برای استفاده کامل از امکانات این سایت، مرورگر خود را به روز کنید.
 • سفارش آگهی در نیازمندی های خراسان
 • نرم افزار سفارش آگهی در روزنامه خراسان

نحوه سفارش آگهی طلایی و نقره ای

حراج ابزار با 50 درصد تخفیف مته - قلاویز- گیج اژدری - برقو میکرومتر-

حراج ابزار با 50 درصد تخفیف مته - قلاویز- گیج اژدری - برقو میکرومتر-

جزئیات آگهی

سايز- تلرانس (ميليمتر) كشور سازنده قيمت (ريال) موجودي انبار
آلمان 80،000 موجود ميباشد M3.6G.ISO X2
آلمان 80،000 موجود ميباشد M3 6G ISO X1
آلمان 92،000 موجود ميباشد M4.6G.X4
آلمان 100،000 موجود ميباشد M5.6G.5
آلمان 100،000 موجود ميباشد M5.6G.X7
آلمان 120،000 موجود ميباشد M6X0.75.6G
آلمان 120،000 موجود ميباشد M6.6G.X8
آلمان 120،000 موجود ميباشد M6.6G.X5
آلمان 120،000 موجود ميباشد M6.6G
آلمان 120،000 موجود ميباشد M6X0.5.6G
آلمان 135،000 موجود ميباشد M7 . 6G.X2
آلمان 145،000 موجود ميباشد M8X0.75.6G.X1
آلمان 145،000 موجود ميباشد M8X0.75.6G.X2
آلمان 145،000 موجود ميباشد M8.6G.X3
آلمان 160،000 موجود ميباشد M12.6G.X2
آلمان 180،000 موجود ميباشد M14X1.6G.X1
آلمان 180،000 موجود ميباشد M14X1.5.6G.5.55 X1
آلمان 180،000 موجود ميباشد M14X1.5.6G.5.55 X2
آلمان 180،000 موجود ميباشد M14X.6G.X2
آلمان 200،000 موجود ميباشد M15X0.75.6G.X4
آلمان 200،000 موجود ميباشد M16.6G.X1
آلمان 250،000 موجود ميباشد M22X1.5 . 6G.5.55 X2
آلمان 300،000 موجود ميباشد M24X1.5.6G.X1
آلمان 300،000 موجود ميباشد M24X1.5.6G.X3
آلمان 160،000 موجود ميباشد M12X1.5.6G.X2
آلمان 160،000 موجود ميباشد M12X1.5.6G.X3
آلمان 200،000 موجود ميباشد M15X0.75.6G.X2
آلمان 200،000 موجود ميباشد M15X0.75.6G.X1
آلمان 200،000 موجود ميباشد M16X1.6G.X2
آلمان 200،000 موجود ميباشد M16.6G.X3
آلمان 200،000 موجود ميباشد M16.6G.X2
آلمان 200،000 موجود ميباشد M16X1.5.6G.X4
آلمان 200،000 موجود ميباشد M16X1.5.6G.X2
آلمان 200،000 موجود ميباشد M16X1.6G.X1
ليست گيج رزوه
TREAD GAUGE
آلمان 220،000 موجود ميباشد M18X1.5.6G.X2
آلمان 220،000 موجود ميباشد M18X1.5.6G.X1
آلمان 250،000 موجود ميباشد M20.6G.X1
آلمان 250،000 موجود ميباشد M20.6G.X3
آلمان 250،000 موجود ميباشد M20.6G.X2
آلمان 250،000 موجود ميباشد M20X1.5.6G.X2
آلمان 250،000 موجود ميباشد M20X1.5.6G.X1
آلمان 250،000 موجود ميباشد M22X0.75.6G.X3
آلمان 250،000 موجود ميباشد M22X0.75.6G.X2
آلمان 250،000 موجود ميباشد M22X0.75.6G.X4
آلمان 300،000 موجود ميباشد M24.6G.X2
آلمان 300،000 موجود ميباشد M24.6G.X1
آلمان 350،000 موجود ميباشد M27X1.5.6G.X1
آلمان 400،000 موجود ميباشد M30X1.5.6G.X1
آلمان 500،000 موجود ميباشد M50X2.6G.X2
آلمان 650،000 موجود ميباشد M64X2.6G.X1
آلمان 800،000 موجود ميباشد M72X2.6G.X1
برند كشور سازنده قيمت (ريال) موجودي انبار
آلمان 5،000،000 موجود ميباشد KS
آلمان 3،000،000 موجود ميباشد KS
آلمان 3،000،000 موجود ميباشد KS
VEB KARL ZEISS
آلمان 3،000،000 موجود ميباشد JENA
آلمان 5،000،000 موجود ميباشد KS
آلمان 5،000،000 موجود ميباشد KS
آلمان 3،500،000 موجود ميباشد KS
آلمان 3،500،000 موجود ميباشد KS
آلمان 5،000،000 موجود ميباشد KS
آلمان 3،000،000 موجود ميباشد KS
آلمان 3،000،000 موجود ميباشد KS
آلمان 3،000،000 موجود ميباشد KS
VEB KARL ZEISS
آلمان 5،000،000 موجود ميباشد JENA
VEB KARL ZEISS
آلمان 3،000،000 موجود ميباشد JENA
VEB KARL ZEISS
آلمان 3،000،000 موجود ميباشد JENA
آلمان 3،000،000 موجود ميباشد KS
آلمان 3،000،000 موجود ميباشد KS
آلمان 3،000،000 موجود ميباشد KS
آلمان 3،000،000 موجود ميباشد KS
آلمان 3،000،000 موجود ميباشد KS
آلمان 3،000،000 موجود ميباشد KS
آلمان 3،000،000 موجود ميباشد KS
آلمان 3،000،000 موجود ميباشد KS
آلمان 3،000،000 موجود ميباشد KS
آلمان 3،000،000 موجود ميباشد KS
آلمان 8،000،000 موجود ميباشد KS
آلمان 5،000،000 موجود ميباشد KS
آلمان 10،000،000 موجود ميباشد KS
آلمان 1،500،000 موجود ميباشد KS
آلمان 1،500،000 موجود ميباشد KS
آلمان 2،000،000 موجود ميباشد KS
VEB KARL ZEISS
آلمان 2،000،000 موجود ميباشد JENA
آلمان 2،000،000 موجود ميباشد KS
70 ميليمتر - ميكرومتر داخل سنج 150
150 ميليمتر - ميكرومتر داخل سنج 300
0 ميليمتر - ميكرومتر بيرون سنج 25
25 ميليمتر - ميكرومتر بيرون سنج 50
25 ميليمتر - ميكرومتر بيرون سنج 50
25 ميليمتر - ميكرومتر بيرون سنج 50
كوليس عمق سنج 30 سانت
كوليس عمق سنج 30 سانت
20 ميليمتر - ميكرو متر داخل سنج 30
ميكرومتر بيرون سنج تا 50 ميليمتر
0 ميليمتر - ميكرومتر بيرون سنج 25
25 ميليمتر - ميكرومتر بيرون سنج 50
0 ميليمتر - ميكرومتر بيرون سنج 25
50 ميليمتر - ميكرومتر بيرون سنج 75
0 ميليمتر - ميكرومتر بيرون سنج 25
0 ميليمتر - ميكرومتر بيرون سنج 25
18 ميليمتر - ميكرومتر داخل سنج 35
0 ميليمتر - ميكرومتر بيرون سنج 25
