توجه: آیا می دانید مرورگر شما بسیار قدیمی است؟ برای استفاده کامل از امکانات این سایت، مرورگر خود را به روز کنید.

فروش انواع Infineon

فروش انواع Infineon

جزئیات آگهی

صنعت و بازرگانی ریحانی
تلفن: 36619059
فکس: 36615991
همراه:09121238576 ریحانی
همراه:09127104393 ایمانی
EMAIL: info@drelc.com
SITE: http://www.drelc.com
تهران-لاله زار جنوبی –پایین تر از کوچه ترابی گودرزی - پاساژ جهان الکتریک پلاک9
36619059 و 09121238576 ریحانی و 09127104393 ایمانی


فروش انواع
Infineon(Eupec)
– Germany Module
s(diode/diode،
thyristor/thyristor،
thyristor/diode،
diode/thyristor) IPMs IGBT
modules and
drivers Diode Bridges Disc
Type diyotes Thyristors

2ED300C17-S ROHS
2ED300C17-ST ROHS
2PS0200R12KS4-2G
2PS0200R17DLC-2G
2PS0300R12DLC-2G
2PS0300R12DLC-3G
2PS0300R12KS4-2G
2PS0300R12KS4-3G
2PS0300R17DLC-2G
2PS0300R17DLC-3G
2PS0400R06KE3-2G
2PS0400R12DLC-2G
2PS0400R12DLC-4G
2PS0400R12KE3-2G
2PS0400R12KS4-2G
2PS0400R12KS4-4G
2PS0400R17DLC-2G
2PS0400R17DLC-4G
2PS0400R17KE3-2G
2PS0450R12DLC-3G
2PS0450R12KS4-3G
2PS0450R12KT3-3G
2PS0450R17DLC-3G
2PS0600R06KE3-3G
2PS0600R12DLC-2G
2PS0600R12DLC-3G
2PS0600R12DLC-3W-ENG
2PS0600R12DLC-4G
2PS0600R12DLC-4W01-HGW-G
2PS0600R12KE3-2G
2PS0600R12KE3-3G
2PS0600R12KS4-2G
2PS0600R12KS4-3G
2PS0600R12KS4-4G
2PS0600R12KT3-3G
2PS0600R12KT3-4G
2PS0600R17DLC-3G
2PS0600R17DLC-4G
2PS0600R17KE3-2G
2PS0600R17KE3-3G
2PS0800R06KE3-2G
2PS0800R06KE3-4G
2PS0800R12DLC-4G
2PS0800R12DLC-4G01
2PS0800R12DLC-4W01
2PS0800R12KE3-2G
2PS0800R12KE3-2G06
2PS0800R12KE3-2W
2PS0800R12KE3-4G
2PS0800R17DLC-4G
2PS0800R17KE3-4G
2PS0900R06KE3-3G
2PS0900R12DLC-3G
2PS0900R12DLC-3W-ENG
2PS0900R12KE3-3G
2PS0900R12KS4-3G
2PS0900R12KT3-3G
2PS0900R17KE3-3G
2PS1200R06KE3-3G
2PS1200R06KE3-4G
2PS1200R12DLC-4G
2PS1200R12KE3-3G
2PS1200R12KE3-3G02
2PS1200R12KE3-3W
2PS1200R12KE3-4G
2PS1200R12KS4-4G
2PS1200R12KS4-4G-HGW-Hou
2PS1200R12KS4-4G-V
2PS1200R12KT3-3G
2PS1200R12KT3-4G
2PS1200R17KE3-4G
2PS1200R17KS4-4G-V
2PS1600R06KE3-4G
2PS1600R12KE3-4G
2PS1600R12KT3-4G
4PS0100R12KS4-3G
6PS0100R12DLC-3G
6PS0100R12KS4-3G
6PS0100R17DLC-3G
6PS0150R12DLC-3G
6PS0150R12KS4-3G
6PS0200R06KE3-3G
6PS0200R12DLC-3G
6PS0200R12KE3-3G
6PS0200R12KS4-3G
6PS0200R12KS4-3W
6PS0200R17DLC-3G
6PS0300R06KE3-3G
6PS0300R12DLC-3G
6PS0300R12DLC-3G-D1
6PS0300R12KE3-3G
6PS0300R12KE3-3G02
6PS0300R12KS4-3G
6PS0300R12KS4-3W
6PS0300R12KS4-3WAC
6PS0300R17KE03-3W
6PS0300R17KE3-3G
