توجه: آیا می دانید مرورگر شما بسیار قدیمی است؟ برای استفاده کامل از امکانات این سایت، مرورگر خود را به روز کنید.

الماسه واینسرت تراشکاری ابزارعلی بابا 66710350

الماسه واینسرت تراشکاری ابزارعلی بابا 66710350

جزئیات آگهی

فروشنده و وارد کننده انواع اینسرت (الماس) تراشکاری - اینسرت کفتراشی - اینسرت داخل تراشی - اینسرت برش - اینسرت شیار - اینسرت گام زنی - اینسرت جوشی و ... با برندهای Sandvik (سندویک) - Kennametal (کنامتال) - Walter (والتر) - Widia (ویدیا) - DIJET (دایجت ژاپن) - NTK (ان تی کی) - TUNGALOY (تانگولای) - TABA (تابا) - HORN (هورن) - ISCAR (ایسکار) - VALENITE (ولنایت) - KYOCERA (کیوسرا) - TIZIT (تیزیت اتریش) - Eurotool (یوروتول) - Boehlerit (بهلریت) - Boheringer (بورینگر) - Almase saz (الماسه ساز) و...
TNUN 110304 TNMM 22 04 08 SPUN 12 03 12 SPKN 12 03 ED-TL
TNUN 110308 TNMG 16 03 08 SPUN 12 04 08 SPKN 12 04 ED-R
TNUN 160304 TNMG 16 04 08 SPUN 12 04 12 SPKN 12 04 ED-L
TNUN 160308 TNMG 22 04 04 SPUN 15 04 04 SPKN 12 04 ED-TR
TNUN 160312 TNMG 22 04 12 SPUN 15 04 08 SPKN 12 04 ED-TL
TNUN 160404 TNMG 16 04 04 - 150 SPUN 15 04 12 SPKN 15 04 ED-R
TNUN 160408 TNMG 16 04 12 - 150 SPUN 19 04 12 SPKN 15 04 ED-L
TNUN 160412 TNMG 22 04 08 - 150 SPUN 19 04 16 SPKN 15 04 ED-TR
TNUN 160416 TNMG 16 04 04 - 610 SPUN 25 06 12 SPKN 15 04 ED-TL
TNUN 220404 TNMG 16 04 12 - 610 SPUN 25 06 16 SPKN 19 04 ED-R
TNUN 220408 TNMG 22 04 08 - 610 SPUN 25 06 20 SPKN 19 04 ED-L
TNUN 220412 SNMA 09 03 04 SPGN 09 03 04 SPAN 12 03 ED-R
TNUN 220416 SNMA 09 03 08 SPGN 09 03 08 SPAN 12 03 ED-L
TNGN 11 03 00 SNMA 12 04 04 SPGN 12 03 00 SPAN 15 04 ED-R
TNGN 11 03 04 SNMA 12 04 08 SPGN 12 03 04 SPAN 15 04 ED-L
TNGN 11 03 08 SNMA 12 04 12 SPGN 12 03 08 SNKN 12 04 AN
TNGN 16 03 00 SNMA 12 04 16 SPGN 12 03 12 SNKN 15 04 AN
TNGN 16 03 04 SNMA 19 04 08 SPGN 12 04 08 SNKN 19 04 AN
TNGN 16 03 08 SNMA 19 04 12 SPGN 12 04 12 SNKN 19 05 AN
TNGN 16 04 00 SNMA 19 04 16 SPGN 15 04 08 MNUN 12 04
TNGN 16 04 04 SNMA 19 06 08 SPGN 15 04 12 MNUN 19 05
TNGN 16 04 08 SNMA 19 06 12 SPGN 19 04 00 TPKN 16 03 PP-R
TNGN 16 04 12 SNMA 19 06 16 SPEN 12 04 04 TPKN 16 03 PP-TR
TNGN 16 04 16 SNMM 12 04 08 SPEN 12 04 08 TPKN 16 03 PD-TR
TNGN 22 04 00 SNMM 19 06 12 RNGN 09 03 00 TPKN 16 03 PD-TL
TNGN 22 04 04 SNMM 12 04 08 - 710 RNGN 12 03 00 TPKN 22 04 PD-R
TNGN 22 04 08 SNMM 12 04 12 - 710 TEGN 11 03 04 TPKN 22 04 PD-L
TNGN 22 04 12 SNMG 09 03 08 TEGN 11 03 08 TPKN 22 04 PD-TR
TNGN 22 04 16 SNMG 19 06 12 TEGN 16 03 04 TPKN 22 04 PD-TL
TPUN 11 03 04 SNMG 12 04 08 -150 TEGN 11 03 08 TPAN 11 03 PP-N
TPUN 11 03 08 SNMG 12 04 12 -150 SEGN 09 03 04 TPAN 16 03 PP-N
TPUN 16 03 04 SNMG 12 04 08 -610 SEGN 09 03 08 TPCN 11 03 PP-N
TPUN 16 03 08 SNMG 12 04 12 -610 SEGN 12 03 04 TPCN 16 03 PP-N
TPUN 16 03 12 DNMA 15 06 04 SEGN 12 03 08 TFAN 16 03PF-R