75 ميليمتر - ميكرومتر بيرون سنج 100
0 ميليمتر - ميكرومتر بيرون سنج 20
0 ميليمتر - ميكرومتر بيرون سنج 25
0 ميليمتر - ميكرومتر بيرون سنج 25
0 ميليمتر - ميكرومتر بيرون سنج 25
0 ميليمتر - ميكرومتر بيرون سنج 25
0 ميليمتر - ميكرومتر بيرون سنج 25
50 ميليمتر - ميكرومتر بيرون سنج 75
75 ميليمتر - ميكرومتر بيرون سنج 100
عمق سنج تا 100 ميليمتر
مشخصات فني
10 ميليمتر گيج دار - ميكرومترداخل سنج 20
100 ميليمتر - ميكرومتربيرون سنج 120
100 ميليمتر - ميكرومتربيرون سنج 125
100 ميليمتر - ميكرومتربيرون سنج 125
عمق سنج تا 100 ميليمتر
WWW.SAINATRADE.
ليست ميكرومترها INFO@SAINATRADE.
MICROMETERS
VEB KARL ZEISS
آلمان 2،000،000 موجود ميباشد JENA
آلمان 4،500،000 موجود ميباشد KS 100 ميليمتر - ميكرومتر بيرون سنج 125
25 ميليمتر - ميكرومتر بيرون سنج 50
سايز- تلرانس(ميليمتر) برند كشور سازنده قيمت (ريال) موجودي انبار
آلمان 50،000 موجود ميباشد SUHL 1h9
آلمان 50،000 موجود ميباشد SUHL 1.2e8
آلمان 50،000 موجود ميباشد SUHL 1.5h9
آلمان 50،000 موجود ميباشد SUHL 1.5d9
آلمان 50،000 موجود ميباشد SUHL 1.7h9
آلمان 50،000 موجود ميباشد SUHL 1.9(.0/1 to 0/01)
آلمان 50،000 موجود ميباشد SUHL 1.9h11
آلمان 50،000 موجود ميباشد SUHL 1.9h9
آلمان 50،000 موجود ميباشد SUHL 2h9
آلمان 50،000 موجود ميباشد SUHL 2.5n6
آلمان 50،000 موجود ميباشد SUHL 2.5n7
آلمان 50،000 موجود ميباشد SUHL 2.5u7
آلمان 50،000 موجود ميباشد SUHL 2.5h9
آلمان 65،000 موجود ميباشد SUHL 3u7
آلمان 65،000 موجود ميباشد SUHL 3u8
آلمان 65،000 موجود ميباشد SUHL 3h6
آلمان 65،000 موجود ميباشد SUHL 3h7
آلمان 65،000 موجود ميباشد SUHL 3h8
آلمان 65،000 موجود ميباشد SUHL 3h9
آلمان 65،000 موجود ميباشد SUHL 3h11
آلمان 65،000 موجود ميباشد SUHL 3f7
آلمان 65،000 موجود ميباشد SUHL 3f8
آلمان 65،000 موجود ميباشد SUHL 3r6
آلمان 65،000 موجود ميباشد SUHL 3e8
آلمان 65،000 موجود ميباشد SUHL 3.2h11
آلمان 65،000 موجود ميباشد SUHL 3.5h9
آلمان 65،000 موجود ميباشد SUHL 4d11
آلمان 65،000 موجود ميباشد SUHL 4f9
آلمان 65،000 موجود ميباشد SUHL 4f7
آلمان 65،000 موجود ميباشد SUHL 4h11
WWW.SAINATRADE.C
ليست گيج برو نرو خارج INFO@SAINATRADE.C
EXTERNAL GAUGE GO-NO GO
آلمان 65،000 موجود ميباشد SUHL 4h7
آلمان 65،000 موجود ميباشد SUHL 4h9
آلمان 65،000 موجود ميباشد SUHL 4u7
آلمان 65،000 موجود ميباشد SUHL 4u8
آلمان 65،000 موجود ميباشد SUHL 4.5s7
آلمان 65،000 موجود ميباشد SUHL 4.5h9
آلمان 65،000 موجود ميباشد SUHL 4.5f9
آلمان 65،000 موجود ميباشد SUHL 4.5f8
آلمان 65،000 موجود ميباشد SUHL 4.8d11
آلمان 65،000 موجود ميباشد SUHL 4r6
آلمان 80،000 موجود ميباشد SUHL 5h11
آلمان 80،000 موجود ميباشد SUHL 5h5
آلمان 80،000 موجود ميباشد SUHL 5u7
آلمان 80،000 موجود ميباشد SUHL 5n7
آلمان 80،000 موجود ميباشد SUHL 5u8
آلمان 80،000 موجود ميباشد SUHL 5h9
آلمان 80،000 موجود ميباشد SUHL 5n6
آلمان 80،000 موجود ميباشد SUHL 5f7
آلمان 80،000 موجود ميباشد SUHL 5f9
آلمان 80،000 موجود ميباشد SUHL 5.5h9
آلمان 80،000 موجود ميباشد SUHL 5.5h8
آلمان 80،000 موجود ميباشد SUHL 6f7
آلمان 80،000 موجود ميباشد SUHL 6e8
آلمان 80،000 موجود ميباشد SUHL 6f9
آلمان 80،000 موجود ميباشد SUHL 6h6
آلمان 80،000 موجود ميباشد SUHL 6s7
آلمان 80،000 موجود ميباشد SUHL 6h7
آلمان 80،000 موجود ميباشد SUHL 6u7
آلمان 80،000 موجود ميباشد SUHL 6r6
آلمان 80،000 موجود ميباشد SUHL 6h8
آلمان 80،000 موجود ميباشد SUHL 6h9
آلمان 80،000 موجود ميباشد SUHL 6u8
آلمان 80،000 موجود ميباشد SUHL 6.5d11
آلمان 80،000 موجود ميباشد SUHL 6.5s7
آلمان 80،000 موجود ميباشد SUHL 6.5h8
آلمان 80،000 موجود ميباشد SUHL 6.5h11
آلمان 80،000 موجود ميباشد SUHL 7f7
آلمان 80،000 موجود ميباشد SUHL 7h6
آلمان 80،000 موجود ميباشد SUHL 7d11
آلمان 80،000 موجود ميباشد SUHL 7u7
آلمان 80،000 موجود ميباشد SUHL 7h8
آلمان 80،000 موجود ميباشد SUHL 7h9
آلمان 80،000 موجود ميباشد SUHL 7h11
آلمان 80،000 موجود ميباشد SUHL 7.5s7
آلمان 80،000 موجود ميباشد SUHL 7.6h11
آلمان 100،000 موجود ميباشد SUHL 8u8
آلمان 100،000 موجود ميباشد SUHL 8r6
آلمان 100،000 موجود ميباشد SUHL 8h6
آلمان 100،000 موجود ميباشد SUHL 8h8
آلمان 100،000 موجود ميباشد SUHL 8h9
آلمان 100،000 موجود ميباشد SUHL 8s7
آلمان 100،000 موجود ميباشد SUHL 8u7
آلمان 100،000 موجود ميباشد SUHL 8h11
آلمان 100،000 موجود ميباشد SUHL 8f6
آلمان 100،000 موجود ميباشد SUHL 8f7
آلمان 100،000 موجود ميباشد SUHL 8h7
آلمان 100،000 موجود ميباشد SUHL 8n6
آلمان 100،000 موجود ميباشد SUHL 8h11
آلمان 100،000 موجود ميباشد SUHL 9n7
آلمان 100،000 موجود ميباشد SUHL 9r6
آلمان 100،000 موجود ميباشد SUHL 9h9
آلمان 100،000 موجود ميباشد SUHL 9h8