6PS0400R06KE3-3G
6PS0400R12KE3-3G
6PS0400R12KE3-3G03
6PS0400R12KE3-3G04
6PS0400R12KE3-3G05
6PS0400R12KE3-3G06-C3V
6PS0400R12KE3-3G06-V
6PS0400R12KT3-3G
B6I 500/800-220G-PSCOVB1
B6I 500/800-220G-PSCOVZ-
BSM100GAL120DLCK
BSM100GAL120DN2 C
BSM100GAR120DN2 C
BSM100GB120DLC
BSM100GB120DLCK
BSM100GB120DN2
BSM100GB170DL C-SERIE
BSM100GB170DLC
BSM100GB170DN2 C
BSM100GB60DLC
BSM100GD120DLC
BSM100GD120DN2
BSM100GD60DLC
BSM100GP60
BSM10GD120DN2
BSM10GD120DN2E3224
BSM10GP120
BSM10GP120_B9
BSM10GP60
BSM150GAL120DLC،C-SERIE
BSM150GAL120DN2 C
BSM150GAR120DN2،C-SERIE
BSM150GB120DLC
BSM150GB120DN2
BSM150GB120DN2_E3166c-Se
BSM150GB170DL،c-Serie
BSM150GB170DLC
BSM150GB170DN2
BSM150GB170DN2_E3166c-Se
BSM150GB60DLC
BSM150GD60DLC
BSM15GD120DLCE3224
BSM15GD120DN2
BSM15GD120DN2E3224
BSM15GP120
BSM15GP120_B2
BSM15GP60
BSM200GA120DLC C
BSM200GA120DLCS
BSM200GA120DN2
BSM200GA120DN2S
BSM200GA170DL C-SERIE
BSM200GA170DLC،C-SERIE
BSM200GA170DLS C-SERIE
BSM200GA170DN2،C-SERIE
BSM200GA170DN2S C
BSM200GAL120DLC،C-SERIE
BSM200GAL120DN2 C
BSM200GAL120DN2_S4ENG C
BSM200GAR120DN2 C
BSM200GAR120DN2_S4ENG C
BSM200GB120DLC
BSM200GB120DN2
BSM200GB120DN2_S4ENG C
BSM200GB170DL،c-Serie
BSM200GB170DLC
BSM200GB60DLC
BSM200GD60DLC
BSM20GD60DLC
BSM20GD60DLCE3224
BSM20GP60
BSM25GB120DN2
BSM25GD120DLCE3224
BSM25GD120DN2
BSM25GD120DN2E3224
BSM25GP120
BSM25GP120_B2
BSM300GA120DLC
BSM300GA120DLCS،C-SERIE
BSM300GA120DN2
BSM300GA120DN2S
BSM300GA170DL C
BSM300GA170DLC
BSM300GA170DLS
BSM300GA170DN2
BSM300GA170DN2_E3166c-Se
BSM300GA170DN2S،C-SERIE
BSM300GAL120DLC
BSM300GAR120DLC C-SERIE
BSM300GB120DLC
BSM300GB60DLC
BSM30GD60DLC
BSM30GD60DLCE3224
BSM30GP60
BSM30GP60_B2
BSM35GB120DN2
BSM35GD120DLCE3224
BSM35GD120DN2
BSM35GD120DN2E3224
BSM35GP120
BSM35GP120G
BSM400GA120DLC
BSM400GA120DLCS،C-SERIE
BSM400GA120DN2
BSM400GA120DN2S
BSM400GA170DL C
BSM400GA170DLC
BSM400GA170DLS
BSM50GAL120DN2
BSM50GB120DLC
BSM50GB120DN2
BSM50GB170DN2
BSM50GB60DLC
BSM50GD120DLC
BSM50GD120DN2
BSM50GD120DN2E3226
BSM50GD120DN2G
BSM50GD170DL
BSM50GD60DLC
BSM50GD60DLCE3226
BSM50GP120
BSM50GP60
BSM50GP60_B2
BSM50GP60G
BSM50GX120DN2
BSM600GA120DLC،C-SERIE
BSM600GA120DLCS،C-SERIE
BSM75GAL120DN2
BSM75GAR120DN2
BSM75GB120DLC
BSM75GB120DN2
BSM75GB120DN2_E3223c-Se
BSM75GB170DN2
BSM75GB60DLC
BSM75GD120DLC
BSM75GD120DN2
BSM75GD60DLC
BSM75GP60
BYM200B170DN2،C-SERIE
BYM300A120DN2
