توجه: آیا می دانید مرورگر شما بسیار قدیمی است؟ برای استفاده کامل از امکانات این سایت، مرورگر خود را به روز کنید.

تجهیزات ازمایشگاهی رادین-داودیان 09132090270

تجهیزات ازمایشگاهی رادین-داودیان 09132090270

جزئیات آگهی

تحهیزات ازمایگاهی رادین -09132090270
متانول مرک ١٠۶٠٠٧ هر ليتر
siver nitrate نيترات نقره ۵٠ گرمي مرک ١٠١۵١٠
تيترازول سولفوريک ١ دهم مرک ١٠٩٩٨۴
potassium chromate پتاسيم کرومات ٢۵٠ گرمي مرک
٢ ليتري / متانول مجللي ۵
تيترازول نيترات نقره ١ دهم ١٠٩٩٩٠
تيترازول تيو سولفات سديم ١٠٩٩۵٠
٢ ليتري / ان هگزان مجللي ۵
n hexan 1l sigma ان هگزان 15671
مرک هر ليتر acid acetic اسيد استيک گلاسيال ١٠٠٠۵۶
boric acid 100165 1kgr اسيد بوريک ٢مر ک
کواکس ٢۵ سي سي کيو لب
اسيد سولفوريک ٢.۵ شرلا
کلريد ريک اسيد شرلا ٢.۵ ليتري
تيترازول سود ١ دهم مرک ١٠٩٩۵٩
الکتروليت ١ ليتري
G جبرليک اسيد ١گرمي 7645
M مليبيوز ۵ گزمي 5500
ايندول استيک اسيد ۵ گرمي 3 i2886 iaa
R دي رافينور پنتا هيدرات ۵گرمي 0250
نفتالين استيک اسيد ۵گرمي 1
A ال اربينوز ۵ گرمي 3256
M مليبيوز ١ گزمي 5500
T دي تري هالوز ١٠ گرمي 0167
تيترازول امونيوم تيو سيانات ١٠٩٩٠٠
ساکاروز مرک ٢ يک ١کيلو گرم ١٠٧۶۵٣
کم لب ١ليتري Fehling A فهلينگ
کم لب ١ ليتري fehling B فهلينگ
مرک ٢.۵ ليتري ١٠۴٣۶٨ هرليتر n-hexan ان هگزان
potassium cyanide پتاسيم سيانيد ١٠۴٩۶٧ مرک ٢۵٠ گرم
c6289 charcol act کربن اکتيو -چارگول اکتيو ١٠٠ گرمي
١k merck sodium hedroxide pelle سود ١٠۶۴۶٢
شماره ١ DPD قرص کلر
potassium tellurite biomark تلوريت پتاسيم ۵ گرمي
charcoal activate pow کربن اکتيو چارگول ١٠٢١٨۴ مرک
هر لي nitric acid نيتريک اسيد مرک ٢.۵ ليتري 100456
ph 0-14 کاغذ پي اچ مرک ١٠٩۵٣۵
Eriochrome bla مرک ٢۵ گرمي ١٠٣١ ٧٠ T اريو کرم بلک
Murexide (ammonium pur موروکسايد مرک ٢۵ گرمي ١٠۶١۶١
chloroform sigma کلروفرم ١ ليتري زيگما 132950
Ammonium sulfate امونيوم سولفات مرک ١ کيلويي 101216
پي بي اس pbs sigma p8313 for 1l با فر فسفات سالين
hams f 10 همز اف ۵٠٠ ١٠ cc n6908 sigma
fluconazole f8929 sigma فلوکونازول ١٠٠ ملي گرم
هر ليتر ethanol اتانول مرک ٢.۵ ليتري 100986
sodium hydroxid تيترازول سود ١ نرمال مرک 109956
pbs phosphate buffered sigma p4417 50tab پي بي اس
Iodine resublimed 104761 100gr يد مرک
rpmi r8758 sigma 500cc ار پي ام اي ١۶۴٠
fcs eurpbio h5971 1 500cc اف سي اس بروبيو فرانسه
penesilin esterptpmasin p0781 100cc پنسلسن استرپت
cholranphenicol bio bi کلرامفنيکول ۵گرمي 9054
streptomycin s استريپتوماسين ۵گرمي 6501
d glucose merck گلوکز مرک 104074
trichloroacticacid pa تري کلرو استيک اسيد ١٠٠ گرمي 1
trichloroacticacid pa تري کلرو استيک اسيد ٢۵٠ گرمي 1
trichloroacticacid pa تري کلرو استيک اسيد 100810
amikacin sigma a اميکاسين ۵گرمي 1774
clindamycin sigma c کليندوماسين ١٠٠ ميلي گرم 5226