آلمان 100،000 موجود ميباشد SUHL 9h11
آلمان 100،000 موجود ميباشد SUHL 9d11
آلمان 100،000 موجود ميباشد SUHL 9u7
آلمان 120،000 موجود ميباشد SUHL 10f9
آلمان 120،000 موجود ميباشد SUHL 10h11
آلمان 120،000 موجود ميباشد SUHL 10d11
آلمان 120،000 موجود ميباشد SUHL 10f7
آلمان 120،000 موجود ميباشد SUHL 10h9
آلمان 120،000 موجود ميباشد SUHL 10h9
آلمان 120،000 موجود ميباشد SUHL 10h11
آلمان 120،000 موجود ميباشد SUHL 10r6
آلمان 120،000 موجود ميباشد SUHL 10u7
آلمان 120،000 موجود ميباشد SUHL 10u8
آلمان 120،000 موجود ميباشد SUHL 10u8
آلمان 120،000 موجود ميباشد SUHL 10m6
آلمان 120،000 موجود ميباشد SUHL 10m6
آلمان 120،000 موجود ميباشد SUHL 10n7
آلمان 120،000 موجود ميباشد SUHL 10n7
آلمان 120،000 موجود ميباشد SUHL 10h11
آلمان 102،850 موجود ميباشد SUHL 11h5
آلمان 102،850 موجود ميباشد SUHL 11h11
آلمان 102،850 موجود ميباشد SUHL 11h9
آلمان 102،850 موجود ميباشد SUHL 11h9
آلمان 102،850 موجود ميباشد SUHL 11u7
آلمان 102،850 موجود ميباشد SUHL 11f7
آلمان 122،400 موجود ميباشد SUHL 12f7
آلمان 122،400 موجود ميباشد SUHL 12u7
آلمان 122،400 موجود ميباشد SUHL 12h6
آلمان 122،400 موجود ميباشد SUHL 12r6
آلمان 122،400 موجود ميباشد SUHL 12h9
آلمان 143،650 موجود ميباشد SUHL 13u7
آلمان 143،650 موجود ميباشد SUHL 13n7
آلمان 143،650 موجود ميباشد SUHL 13h11
آلمان 143،650 موجود ميباشد SUHL 13h9
آلمان 143،650 موجود ميباشد SUHL 13h11
آلمان 143،650 موجود ميباشد SUHL 13.5h8
آلمان 143،650 موجود ميباشد SUHL 13.5u7
آلمان 166،600 موجود ميباشد SUHL 14h6
آلمان 166،600 موجود ميباشد SUHL 14h8
آلمان 166،600 موجود ميباشد SUHL 14f7
آلمان 166،600 موجود ميباشد SUHL 14e8
آلمان 166،600 موجود ميباشد SUHL 14h11
آلمان 166،600 موجود ميباشد SUHL 14u7
آلمان 166،600 موجود ميباشد SUHL 14h9
آلمان 166،600 موجود ميباشد SUHL 14n7
آلمان 166،600 موجود ميباشد SUHL 14h7
آلمان 166،600 موجود ميباشد SUHL 14r6
آلمان 166،600 موجود ميباشد SUHL 14m6
آلمان 166،600 موجود ميباشد SUHL 14.5h8
آلمان 166،600 موجود ميباشد SUHL 14.5h9
آلمان 191،250 موجود ميباشد SUHL 15f7
آلمان 191،250 موجود ميباشد SUHL 15h9
آلمان 191،250 موجود ميباشد SUHL 15u7
آلمان 191،250 موجود ميباشد SUHL 15h11
آلمان 191،250 موجود ميباشد SUHL 15h9
آلمان 191،250 موجود ميباشد SUHL 15.5h8
آلمان 217،600 موجود ميباشد SUHL 16u7
آلمان 217،600 موجود ميباشد SUHL 16u7
آلمان 217،600 موجود ميباشد SUHL 16h6
آلمان 217،600 موجود ميباشد SUHL 16h9
آلمان 217،600 موجود ميباشد SUHL 16s7
آلمان 217،600 موجود ميباشد SUHL 16f7
آلمان 217،600 موجود ميباشد SUHL 16h8
آلمان 217،600 موجود ميباشد SUHL 16n6
آلمان 245،650 موجود ميباشد SUHL 17h6
آلمان 245،650 موجود ميباشد SUHL 17h6
آلمان 245،650 موجود ميباشد SUHL 17h6
آلمان 245،650 موجود ميباشد SUHL 17n6
آلمان 245،650 موجود ميباشد SUHL 17h8
آلمان 245،650 موجود ميباشد SUHL 17h9
آلمان 245،650 موجود ميباشد SUHL 17h9
آلمان 245،650 موجود ميباشد SUHL 17h9
آلمان 245،650 موجود ميباشد SUHL 17r6
آلمان 245،650 موجود ميباشد SUHL 17u7
آلمان 245،650 موجود ميباشد SUHL 17.5h8
آلمان 275،400 موجود ميباشد SUHL 18k6
آلمان 275،400 موجود ميباشد SUHL 18f7
آلمان 275،400 موجود ميباشد SUHL 18g6
آلمان 275،400 موجود ميباشد SUHL 18g6
آلمان 275،400 موجود ميباشد SUHL 18h9
آلمان 275،400 موجود ميباشد SUHL 18h9
آلمان 275،400 موجود ميباشد SUHL 18h8
آلمان 275،400 موجود ميباشد SUHL 18u7
آلمان 275،400 موجود ميباشد SUHL 18h11
آلمان 275،400 موجود ميباشد SUHL 18h11
آلمان 306،850 موجود ميباشد SUHL 19f7
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 20h6
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 20h6
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 20g6
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 20g6
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 20f7
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 20s7
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 20s7
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 20h11
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 20h11
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 20h9
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 20h9
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 20h8
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 20r6
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 22d11
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 22h6
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 22h6
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 22h5