BYM300A170DN2،C-SERIE
BYM300B170DN2،C-SERIE
BYM600A170DN2
CLIPCLAMP EASY2
DD1200S33K2C
DD1200S33KL2C_B5
DD200S33K2C
DD200S65K1
DD400S17K4C
DD400S17K6C_B2
DD400S33K2C
DD400S33KL2C
DD400S65K1
DD600S16K4
DD600S17K3_B2
DD600S65K1
DD800S17K3_B2
DD800S17K6C_B2
DD800S33K2C
DD900S17K6C_B2
DDB2U30N08VR
DDB6U100N16R
DDB6U100N16RR
DDB6U104N16RR
DDB6U104N18RR
DDB6U134N16RR
DDB6U144N16R
DDB6U145N16L
DDB6U205N16L
DDB6U25N16VR
DDB6U30N08VR
DDB6U40N16XR
DDB6U50N08XR
DDB6U75N16YR
DDB6U84N16RR
DDB6U85N16L
DF200R12KE3،C-SERIE
DF300R12KE3
DF400R12KE3،C-SERIE
DZ2400S17K6C_B2
DZ3600S17K3_B2
DZ800S17K3 C
F4-100R06KL4
F4-100R12KS4
F4-150R06KL4
F4-150R12KS4
F4-200R06KL4
F4-25R12NS4
F4-25R12YT3_B5
F4-30R06W1E3
F4-35R12NS4
F4-400R12KS4_B2
F4-50R06W1E3
F4-50R12KS4
F4-50R12MS4
F4-75R06W1E3
F4-75R12KS4
F4-75R12MS4
FB10R06KL4
FB10R06KL4G
FB10R06KL4G_B1
FB10R06VE3ENG
FB10R06W1E3
FB15R06KL4
FB15R06KL4_B1
FB15R06VE3ENG
FB15R06W1E3
FB20R06KL4
FB20R06KL4_B1
FB20R06W1E3
FB20R06XE3
FB20R06YE3_B1ENG
FB30R06W1E3
FB6R06VE3ENG
FD1200R17KE3-K
FD1200R17KE3-K_B2
FD1600/1200R17KF6C_B2
FD200R12KE3
FD200R65KF1-K
FD300R12KE3
FD300R12KS4_B5
FD400R12KE3 C
FD400R12KE3_B5
FD400R16KF4
FD400R33KF2C
FD400R33KF2C-K
FD400R65KF1-K
FD401R17KF6C_B2
FD600R12KF4
FD600R16KF4
FD600R17KE3_B2
FD600R17KF6C_B2
FD800R17KE3_B2
FD800R17KF6C_B2
FD800R33KF2C
FD800R33KF2C-K
FD800R33KL2C-K_B5
FF1000R17IE4
FF100R12KS4
FF100R12YT3
FF1200R12KE3
FF1200R17KE3
FF1200R17KE3_B2
FF150R12KE3_B8
FF150R12KE3G
FF150R12KE3G_B2،c-Serie
FF150R12KS4
FF150R12KS4_B2،c-Serie
FF150R12KT3G
FF150R12ME3G
FF150R12MS4G
FF150R12YT3
FF150R17ME3G
FF200R06KE3
FF200R06YE3ENG
FF200R12KE3
FF200R12KE3_B2،c-Serie
FF200R12KS4
FF200R12KT3
FF200R17KE3
FF200R17KE3_S4 C
FF200R33KF2C
FF225R12ME3
FF225R12MS4
FF225R17ME3
FF300R06KE3
FF300R06KE3_B2 C
FF300R12KE3
FF300R12KE3_B2
FF300R12KS4
FF300R12KT3
FF300R12KT3_E
FF300R12ME3
FF300R12MS4
FF300R17KE3
FF300R17KE3_S4 C
FF300R17ME3
FF400R06KE3
FF400R12KE3
FF400R12KE3_B2
FF400R12KF4
FF400R12KL4C
FF400R12KT3
FF400R16KF4
FF400R17KE3_B2
FF400R17KF4
FF400R17KF6C_B2
FF400R33KF2C
FF401R17KF6C_B2
FF450R12ME3
FF450R17ME3
FF600R12KE3
FF600R12KF4
FF600R12KL4C
FF600R16KF4
FF600R17KE3
FF600R17KE3_B2
FF600R17KF6C_B2
FF650R17IE4
FF75R12YT3
FF800R12KE3
FF800R12KF4
FF800R12KL4C
FF800R17KE3
FF800R17KE3_B2
FF800R17KF6C_B2
FP06R12W1T4_B3
FP100R06KE3
FP10R06KL4
FP10R06KL4_B3
FP10R06W1E3
FP10R06YE3