TPUN 16 03 16 DNMA 15 06 08 TPMR 11 03 04 TFAN 16 03PF-L
TPUN 16 03 32 DNMA 15 06 12 TPMR 11 03 08 TFAN 22 03 PF-R
TPUN 16 04 08 DNMA 15 06 16 TPMR 16 03 04 TFAN 22 03 PF-L
TPUN 16 04 12 DNMM 15 06 04 -710 TPMR 16 03 08 SFAN 12 03 EF-R
TPUN 22 04 04 DNMM 15 06 08 -710 TPMR 16 03 12 SFAN 12 03 EF-L
TPUN 22 04 08 DNMM 15 06 12 -710 TPGR 11 03 04 TNAN 25 04 ZZ-R
TPUN 22 04 12 DNMM 15 06 16 -710 TPGR 11 03 08 TNAN 25 04 ZZ-L
TPUN 22 04 16 DNMG 15 06 04 - 150 TPGR 16 03 04 TNAN 31 04 ZZ-R
TPUN 22 04 20 DNMG 15 06 08- 150 TPGR 16 03 08 TNAN 31 04 ZZ-L
TPGN 09 02 08 DNMG 15 06 12 - 150 TPGR 16 03 12 TNJN 12 04 AN
TPGN 11 02 04 DNMG 15 06 16 - 150 SPMR 12 03 08 TPJN 16 03 AE-R
TPGN 11 02 08 CNMA 12 04 04 SPGR 12 03 08 TPJN 16 03 AE-L
TPGN 11 03 00 CNMA 12 04 08 TNMA 16 04 04 TPJN 22 03 AE-R
TPGN 11 03 04 CNMA 12 04 12 TNMA 16 04 08 TPJN 22 03 AE-L
TPGN 11 03 08 CNMA 12 04 16 TNMA 16 04 12 SBAN 12 03 ZZ
TPGN 16 02 04 CNMA 19 04 08 TNMA 16 04 16 SBAN 12 04 ZZ
TPGN 16 02 08 CNMA 19 04 12 TNMA 22 04 04 SBEX 12 03 ZZ
TPGN 16 03 04 CNMA 19 04 16 TNMA 22 04 08 SBEX 12 04 ZZ
TPGN 16 03 08 CNMA 19 06 24 TNMA 22 04 12 SNAX 12 04 EN-N
TPGN 16 03 12 CNMM 12 04 08-710 TNMA 22 04 16 SNAX 15 04 EN-N
TPGN 16 03 16 CNMM 12 04 12-710 TNMA 27 06 32 SNEX 12 04 EN-N
TPGN 16 03 32 CNMG 12 04 04 TNMM 16 04 08 SNEX 15 04 EN-N
TPGN 16 04 04 CNMG 12 04 08 TNMM 16 04 12 SPAX 12 03 ED-R
TPGN 16 04 08 CNMG 12 04 12 SPEX 12 03 ED-R SPAX 12 03 ED-L
TPGN 16 04 12 CNMG 19 06 12 SPEX 12 03 ED-L SPAX 15 04 ED-R
TPGN 22 04 04 RNMA 09 03 00 SPEX 15 04 ED-R SPAX 15 04 ED-L
TPGN 22 04 08 RNMA 09 04 00 SPEX 15 04 ED-L SFEX 12 03 EF-R
TPGN 22 04 12 RNMA 12 04 00 SFAX 12 03 EF-R SFEX 12 03 EF-L
TPGN 22 04 16 RNMM 19 06 00 SFAX 12 03 EF-L SDGA 09 T3 08
SNUN 09 03 04 RNMG 09 03 00 SNGN 12 03 12 RCMX 16 06 00
SNUN 09 03 08 RNMG 09 04 00 SNGN 12 04 00 RCMX 20 06 00
SNUN 12 03 04 TCMA 11 02 04 SNGN 12 04 08 RCMX 32 09 00
SNUN 12 03 08 TCMA 11 02 08 SNGN 12 04 12 RPEX 12 04 00
SNUN 12 03 12 TCMA 16 T3 04 SNGN 12 04 16 SNUN 25 06 20 T
SNUN 12 03 16 TCMA 16 04 08 SNGN 15 04 08 SNUN 2507 16 T
SNUN 12 04 08 SCMA 09 03 04 SNGN 15 04 12 TNUN 33 07 40 T
SNUN 12 04 12 SCMA 09 T3 04 SNGN 15 04 16 TNUN 39 10 60 T
SNUN 12 04 16 SCMA 09 T3 08 SNGN 19 04 00 TNMA 22 04 32 T
SNUN 15 04 08 SCMA 09 04 08 SPUN 09 03 04 TNMA 27 06 32 T
SNUN 15 04 12 SCMA 12 05 08 SPUN 09 03 08 SPKN 12 03 ED-R
SNUN 15 04 16 SCMA 15 05 08 SPUN 12 03 04 SPKN 12 03 ED-L
SNUN 19 04 08 SCMM 09 03 08 SPUN 12 03 08 SPKN 12 03 ED-TR
SNUN 19 04 12 TPGA 11 02 04 SNUN 19 04 30 TDGA 09 02 02
SNUN 19 04 16 TPGA 11 02 08 SNUN 19 05 08 TDGA 09 02 04
SNGN 12 03 00 RCMX 10 03 00 SNGN 09 03 00 TDGA 09 02 08
SNGN 12 03 04 RCMX 12 04 00 SNGN 09 03 04 TDGA 11 02 08
SNGN 12 03 08 SNGN 09 03 08 SDGA 09 T3 04