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 22h11
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 22h11
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 22h11
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 22h9
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 22h8
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 22h8
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 22u7
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 22u7
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 22f7
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 22g6
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 22h5
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 22d11
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 23.5h9
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 24r6
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 24h9
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 24h9
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 24h8
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 24h6
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 24h6
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 25f7
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 25f7
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 25n6
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 25h6
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 25h9
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 25h9
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 25n7
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 25s7
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 25n6
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 25h9
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 25n7
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 25s7
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 26h5
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 26h11
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 26h5
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 26f7
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 26f7
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 27h8
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 28h5
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 28h11
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 28r6
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 28f7
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 28h6
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 28h5
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 28h5
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 28h11
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 28r6
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 28f7
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 28h6
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 30g6
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 30h9
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 30m6
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 30h11
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 30r6
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 30h6
آلمان 340،000 موجود ميباشد SUHL 30h8
آلمان 360،000 موجود ميباشد SUHL 32h5
آلمان 360،000 موجود ميباشد SUHL 32h5
آلمان 360،000 موجود ميباشد SUHL 32e8
آلمان 360،000 موجود ميباشد SUHL 32f7
آلمان 360،000 موجود ميباشد SUHL 32n6
آلمان 360،000 موجود ميباشد SUHL 32n7
آلمان 360،000 موجود ميباشد SUHL 32r6
آلمان 360،000 موجود ميباشد SUHL 34h5
آلمان 360،000 موجود ميباشد SUHL 34h9
آلمان 360،000 موجود ميباشد SUHL 35f7
آلمان 360،000 موجود ميباشد SUHL 35f7
آلمان 360،000 موجود ميباشد SUHL 35h6
آلمان 360،000 موجود ميباشد SUHL 36h9
آلمان 360،000 موجود ميباشد SUHL 37h11
آلمان 360،000 موجود ميباشد SUHL 38e8
آلمان 360،000 موجود ميباشد SUHL 38h9
آلمان 360،000 موجود ميباشد SUHL 38n5
آلمان 360،000 موجود ميباشد SUHL 38h5
آلمان 360،000 موجود ميباشد SUHL 38n6
آلمان 360،000 موجود ميباشد SUHL 38h6
آلمان 360،000 موجود ميباشد SUHL 38h11
آلمان 360،000 موجود ميباشد SUHL 39h7
آلمان 360،000 موجود ميباشد SUHL 39h7
آلمان 360،000 موجود ميباشد SUHL 39u7
آلمان 360،000 موجود ميباشد SUHL 39k7
آلمان 360،000 موجود ميباشد SUHL 39.5h8
آلمان 360،000 موجود ميباشد SUHL 40f7