FP10R06YE3_B4
FP10R12KE3
FP10R12NT3
FP10R12W1T3
FP10R12W1T4_B3
FP10R12YT3
FP10R12YT3_B4
FP15R06KL4
FP15R06W1E3
FP15R06YE3
FP15R06YE3_B4
FP15R12KE3
FP15R12KE3G
FP15R12KS4C
FP15R12KT3
FP15R12NT3
FP15R12W1T3
FP15R12W1T4_B3
FP15R12YT3
FP20R06KL4
FP20R06W1E3
FP20R06YE3
FP20R06YE3_B4
FP25R12KE3
FP25R12KS4C
FP25R12KT3
FP25R12W2T4
FP30R06KE3
FP30R06W1E3
FP30R06YE3
FP30R06YE3_B4
FP35R12W2T4
FP40R12KE3
FP40R12KE3G
FP40R12KT3
FP40R12KT3G
FP50R06KE3
FP50R06KE3G
FP50R12KE3
FP50R12KS4C
FP50R12KT3
FP75R06KE3
FP75R12KE3
FP75R12KT3
FS100R06KE3
FS100R12KE3
FS100R12KE3_B3
FS100R12KS4
FS100R12KT3
FS100R17KE3
FS10R06VE3
FS10R06VE3_B2
FS10R06VL4_B2
FS10R06XL4
FS10R12VT3
FS10R12YE3
FS10R12YT3
FS150R06KE3
FS150R06KL4_B4
FS150R12KE3
FS150R12KE3G
FS150R12KT3
FS150R17KE3G
FS15R06VE3
FS15R06VE3_B2
FS15R06VL4_B2
FS15R06XE3
FS15R06XL4
FS15R12VT3
FS15R12YT3
FS200R06KE3
FS20R06VE3
FS20R06VE3_B2
FS20R06W1E3
FS20R06XE3
FS20R06XL4
FS225R12KE3
FS225R17KE3
FS25R12KE3G
FS25R12KT3
FS25R12NT3
FS25R12W1T4
FS25R12YT3
FS300R12KE3
FS300R17KE3
FS30R06VE3
FS30R06W1E3
FS30R06XE3
FS30R06XL4
FS35R12KE3G
FS35R12KT3
FS35R12NT3
FS35R12W1T4
FS35R12YT3
FS450R12KE3
FS450R17KE3
FS50R06KE3
FS50R06W1E3
FS50R06YE3
FS50R06YL4
FS50R12KE3
FS50R12KT3
FS50R17KE3_B17
FS6R06VE3_B2
FS75R06KE3
FS75R12KE3
FS75R12KE3_B3
FS75R12KE3G
FS75R12KS4
FS75R12KT3
FS75R12KT3G
FS75R17KE3
FT150R12KE3_B5
FT150R12KE3G_B4
FZ1000R16KF4
FZ1000R33HE3_ENG
FZ1000R33HL3
FZ1050R12KF4
FZ1200R12KE3
FZ1200R12KF4
FZ1200R12KL4C
FZ1200R16KF4
FZ1200R17KE3
FZ1200R17KE3_B2
FZ1200R17KF4
FZ1200R17KF6C_B2
FZ1200R33KF2C
FZ1200R33KL2C
FZ1200R33KL2C_B5
FZ1500R33HL3
FZ1600R12KE3
FZ1600R12KF4
FZ1600R12KL4C
FZ1600R17KE3
FZ1600R17KE3_B2
FZ1600R17KF6C_B2
FZ1800R12KF4
FZ1800R12KL4C
FZ1800R16KF4
FZ1800R17KE3_B2
FZ1800R17KF4
FZ1800R17KF6C_B2
FZ200R65KF1
FZ2400R12KE3
FZ2400R12KE3_B9
FZ2400R12KF4
FZ2400R12KL4C
FZ2400R17KE3
FZ2400R17KE3_B2
FZ2400R17KE3_B9
FZ2400R17KF6C_B2
FZ300R12KE3B1G C-SERIE
FZ300R12KE3G
FZ3600R12KE3
FZ3600R17KE3
FZ400R12KE3
FZ400R12KE3B1،C-SERIE
FZ400R12KS4
FZ400R17KE3
FZ400R17KE3_S4 C
FZ400R33KL2C_B5
FZ400R65KF1
FZ600R12KE3
FZ600R12KE3B1،C-SERIE
FZ600R12KS4
FZ600R17KE3
FZ600R17KE3_S4 C
FZ600R65KF1
FZ800R12KE3
FZ800R12KF4
FZ800R12KL4C
FZ800R12KS4_B2
FZ800R16KF4
FZ800R17KF6C_B2
FZ800R33KF2C
FZ800R33KL2C
FZ800R33KL2C_B5
SCREWCLAMP EASY1
SCREWCLAMP EASY2
SCREWCLAMP EASY750
TDB6HK124N16RR