gentamycin sigma g جنتامايسين ۵٠ ميليگرم 3632
amphotericin b a امفوترسين بي ۵٠ ميليگرم 9528
houres serum h سرم اسب ١٠٠ سي سي 1270
canada balsam c کانادا بالزام ١٠٠ سي سي 1795
phenol liq p فنل مايع ١٠٠ سي سي 9346
lighte green l 5382 sigma لايت گرين ۵ گرمي
fast green sigma f فست گرين ۵ گرمي 7252
fuchin 15937 merck فوشين ٢۵ گرمي مرک
bil salt b8756 sigma بايل سالت ٢۵ گرمي
socrose merck 1 k ساکاروز مرک 107687
socrose merck 1 k ساکاروز مرک 107651
yeast extrac quelab يست اکستراک ۵٠٠ گرمي
carbol fuchsin bdh کربو ل فوشين ۵ گرمي
ox bile bil bovin sigma b8381 25gr اکس بايل
tween 80 1l توئين ٨٠ مرک 822187
tween 20 1l توئين ٢٠ مرک 822184
Cresyl Violet acetate c5042 10gr sigma کرزول ويولت
188972 aldrich 10 gr - 3،3-Diphenyl-1-propanol تر
N-Methyl-N-trifluoroacetamide 69479
agrose اگاروز گرمي باز
l7900 sigma sodium dl lactate سديم دي ال لاکتات
sodium l ascorbate a7631 25gr sig سديم ال اسکوربات
Hydrogen peroxide solution اب اکسيژنه ٢.۵ ليتري
dmem / f12 gibco 31331 دي ام اي اف ١٢
chargol active کربن اکيو صنعتي چيني
jacobi chargol active کربن اکيو صنعتي جاکوبي
5 سولفو سالسليک ٨٠٠۶٩١ sulfosalicylic acid merck
potassium permangate 1 kgr پتاسيم پرمنگنات 105080
dmem 32430 sigma 500cc دي ام اي ام
pen strep 100cc psl پنسترپ پنسلين استربتو مايسن 01
١٠٠cc sigma t4174 edta tripsin ا دي تي ا تريبسين
fcs euro bio 100cc اف سي اس يرو بيو
evans blue5 gr merck اوانس بلو 103169
انگ silicone greasil 100gr چسب سيليکون سيليکون گريس
اب اکسيژنه ايراني ١ليتري
titrasol buffer 4 merck 109884 تيترازول بافر ۴
titrasol buffer 7 merck 109887 تيترازول بافر ٧
hyderochoric acid تيترازول اسيد کلريد ريک 109973
دي اتيل اتر ٢.۵ پارس
کلرو فروم مجللي ٢.۵ ليتري
dpph sigma d9132 1gr دي پي پي اچ زيگما
hydrochloic acid 2.5l کلريد ريک مرک 100317
ethephon 100mgr sigma c اتفون 0143
poly E T 6000 sigma 81253 sigma پلي اتيلن گليکول 2
Sodium hydroxide pellets 106498 merck 1kgr سود مرک
metanol merck 2.5 lit متانول ١٠۶٠٠٩ مرک
١٠٠gr Q socrose ساکاروز
d maltose 100gr Q دي مالتوز
potassium sulfate 1kgr سولفات پتاسيم کم لب 1174
١kgr potassium sodiu نمک راشل سديم پتاسيم تار شرلا
الکل اميليک شرلا ١ ليتري
بوتيل الکل ١ ليتري شرلا
١kgr tri sodium citraite تري سديم سيترات شرلا
formaldehyde 104002 merck 2.5l فرمالين ٣٧ % مرک
اسيد سولفوريک ١٠٠٧٣١ مرک ٢.۵ ليتري
سديم سالسيلات ٢۵٠ گرمي شرلا
b-gluctonidase g7071 sigma 2ml بتا گلوکتانيداز
dmem d6046 low sigma 500cc دي ام اي ام
pbs p3813 sigmafor 1l پي بي اس
dmso d8418 100cc sigma دي ام اس او
fbs gibco 10270 500ml اف بي اس جيبکو
sulfate سولفات مس ۵آبه شرلا
boric acid merck 100165 1kgr اسيد بوريک