آلمان 360،000 موجود ميباشد SUHL 40f7
آلمان 360،000 موجود ميباشد SUHL 40f7
آلمان 360،000 موجود ميباشد SUHL 40h6
آلمان 360،000 موجود ميباشد SUHL 40h6
آلمان 360،000 موجود ميباشد SUHL 40h11
آلمان 360،000 موجود ميباشد SUHL 40h8
آلمان 360،000 موجود ميباشد SUHL 40h8
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 42h6
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 44h11
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 45u7
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 45h9
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 45f7
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 45f7
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 45f7
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 45f7
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 45u7
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 45h6
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 46h9
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 48f7
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 48f7
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 48h9
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 48h6
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 50f7
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 50f7
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 50h7
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 50u7
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 50u7
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 50e8
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 50n7
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 52h9
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 54h9
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 54h9
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 54h6
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 54h7
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 54h7
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 55n6
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 55h7
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 55s7
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 55f7
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 55f7
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 55f7
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 56h9
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 56h9
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 59u7
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 60f7
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 60f7
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 60h9
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 60h9
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 60h11
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 60h6
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 62f7
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 62f7
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 62h9
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 62.4h9
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 68h6
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 70h11
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 70h7
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 70e8
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 70h8
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 76h9
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 76h9
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 78h9
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 80f7
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 80f7
آلمان 450،000 موجود ميباشد SUHL 80e8
آلمان 550،000 موجود ميباشد SUHL 82h9
آلمان 550،000 موجود ميباشد SUHL 82h9
آلمان 550،000 موجود ميباشد SUHL 84h9
آلمان 550،000 موجود ميباشد SUHL 85h8
آلمان 550،000 موجود ميباشد SUHL 85h9
آلمان 550،000 موجود ميباشد SUHL 86h11
آلمان 550،000 موجود ميباشد SUHL 86h11
آلمان 550،000 موجود ميباشد SUHL 86f7
آلمان 550،000 موجود ميباشد SUHL 86f7
آلمان 550،000 موجود ميباشد SUHL 86h9
آلمان 550،000 موجود ميباشد SUHL 86h9
آلمان 550،000 موجود ميباشد SUHL 88h9
آلمان 550،000 موجود ميباشد SUHL 90f7
آلمان 550،000 موجود ميباشد SUHL 90f7