نمایش اطلاعات مرتبط

 • به روز شده در تاریخ شنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۰.
 • تعداد بازدید : 859 بار
 • کد آگهی : 904387

آگهی های مرتبط

 • فروش بلبرینگ SKF

  فروش بلبرینگ SKF

  فیدار پارسیان واردات و فروش انواع بلبرینگ اصلی FAG ، SKF صنعتی ماشینی کشاورزی نساجی سوزنی فروش ...

  • 1400/05/10 | تهران | فیدار پارسیان | 02136058907
 • فروش بلبرینگ SKF و FAG اصلی

  فروش بلبرینگ SKF و FAG اصلی

  شرکت آرکا فیدار پارسیان،نماینده رسمی SKF، FAG تهیه و توزیع انواع بلبرینگ، بال بیرینگ، رولربیرینگ، ک ...

  • 1400/05/10 | تهران | آرکا فیدار پارسیان (با مسئولیت محدود) | 02136058907
 • خرید و فروش بلبرینگ بیرینگ رولبرینگ اصل

  خرید و فروش بلبرینگ بیرینگ رولبرینگ اصل

  شرکت آرکا فیدار پارسیان ارائه مشاوره فنی و مهندسی و عرضه انواع بلبرینگهای اصلی صنعتی ( معادن ، کا ...

  • 1400/05/10 | تهران | آرکا فیدار پارسیان (با مسئولیت محدود) | 02136058907
 • فروش بیرینگ یاتاقان SKF

  فروش بیرینگ یاتاقان SKF

  شرکت آرکا فیدار پارسیان (با مسئولیت محدود) تهیه و توزیع مستقیم انواع بیرینگ ، رولربیرینگ و روانکا ...

  • 1400/05/10 | تهران | آرکا فیدار پارسیان (با مسئولیت محدود) | 02136058907
 • فروش بلبرینگ یاتاقان کاسه نمد فروش بیرینگ فروش رولبرینگ رولربیرینگ

  فروش بلبرینگ یاتاقان کاسه نمد فروش بیرینگ فروش رولبرینگ رولربیرینگ

  شرکت آرکا فیدار پارسیان (با مسئولیت محدود) آمادگی خود را برای تامین انواع بیرینگ ، رولربیرینگ ، ی ...

  • 1400/05/10 | تهران | آرکا فیدار پارسیان (با مسئولیت محدود) | 02136058907


بستن

انتخاب دسته بندی

ابتدا از این قسمت دسته بندی آگهی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

.
بستن

جستجو در آگهی ها

پس از انتخاب دسته بندی ، از این قسمت برای جستجوی دقیق آگهی ها استفاده کنید.

.
بستن

منوی کاربری

از اینجا ثبت نام کنید ، وارد پنل کاربری شوید و سپس آگهی های خود را مدیریت کنید.

.
بستن

متشکریم

کاربر گرامی ، امیدواریم امکانات سایت هفتاد ده برای شما مفید باشد. از حسن انتخاب شما متشکریم.