hardness 1 buffer 100ml hach cat:424- هاردنس ١ هک 32
mineral stabilizer 50ml hach c منيرال استابيلاز هک
دگزامتازون باز
اريترومايسين باز
پرژسترون باز
n hexan pars ان هگزان پارس ٢.۵ ليتري
بافر ۴ ايراني
بافر ٧ ايراني
سيليکاژل باز ابي
isoamyl alcho ايزو اميل الکل ٢.۵ شرلا
Magnesium oxide 105862 merck 1kgr اکسيد منيزيم
n hexan scharlu ان هگران شرلا ۴ ليتري
titrasol buffer 10 merck 109890 تيترازول بافر ١٠
zinc acetate applichem 1kgr استات روي اپلي کم
1نفتالين استيک اسيد naa ggr sigma 5gr n0640
3ايندل استيک اسيد iba 5gr sigma i5386
wrighte eosin merck رايت مرک 109278
Ammonium heptamolybdate 250gr امونيوم هپتا ١٠١١٨٢
ماينوکسيديل الماني باز
dmso 10ml دي ام اس او سيناژن
bromo crosol pure pure m بروموکرزول پورپور ٢۵ گرمي
سود ايراني ۵کيليويي
metylen blue 25gr appl متيلن بلو
phenol phetaleine chamlab 100gr فنل فتاليين
di crolro methan دي کلرومتان ايراني ٢.۵ ليتري
cycocel 5gr sigma c سايکوسل 4049
p پروپانول هيدرو کلرايد ١گرمي 0884
a اليزارين رد ۵گرمي 5533
fehling a carlo erba کاابرو ١ليتري a فهلينک
fehling a carlo erba کاابرو ١ليتري b فهلينک
sigma c7698 1gr سيکلو هگزاميد
fluka 25gr اوو o سافرانينين
کلرامفيکول شرلا ۵٠ گرمي
کلر ايراني
١٠gr 10000 dexteran 1000 sigma d دکستران 9260
امونياک شرلا ٢.۵
methanol hplc 4lit متانول شرلا ۴ليتري
اتانول ٢.۵ ليتري شرلا
دي سديم هيدروژن فسفات ١٢ ابه باز ١٠۶۵٧٣
دي سديم هيدروژن فسفات ١٢ ابه مرک ١٠۶۵٧٣
sodium bisulfte 100gr s سديم بي سولفيت 8890
nitric acid نيتريک اسيد ٢.۵ شارلو
acetone استون ٢.۵ شارلو
sodium chlorid 1k سديم کلرايد نمک 106404
Hydrogen peroxide 108597 merck اب اکسيژنه 2.5
Ammonia solution 25% merck امونياک 105432
Chloroform extra merck2.5li کلروفرم 102431
Acetic acid (glacial) 100% 2.5l استيک اسيد ١٠٠٠۶٣
itraconazole sigma i6657 100mgr ايتراکنازول
ttc 5gr t8877 sigma تي تي سي
novobiocin1gr n نوبيوسين 1628
1بوتانول شرلا ١ butanol 1l
soudim di hydrogen سديم دي هيدروژن فسفات ١ ابه 6346
pottasum di chormate 104864 1kgr پتاسيم دي کرمات
tri potassum citate 1kgr تري پتاسيم سيترات شرلا
di sorbitol 250gr دي سوربيتول شرلا
tri pottassum citraite 1kgr تري پتاسيم سيترات 4956
lead acetate 1kgr استات سرب دو 7372
potassum oxalat 500gr پتاسيم اگزالات 5072
pottasum hydroxid 1kgr پتاس پتاسيم هيدروکسيد 5032
sodium carbonat 1kgr سديم کربنات 6398
di acetyl monoxim 250gr دي استيل مونکسيم 2918
sodium azaid 250gr سديم ازايد 6688
thiosemi carbazide 25gr تيو سمي کاربازايد 8156
mercury ii chlorid جيوه کلرايد مرکوري کلرايد ١٠۴۴١٩
mercury ii chloride 50gr جيوه کلرايد مرکوري کلرايد
thymol blue 5gr تيمول بلو 8176
sodium iodate 100gr سديم ايودات سديم يودايد 6525
trehalose 25gr تري هالوز 108216