آلمان 550،000 موجود ميباشد SUHL 92h9
آلمان 550،000 موجود ميباشد SUHL 92h9
آلمان 550،000 موجود ميباشد SUHL 95h11
آلمان 550،000 موجود ميباشد SUHL 96h9
آلمان 550،000 موجود ميباشد SUHL 98h11
آلمان 550،000 موجود ميباشد SUHL 98h11
آلمان 700،000 موجود ميباشد SUHL 100e8
آلمان 700،000 موجود ميباشد SUHL 100(.0.3to.0.45)
آلمان 700،000 موجود ميباشد SUHL 100(.0.3to.0.45)
آلمان 700،000 موجود ميباشد SUHL 100(.0.3to.0.45)
آلمان 700،000 موجود ميباشد SUHL 100(.0.3to.0.45)
آلمان 700،000 موجود ميباشد SUHL 100h9
آلمان 700،000 موجود ميباشد SUHL 100h9
آلمان 700،000 موجود ميباشد SUHL 100d9
آلمان 700،000 موجود ميباشد SUHL 100d9
آلمان 700،000 موجود ميباشد SUHL 100r8
آلمان 700،000 موجود ميباشد SUHL 100(.0.3to.0.15)
آلمان 700،000 موجود ميباشد SUHL 100e8
آلمان 700،000 موجود ميباشد SUHL 100(.0.3to.0.45)
آلمان 700،000 موجود ميباشد SUHL 105h9
آلمان 700،000 موجود ميباشد SUHL 107h9
آلمان 700،000 موجود ميباشد SUHL 118h11
آلمان 700،000 موجود ميباشد SUHL 120h11
آلمان 700،000 موجود ميباشد SUHL 125h8
آلمان 700،000 موجود ميباشد SUHL 130h11
آلمان 700،000 موجود ميباشد SUHL 130h9
آلمان 700،000 موجود ميباشد SUHL 132h9
آلمان 700،000 موجود ميباشد SUHL 138h9
آلمان 700،000 موجود ميباشد SUHL 138h9
آلمان 700،000 موجود ميباشد SUHL 150h9
آلمان 1،000،000 موجود ميباشد SUHL 154h9
آلمان 1،000،000 موجود ميباشد SUHL 158e8
آلمان 1،000،000 موجود ميباشد SUHL 158e8
آلمان 1،000،000 موجود ميباشد SUHL 158f7
آلمان 1،000،000 موجود ميباشد SUHL 160f7
آلمان 1،000،000 موجود ميباشد SUHL 160h9
آلمان 1،000،000 موجود ميباشد SUHL 160h9
آلمان 1،000،000 موجود ميباشد SUHL 160f7
آلمان 1،000،000 موجود ميباشد SUHL 170h9
آلمان 1،000،000 موجود ميباشد SUHL 180h9
آلمان 1،000،000 موجود ميباشد SUHL 180e8
آلمان 1،000،000 موجود ميباشد SUHL 181h9
آلمان 1،000،000 موجود ميباشد SUHL 181h9
آلمان 1،000،000 موجود ميباشد SUHL 181h9
آلمان 1،000،000 موجود ميباشد SUHL 181f7
آلمان 1،000،000 موجود ميباشد SUHL 181f7
سايز- تلرانس(ميليمتر) جنس برند كشور سازنده قيمت (ريال) موجودي انبار
آلمان 489،600 موجود ميباشد WEXO HSS 24E6
آلمان 489،600 موجود ميباشد WEXO HSS 24F6
آلمان 489،600 موجود ميباشد WEXO HSS 24E6
آلمان 531،250 موجود ميباشد WEXO HSS 25D11
آلمان 531،250 موجود ميباشد TITEX PLUS HSS 25H7
آلمان 765،000 موجود ميباشد WERKO HSS 30R7
آلمان 765،000 موجود ميباشد TITEX PLUS HSS 30R7 CR
آلمان 870،400 موجود ميباشد WERKO HSS 32F6
32 آلمان 870،400 موجود ميباشد H8
32 آلمان 870،400 موجود ميباشد E6
32 آلمان 870،400 موجود ميباشد R7
32 آلمان 870،400 موجود ميباشد H6
34 آلمان 982،600 موجود ميباشد E6
34 آلمان 982،600 موجود ميباشد E6.XG
34 آلمان 982،600 موجود ميباشد F6
38 آلمان 1،227،400 موجود ميباشد E6
38 آلمان 1،227،400 موجود ميباشد F6
38 آلمان 1،227،400 موجود ميباشد F6
40 آلمان 1،360،000 موجود ميباشد E6
WWW.SAINATRADE.C
ليست گيج برو نرو داخل INFO@SAINATRADE.C
INTERNAL GAUGE GO-NO GO
سايز (ميليمتر) جنس برند كشور سازنده قيمت (ريال) موجودي انبار
آلمان 128،000 ناموجود WEXO HSS M8
آلمان 288،000 موجود ميباشد WEXO HSS M12
آلمان 512،000 موجود ميباشد WEXO HSS M16
آلمان 800،000 موجود ميباشد WEXO HSS M20X1.5
انگلستان 800،000 موجود ميباشد TITEX PLUS HSS M20X1.5
آلمان 800،000 موجود ميباشد WERKO HSS M20X1.5
انگلستان 1،152،000 موجود ميباشد TITEX PLUS HSS M24X2
آلمان 1،800،000 موجود ميباشد WERKO HSS M30X1.5
WWW.SAINATRADE
ليست قلاويزها INFO@SAINATRADE
SCREWTHREADS
سايز (ميليمتر) جنس برند كشور سازنده قيمت (ريال) موجودي انبار
آلمان 242،000 موجود ميباشد WERKO HSS 11x8.5
آلمان 278،480 موجود ميباشد WERKO HSS 11.8x5
آلمان 450،000 موجود ميباشد WERKO HSS 15x10.5
آلمان 800،000 موجود ميباشد WERKO HSS 20x14
آلمان 800،000 موجود ميباشد WERKO HSS 20x14.3
WWW.SAINATRADE
ليست مته هاي پيش رونده INFO@SAINATRADE
STEP DRILL
سايز-تلرانس (ميليمتر) جنس برند كشور سازنده قيمت (ريال) موجودي انبار
آلمان 55،000 موجود ميباشد WERKO HSS 5D11
آلمان 79،200 موجود ميباشد WERKO HSS 6F8
آلمان 79،200 موجود ميباشد WERKO HSS 8D11
آلمان 79،200 موجود ميباشد WERKO HSS 8F8
آلمان 79،200 موجود ميباشد WERKO HSS 8H7
آلمان 79،200 موجود ميباشد WERKO HSS 8H8
آلمان 79،200 موجود ميباشد WERKO HSS 8H11
آلمان 79،200 موجود ميباشد WERKO HSS 8K7
آلمان 79،200 موجود ميباشد WERKO HSS 8N7
آلمان 79،200 موجود ميباشد WERKO HSS 8Z8
آلمان 178،200 موجود ميباشد WERKO HSS 9F8
آلمان 178،200 موجود ميباشد WERKO HSS 9H8
آلمان 178،200 موجود ميباشد WERKO HSS 9N7
آلمان 220،000 موجود ميباشد WERKO HSS 10D10
آلمان 220،000 موجود ميباشد WERKO HSS 10E8