TDB6HK135N16LOF
TDB6HK165N16LOF
TDB6HK95N16LOF
TTB6C135N16LOF
TTB6C165N16LOF
TTB6C95N16LOF
TTW3C115N16LOF
TTW3C145N16LOF
TTW3C85N16LOF
068237 T298N14TOF
083365 (TD142N14/20KOF)
083366 (DT142N20/14KOF)
104X125DC044 (TT170N14KO
120868-DT142N (DT142N14K
12-801172-00 (TT251N16KO
146A083-2A
163363.01 (TD250N18/28KO
192697-TT104N (TT104N15K
192698-TT170N (TT170N16K
192699-TT210N (TT210N16K
192738 (TT61N16KOF-B2-IG
24870-703-01 T618N14TOF
24870-704-01 T588N16TOF
24870-706-01 T649N16TOF
24870-707-02 T1509N16TOF
27907-34532 (DD46S12K-A)
27907-34533 (DD171N16K)
27907-34534 DD260N16K
40370-210-02-TT92N (TT92
40370-211-01-TT104N (TT1
40370-211-02-TT104N (TT1
40370-211-03-TT104N (TT1
40370-212-01-TT162N (TT1
40370-212-02-TT162N (TT1
40370-212-03-TT162N (TT1
5P50-0409 (TT61N14KOFS01
5P50-0410 (TT92N14KOF)
701819-205AW (TT162N14KO
A158S12TBF
A358S10TDF
A358S12TBF
A438S12TDF
AD116S10KBC
AD116S10KDC
AD116S10KDF
AD180S10KBC
AD180S12KBF
AD180S12KCF
AD180S12KDC
AD220S12KDF
AD60F10KAC
AD60F10KBC
AD60F12KDC
AD96S08KAF
AD96S11KAC
AD96S12KBC
AD96S12KBF
AD96S12KDF
BISCR10012X (TT92N12KOF)
BISCR13212X (TT142N12KOF
BISCR5012X (TT61N12KOF)
BStT68L213 (T1601N32TOF)
BSTT68L213 T1601N32TOF
D101S12B
D101S14B
D1029N18T
D1029N20T
D1029N22T
D1029N24T
D1029N26T
D1030N18T
D1030N20T
D1030N22T
D1030N26T
D1031SH45T
D1049N12T
D1049N12T VF
D1049N14T
D1049N16T
D1049N18T
D1049N18T VF
D1069N36T
D1069N40T
D1069N42T
D1069N44T
D1121SH45T
D1131SH65T
D1169S20T
D1169S25T
D1170S20T
D1170S25T
D121K08B
D121K12B
D121K18B
D121K20B
D121N06B
D121N08B
D121N12B
D121N14B
D121N16B
D121N18B
D121N20B
D121N20B PR
D126A44C
D126A44CS1
D126A45C
D126A45CS1
D126B44CS1
D126B45C
D126B45CS1
D1331SH45T
D1381S45T
D138S09T
D1408S25T
D1408S25TS1
D1461S45T
D1461S45T SSIS62F250
D1479S25T
D1481N58T
D1481N60T
D1481N62T
D1481N65T
D1481N68T
D1509N40T
D1509N44T
D1709N20T
D1709N24T
D170S25BS1
D170S25C
D170U25C
D1800N32T
D1800N32T VT
D1800N36T
D1800N36TS02
D1800N40T
D1800N40TS01
D1800N44T
D1800N48T
D1800N48T PR HLB
D1809N30T
D1809N30T IS
D1809N30TS3
D1809N32T
D1809N36T
D1809N36T VF
D1809N36T VF 101
D1809N40T
D1809N40T VF 131
D1809N40T VF PR
D1809N42T
D1809N43T
D1809N43T 3 VF PR
D1809N43T VF
D1809N44T
D1809N44T PR
D1809N44T VF
D1809N44TS04
D1809N44TS05
D1809N46T
D1809N46T PR
D1809N48T
D1809N48T VF PR
D188S10T
D188S12T
D188S14T
D1961SH45T
D211S12B
D211S14B
D211S14E
D211U14B