٢۵gr sigma سديم تري پلي فسفات 238503
sulfanilic acid 250gr سولفانيليک اسيد 686
Chloroform extra merck 1l کلروفرم 102431
di sodium oxalat 250gr دي سديم اگزالات 6557
potassium chromate 250gr پتاسيم کرومات 4952
تتري پلکس potassum edta 1kgr ا دتا پتاسيم 104819
تتري پلکس potassum edta 100gr ا دتا پتاسيم 104819
sodium acetat 1kgr merck سديم استات 6265
ethanolamin 1l اتانول امين 800849
پنتان n amyalcol 1 phantanol 807500 ان اميل الکل 1
benzen 1l بنزن 1783
1نفتيل يونيکم ١ naphthol 250gr
sodium di hdrogen phos سديم دي هيدروژن فسفات 6345
tri sodium citrate تري سديم سيترات ۵ابه 6431
١kgr پتاسيم دي هيدروژن فسفات ۴٨٧١
di potasium hydrogen دي پتاسيم هيدروژن فسفات 5100
di sodium hydrogen phosph دي سديم هيدروژن فسفات 65
sodium hydrogen carbonat سديم هيدرژن کربنات 6323
methanol ٢.۵ هر ليتر l متانول کم لب
١l sodium thiosulfa تيترزول سديم تيوسولفات کم لب
halamid 1kgr هالاميد ١ کيلويي
di sodium 106559 دي سديم هيدرژون فسفات 25
tiriplex pa 1kgr اد تا سديم 108418
sigma اسيد سولفوريک ١ ليتري 258105
Acetic acid (glacial) sigma 1l استيک اسيد 695084
nitric acid 1l sigma اسيد نيتريک 07006
aceton 1l sigma استون 179124
sigma 30721 choloridric acid 1l کلريد ريک اسيد
sulforic 0.5 chem lab تيترازول سولفوريک ٠.۵ کم لب
edta potassuim 1kgr ادتا پتاسيم مرک 8419
edta potassuim 100gr ادتا پتاسيم مرک 8419
1 پروپانول مرک ١ propanol merck 10979
n heptan 1l merck ان هپتان مرک 4379
1،2 ١ پروپانديول ١.٢ l propandiol 822324
2 پروپانول مرک ٢ propanol 2.5l merck 100995
chloroform 2.5l کلروفرم شرلا ٢.۵ ليتري
fact blue 5gr fl فست بلو ۵گرمي فلوکا 44660
ampycilin 5gr sigma a امپي سلين ۵گرمي 9518
pbs phosphate buffered sigma p4417 100 ta پي بي اس
فنل فتالين ايراني
ايراني kcl کا سي ال محلول خارجي الکترود
carboxy methyl cellulose500gr t کربوکسي متيل سلولز
cellulose acetate 500gr titan سلولز استات
barbitutic acid 500gr titan باربيتوريک اسيد
ايراني kcl کا سي ال داخلي الکترود 100
merck تيترازول يد ١٠٩٩١٠
rpmi rpl09 casson 500cc ار پي ام اي ١۶۴٠
dmem dml10 hg cassion 500cc دي ام اي ام
dmem dml10low cassion 500cc دي ام اي ام
hams f 10 همز اف ۵٠٠ ١٠ cc hfl01 caisson
dmem / f12 dfp19 10l caisson دي ام اي اف ١٢
sodium t4009 sigma 1gr سديم تارکولات
s6501 1gr sigma استرپتوماسين
n9890 1gr sigma نورفلوکساسين
acriflavine 5ge a اکروفلاوين 8521
paclobutrazol 250mgr fl پاکلوبوترازول هاک 46046
تولوئن ٢.۵ ايراني
s4392 250gr سديم متا سليکات
١٠x cassion 100cc edta tripsin ا دي تي ا تريبسين
antibiotic antimycotic انتي بيوتيک انتي مايوکتيد 1
g7028 sigma 25gr گواندين تيوسيانات
٢۵mgr sigma p2308 k پروتيناز
l5777 sigma 50gr ان لوريل سارکوزيا