آلمان 220،000 موجود ميباشد WERKO HSS 10F8
آلمان 220،000 موجود ميباشد WERKO HSS 10H7
آلمان 220،000 موجود ميباشد WERKO HSS 10.5H7
آلمان 266،200 موجود ميباشد WERKO HSS 11F8
آلمان 266،200 موجود ميباشد WERKO HSS 11H7
آلمان 266،200 موجود ميباشد WERKO HSS 11H8
آلمان 266،200 موجود ميباشد WERKO HSS 11H11
آلمان 316،800 موجود ميباشد WERKO HSS 12D10
آلمان 316،800 موجود ميباشد WERKO HSS 12F8
آلمان 316،800 موجود ميباشد WERKO HSS 12H7
آلمان 316،800 موجود ميباشد WERKO HSS 12H8
آلمان 316،800 موجود ميباشد WERKO HSS 12H11
آلمان 316،800 موجود ميباشد WERKO HSS 12N7
آلمان 316،800 موجود ميباشد WERKO HSS 12.5H8
آلمان 371،800 موجود ميباشد WERKO HSS 13H11
REAMER
WWW.SAINATRADE.C
ليست برقوها INFO@SAINATRADE.
آلمان 371،800 موجود ميباشد WERKO HSS 13JS7
آلمان 371،800 موجود ميباشد WERKO HSS 13N7
آلمان 371،800 موجود ميباشد WERKO HSS 13H7
آلمان 371،800 موجود ميباشد WERKO HSS 13H11
آلمان 371،800 موجود ميباشد WERKO HSS 13N7
آلمان 431،200 موجود ميباشد WERKO HSS 14F8
آلمان 431،200 موجود ميباشد WERKO HSS 14H7
آلمان 431،200 موجود ميباشد WERKO HSS 14H8
آلمان 431،200 موجود ميباشد WERKO HSS 14H11
آلمان 431،200 موجود ميباشد WERKO HSS 14N7
آلمان 495،000 موجود ميباشد WERKO HSS 15H7
آلمان 495،000 موجود ميباشد WERKO HSS 15H11
آلمان 495،000 موجود ميباشد WERKO HSS 15.5H8
آلمان 563،200 موجود ميباشد WERKO HSS 16N7
آلمان 635،800 موجود ميباشد WERKO HSS 17H8
آلمان 712،800 موجود ميباشد WERKO HSS 18 N7
آلمان 635،800 موجود ميباشد WERKO HSS 21.8S7
آلمان 1،064،800 موجود ميباشد WERKO HSS 22S7
آلمان 1،163،800 موجود ميباشد WERKO HSS 23H8
آلمان 1،163،800 موجود ميباشد WERKO HSS 23H11
آلمان 1،375،000 موجود ميباشد WERKO HSS 25S7
آلمان 1،487،200 موجود ميباشد WERKO HSS 26H7
آلمان 1،724،800 موجود ميباشد WERKO HSS 28H7
آلمان 1،980،000 موجود ميباشد WERKO HSS 30S7
آلمان 2،252،800 موجود ميباشد WERKO HSS 32H7
سايز (ميليمتر) جنس برند كشور سازنده قيمت (ريال) موجودي انبار
آلمان 50،000 موجود ميباشد WERKO HSS 5
آلمان 54،080 موجود ميباشد WERKO HSS 5.2
آلمان 67،280 موجود ميباشد WERKO HSS 5.8
آلمان 72،000 موجود ميباشد WERKO HSS 6
آلمان 84،500 موجود ميباشد WERKO HSS 6.5
آلمان 87،120 موجود ميباشد WERKO HSS 6.6
آلمان 91،125 موجود ميباشد WERKO HSS 6.75
آلمان 92،480 موجود ميباشد WERKO HSS 6.8
آلمان 98،000 موجود ميباشد WERKO HSS 7
آلمان 112،500 موجود ميباشد WERKO HSS 7.5
آلمان 121،680 موجود ميباشد WERKO HSS 7.8
آلمان 128،000 موجود ميباشد WERKO HSS 8
آلمان 174،960 موجود ميباشد WERKO HSS 10.8
آلمان 198،375 موجود ميباشد WERKO HSS 11.5
آلمان 223،260 موجود ميباشد WERKO HSS 12.2
آلمان 273،375 موجود ميباشد WERKO HSS 13.5
آلمان 294،000 موجود ميباشد WERKO HSS 14
آلمان 315،375 موجود ميباشد WERKO HSS 14.5
آلمان 337،500 موجود ميباشد WERKO HSS 15
آلمان 348،844 موجود ميباشد WERKO HSS 15.25
آلمان 384،000 موجود ميباشد WERKO HSS 16
آلمان 396،094 موجود ميباشد WERKO HSS 16.25
آلمان 433،500 موجود ميباشد WERKO HSS 17
آلمان 446،344 موجود ميباشد WERKO HSS 17.25
آلمان 486،000 موجود ميباشد WERKO HSS 18
آلمان 499،594 موجود ميباشد WERKO HSS 18.25
آلمان 513،375 موجود ميباشد WERKO HSS 18.5
آلمان 527،344 موجود ميباشد WERKO HSS 18.75
آلمان 726،000 موجود ميباشد WERKO HSS 22
آلمان 742،594 موجود ميباشد WERKO HSS 22.25
REGULAR DRILLS
ليست مته ها WWW.SAINATRADE
INFO@SAINATRADE
آلمان 776،344 موجود ميباشد WERKO HSS 22.75
آلمان 793،500 موجود ميباشد WERKO HSS 23
آلمان 918،844 موجود ميباشد WERKO HSS 24.75
آلمان 1،014،000 موجود ميباشد WERKO HSS 26
آلمان 1،093،500 موجود ميباشد WERKO HSS 27
آلمان 1،176،000 موجود ميباشد WERKO HSS 28
آلمان 1،197،094 موجود ميباشد WERKO HSS 28.25
آلمان 1،218،375 موجود ميباشد WERKO HSS 28.5
آلمان 1،239،844 موجود ميباشد WERKO HSS 28.75
آلمان 1،350،000 موجود ميباشد WERKO HSS 30
آلمان 1،464،844 موجود ميباشد WERKO HSS 31.25
آلمان 1،536،000 موجود ميباشد WERKO HSS 32
آلمان 1،633،500 موجود ميباشد WERKO HSS 33
آلمان 1،734،000 موجود ميباشد WERKO HSS 34
آلمان 1،785،375 موجود ميباشد WERKO HSS 34.5
آلمان 2،053،500 موجود ميباشد WERKO HSS 37
آلمان 2،400،000 موجود ميباشد WERKO HSS 40
آلمان 2،646،000 موجود ميباشد WERKO HSS 42
آلمان 3،037،500 موجود ميباشد WERKO HSS 45
آلمان 3،174،000 موجود ميباشد WERKO HSS 46
آلمان 3،313،500 موجود ميباشد WERKO HSS 47
آلمان 3،456،000 موجود ميباشد WERKO HSS 48
آلمان 3،750،000 موجود ميباشد WERKO HSS 50
آلمان 4،873،500 موجود ميباشد WERKO HSS 57
آلمان 5،400،000 موجود ميباشد WERKO HSS 60
-3541801-051
09156428604