نمایش اطلاعات مرتبط

 • به روز شده در تاریخ شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۸.
 • تعداد بازدید : 112 بار
 • کد آگهی : 969999

آگهی های مرتبط

 • تست ارت ساختمان

  تست ارت ساختمان

  تست ارت ساختمان تست ارت صنایع تست ارت مراکز پزشکی تاییدیه ارت وزارت کار نظام مهندسی اداره برق ...

  • 1396/03/25 | اصفهان | مجیدکلباسی | 09131040108
 • فروش کمپرسور های استریم

  فروش کمپرسور های استریم

  کمپرسور به ماشینی اطلاق می شود که از آن برای افزایش فشار سیالات تراکم پذیر (گازها و بخارات) استفاد ...

  • 1398/12/08 | تهران | کشت وکار | 09196086084
 • اتوماسيون صنعتي،سرو درايو،سرو موتور، اينورتر،

  اتوماسيون صنعتي،سرو درايو،سرو موتور، اينورتر،

  نماینده انحصاری کمپانی Lenze آلمان در ایران. وارد کننده انواع الکترو موتور ، موتورگیربکس ، اینورتر ، ...

  • 1398/12/03 | تهران | شرکت توان رسان | 27694444
 • لیست قیمت موتور برق هوندا هوتان

  لیست قیمت موتور برق هوندا هوتان

  شرکت کشت و کار عرضه کننده انواع موتور برق های برند هوندا می باشد. در زیر قیمت تعدادی از موتور برق ها ...

  • 1398/11/14 | تهران | کشت وکار | 09196086084
 • فروش موتور برق های هوندا المکس

  فروش موتور برق های هوندا المکس

  موتور برق هوندا المکس شرکت کشت و کار عرضه کننده انواع موتور برق های برند هوندا می باشد. در زیر قیم ...

  • 1398/11/08 | تهران | کشت وکار | 09196086084


بستن

انتخاب دسته بندی

ابتدا از این قسمت دسته بندی آگهی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

.
بستن

جستجو در آگهی ها

پس از انتخاب دسته بندی ، از این قسمت برای جستجوی دقیق آگهی ها استفاده کنید.

.
بستن

منوی کاربری

از اینجا ثبت نام کنید ، وارد پنل کاربری شوید و سپس آگهی های خود را مدیریت کنید.

.
بستن

متشکریم

کاربر گرامی ، امیدواریم امکانات سایت هفتاد ده برای شما مفید باشد. از حسن انتخاب شما متشکریم.