penesilin esterptpmasin gibco 20cc پنسلسن استرپت
potassium tellurite biomark تلوريت پتاسيم ١ گرمي
نيترو فنيل فسفات سديم سالت 4 sigma 5gr n4645
s1516 100gr sigma سديم متا بي سولفيت
merck 500gr سديم دي تيونات مرک ١٠۶۵٠٧
bil salt b8756 sigma بايل سالت ١٠ گرمي
scie ساينس لب poly E T 6000 100gr پلي اتيلن گليکول
ايمرسيون ۵٠٠ سي سي ١٠۴۶٩٩ مرک
اگزاليک اسيد ١ ١٠٠۴٩٢ کيلويي
sodium hydrogen car 1kgr سديم هيدرژن کربنات کم لب
سديم دي سولفيت ١ ۶۵٢٨ مرک ١٠ کيلويي
نيو فوشين مرک ١٠۴٠۴٠ مرک ١٠٠ گرمي
لايت گرين ٢۵ گرمي ١۵٩۴١ مرک
او ٢۵ گرمي مرک ١١۵٩۴٨ o سافرانين
ea31 اي ا ١٠٠ ٣١ سي سي مرک ٩٢٧١
ea 65 اي ا ١٠٠ ۶۵ سي سي مرک ٩٢٧٠
اسيد پيرويک ١٠٠ گرمي مرک ١٠٠۵٢۴
گيمسا مرک ۵٠٠ سي سي ١٠٩٢٠۴
cedar wood oil روغن سدر ريدل ٢۵٠ سي سي 33811
امرسيون ۵٠٠ سي سي مرک ١٠۴۴٩٩
امرسيون ١٠٠ سي سي مرک ١٠۴۴٩٩
mercury ii chlorid جيوه کلرايد مرکوري کلرايد ١٠۴۴١٧
٢ ليتري / متانول ارمان سينا ۵
استون ارمان سينا ٢.۵ ليتري
t تيو باربيتوريک اسيد ٢۵ گرمي 5500
ديسک پاتن انتي گرام
Neomycin trisulfate 5gr n نئوماسين تري سولفات 6386
۵r s1302 sapanin ساپوننين
hygromicin 50mgr h هاگرومايسين 2274
n heptan 2.5l merck ان هپتان مرک 104365
sodium acetat 1kgr سديم استات شرلا
Hydrogen peroxide 1l 30% carlblo اب اکسيژنه
Hydrogen peroxide 1l اب اکسيژنه کم لب % 37
١kgrAmmonium iron شرلا ii امونيوم ايرون سولفات
p5655 100gr sigma پتاسيم دي هيدروژن فسفات
p3786 100gr sigma دي پتايسم هيدروزن فسفات
sigma merck 100gr سديم دي تيونات ١۵٧٩۵٣
dmem dmp31-10l low cassion 10l دي ام اي ام
g5r e5389 sigma eritro اريترومايسين
تتري پل potassum edta 100gr ed2p sigm ا دتا پتاسيم
g5r sigma استيل کولين کلراييد 135356
houres serum h سرم اسب ۵٠٠ سي سي 1270
هر ليتر ethanol اتانول مرک ٢.۵ ليتري 100983
dpph sigma d9132 100mgr دي پي پي اچ زيگما
tph 861424-u sigma توتال پتروليوم هيدرو کربن
TBE EDTA TETRA BORATB T4415 1L بافر تي بي اي
alc 16413 50mgr fluka لينوليک اسيد کنجاگريد
merck2 25gr سولفات نقره ١٠١۵٠٩
sigma 100ml استاندارد جيوه ١۶۴٨٢
استون صنعتي
sodium heyport h9380 25gr سديم هيپورات
di crolro methan دي کلرومتان شرلا ٢.۵ ليتري
اتانول ۴ ليتري شرلا
هر لي nitric acid نيتريک اسيد مرک ٢.۵ ليتري 100443
z3625 500gr sigma زئين
3و ٣ sigma d9015 100mgr Diaminobenzidine
t5648 1gr sigma تاموکسي فن
e2758 250mgr sigma استراديول
1نفتول n1000 100gr sigma
c3630 100gr sigma کراتين مونو هيدرات
١٠٠gr Q sodium cholrid نمک
hyderochoric acid تيترازول اسيد کلريد ريک 109970
١٠٠gr متيل اورنج چيني
a2033 sigma 100gr سديم الژينات
١ فراک kgr پتاسيم هگزا سيانو فرات
١kgr پرل شيشه اي باز
۵gr sigma کادميوم کلرايد ۴٣٩٨٠٠
تولوئن ۴ليتري شرلا
Hydrogen peroxide solut ليتري appli اب اکسيژنه 2.5
isoamyl alcho ايزو اميل الکل ٢.۵ کارلبرو