نمایش اطلاعات مرتبط

 • به روز شده در تاریخ چهارشنبه 05 آبان 1395.
 • تعداد بازدید : 3063 بار
 • کد آگهی : 866027

آگهی های مرتبط

 • نماینده فروش ابزارآلات توسن ,هیوندای، رونیکس و نووا

  نماینده فروش ابزارآلات توسن ,هیوندای، رونیکس و نووا

  فروشگاه پاور تولز نماينده فروش ابزار برقي توسن ،هیوندای،مجموعه ابزار power8 انگلستان ، ابزار دستي نو ...

  • 1395/08/10 | تهران | علیرضا جعفریان | 09358823805
 • مته گردبر (چوب .فلز .بتن .سنگ )

  مته گردبر (چوب .فلز .بتن .سنگ )

  مرکز پخش انواع مته های فرز توخالی گردبرHSS معمولی ، کبالت و الماسه TCT مته فرز سر الماسه TCT گردب ...

  • 1395/09/11 | تهران | ابوالفضل رحمانی | 02166740757
 • مته کبالت دار

  مته کبالت دار

  نمایندگی پخش مته کبالت دار 5% کوفلر(آلمان) ازساز1الی 16 نمایندگی پخش مته کبالت دار استار مکس ...

  • 1395/09/11 | تهران | ابوالفضل رحمانی | 02166740757
 • بورس تیغ اره آبصابونی وآتشی

  بورس تیغ اره آبصابونی وآتشی

  مرکزپخش انواع تیغ اره آبصابونی .آلومینیوم بر و آتشی انواع تیغه اره لنگ انواع تیغه اره کمانی ( دستی ...

  • 1395/09/11 | تهران | ابوالفضل رحمانی | 02166740757
 • تیغ اره الماسه مخصوص چوب وMDF

  تیغ اره الماسه مخصوص چوب وMDF

  مرکز پخش انواع تیغ الماسه مخصوص چوب و MDF( درسایزمختلف ) مرکز پخش تیغ اره های آب صابونی (آلمانی . ...

  • 1395/09/11 | تهران | ابوالفضل رحمانی | 02166740757


بستن

انتخاب دسته بندی

ابتدا از این قسمت دسته بندی آگهی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

.
بستن

جستجو در آگهی ها

پس از انتخاب دسته بندی ، از این قسمت برای جستجوی دقیق آگهی ها استفاده کنید.

.
بستن

منوی کاربری

از اینجا ثبت نام کنید ، وارد پنل کاربری شوید و سپس آگهی های خود را مدیریت کنید.

.
بستن

متشکریم

کاربر گرامی ، امیدواریم امکانات سایت هفتاد ده برای شما مفید باشد. از حسن انتخاب شما متشکریم.