استون باز ۴ليتري
boric acid 1kgr اسيد بوريک شرلا
methanol hplc 2.5lit متانول شرلا ٢.۵ ليتري
اسيد سولفوريک ١٠٠٧١٣ مرک ٢.۵ ليتري
sodium acetat 1kgr merck سديم استات 6268
hams f 10 همز اف ۵٠٠ ١٠ cc hfl01 bio ida
١٠٠mgr a1049 sigma ABA abcesic acid اب سسيک اسيد
acid ascorbic sigma 25gr a اسيد اسکوربيک 3960
nnnn t3134 sigma 5gr 4n اکسيداز
calsein c0875 5g sigma کلسين
٠ايراني /١n تيترازول پرمنگنات پتاسيم
٢.۵l merck 108323 Toluene تولوئن
٢.۵l merck p-Xylene پي گزيلن 808691
4نيترو فنل ۴ nitro phenol 25gr fluka 73560
پارافين ايراني
Glycerol گلسرين ٢.۵ ليتري کم لب % 99
Acetic acid (glacial) 100% 2.5l استيک اسيد کم لب
Chloroform extra 2.5li کلروفرم کم لب
nitric acid نيتريک اسيد ٢.۵ کم لب % 65
phosphoric acid اورتو فسفريک اسيد کم لب 2.5
carlo ٠کارلو /١n تيترازول پرمنگنات پتاسيم
bromocrosol purpel b5880 5gr si بروموکروزل پور پور
vp a voges proskauer reagent neogen 100cc وي پي ١
vpb voges proskauer reagent neogen 100cc وي پي ٢
١gr sigma l ليزوزيم 6876
l arginie a ال ارژنيين 92406
epibrassinolide sigma e اپي برازونولويد 1641
٢۵٠gr merck کلرور قلع مرک ١٠٧٨١۵
Ammonia solution 25% merck امونياک 105422
mem mep17-10l low cassion 10l ام اي ام
a1112 sigma 100gr سديم الژينات
sigma 100gr c کلسيم کلرايد 3306
Glycerol گلسرين ١ليتري ايراني
امپول carlo erba 0.1n تيترازول نيترات نقره کلبرو
carlo erb تيترازول امونيوم تيو سيانات کلربرو ۴٢١٠٠١
امپو carlo erba 0.1n تيترازول سولفوريک ۴١٠٧٣١ کرلبو
امپولي carlo erba 1n تيترازول سولفوريک ۴١٠۵٩١ کرلبو
پتاسيم يديد کم لب ۵٠٠ گرمي
ايرون سولفات کم لب ١کيلو گرمي III امونيوم
تيترازول نيترات نقره ١ دهم کم لب ١ليتري
sigma ninhydrin نين هيدرين ١٠ ١۵١١٧٣ گرمي
p5780 sigma 25gr putersine پوترسين
s0266 sigma 1gr spermidine اسپرميدين
a8094 100gr sigma l arginen ارژنيين
a5474 sigma 100gr l aspartic acide اسپارتيک اسيد
p2287 500cc sigma tween 20 توئين ٢٠
c7039 1gr sigma cefataxime sodium sal سفاتوکسيم
p5155 sigma 100gr کلسيم پانتوتنات پانتوتونيک اسيد
b4639 1gr sigma biotin بيوتين
z0164 10mgr sigma zotin زاتيين
تو اي پي 2 d5912 sigma 1gr 2ip
s4311 100gr l serin sigma ال سرين
e41453 sig 50mgr Epigallocatechin اپي کالوکاچين
p9755 25gr sigma Pyridoxine hydrochlorid پيردوکسين
Genistein g6649 5mgr جنستين
امينو بولتاردهيد 4 Aminobutyraldehyde l a44150 5g
Trimethylolpropane 246840 sig نري متيل لول پروپان
fbs f2442 100ml اف بي اس
molocolar 100gr g7021 d glucosesig گلوکز ملوکولار
dodium nitrite 25gr scine lab سديم نيتريت ساينس لب
ethyl acetate 2.5l merck اتيل استات 109623
d134406 1gr sigma استو سرنيگون
dmso d4540 100cc sigma دي ام اس او
ranase sigma 10mgr r ار ان ايز 6513
d sorbitol 100gr Q دي سربيتول
acrylamide a8887100gr sigma اکريل اميد
benzoyl benzol sigma 179981 100gr بنزيل پرکسايد
Cellulose 100gr sigma c سلوز 6288
chelex 100 c7901 sigma 25gr چلکس ١٠٠
phr1167 sigma 1gr Ciprofloxacin سيپرو فلوکاسين
potassium choride 104936 merck پتاسيم کلرايد
aceton 2.5 merck استون 100014
نيم مک فارلند ايده
ساينس لب chelex 100 5gr sinec lab چلکس ١٠٠
sigma 100gr c کلسيم کلرايد خشک 1016
sigma 100gr a امونيوم کلرايد 4514
di phenylamin 5gr scienslab دي فنيل امين ساينس لب
1نفتول الفا نفتول ساينس لب ١ naphtol 5gr scinesla
sodium dithionite sigma 100gr سديم دي تيونات 15796
١٠٠gr sigma الومينيوم کلرايد ٢٣٧٠٧٨
titrasol buffer 4li تيترازول بافر ۴کم لب
titrasol buffer 7 1li تيترازول بافر ٧ کم لب
titrasol buffer 9 1li تيترازول بافر ٩ کم لب
titrasol buffer 10 1li تيترازول بافر ١٠ کم لب
١ کم لب kgr پتاسيم هگزا سيانو فرات
zinc acetate chemlab 1kgr استات روي کم لب
nitric acid نيتريک اسيد ٢.۵ ايراني
g4505 sigma 100gr hcl گوانيدين هيدرو کلرو
polymyxin b sigma 5gr پلي ميکسين 81334
dmem / f12 dfl13 500cc caisson دي ام اي اف ١٢
dmem / f12 dfl21 500cc caisson دي ام اي اف ١٢
خون گوسفندي دفين هيدرينه
potassium permang si 100gr پتاسيم پرمنگنات 238511
starch 100gr sigma s استارچ 4180
methylene blue 5gr m متيلن بلو 9140
methylene red 5gr m متيل رد 7267
bromocrosol green 114359 5gr sigma بروموکروزل گرين
سود ايراني ١٠ کيليويي
سترماييد ctab 25gr sigma h9151 cetrimide سي تب
gold choride 500mgr کلرور طلا 334049
lead acetate sigma 100gr استات سرب دو 32307
iodine 20gr sigma يد 229695
castor oil 1l sigma کستر اويل 259853
۵٠gr sigma b بتائين 2629
l arginie a5131 25gr ال ارژنيين
y&g eosin 25gr merck اوزئين 115935
1فنيل اتيلن دي امين ۵ gr merck 106237
di crolro methan ٢.۵ ليتري دي کلرومتان مرک ١٠۶٠۵٠
فايکول ١٠٠ ميلي المان
امونيوم هپتا موليبدات باز
تالک پودر باز
potassium sulfate appl 1kgr سولفات پتاسيم
Diisopropyl ether 1li ايزو پروپيل اتر 100867
مرک Mercury(II) bromide 50gr برميد جيوه 104421
١ چيني kgr کلسيم هيدروکسيد يونيکم
pva polyvinyl al 814894 100gr merck پلي ونيل الکل
poly l lasin 25mgr p پلي ال لايزين هيدربرمايد 2636
سود ايراني ١کيليويي
Silane A 174 merck50ml 107673 سيلان اي ١٧۴
پيپت ژوژه ١٠٠ نرمکس
ارلن ١٠٠ سي سي
phenol phetaleine merck 107233 100gr فنل فتاليين
اسيد سولفوريک ٢.۵ اپلي کم
١gr sigma e اتيديوم برماييد 8751
t3253 sigma 25gr hcl تريس
giemsa scott 25gr گيمسا انگليسي
water-depc treated 500ml bio base اب دي انز
asp-phe methyl ester 1gr a اسپارتام 5139
saccharin 5gr scien ساخارين
dnase i dn25 10mgr دي ان از
miniral oil sigma 500cc m مينرال اويل 1180
manitol 100gr sigma m مانيتول 4125
acesulfa sigma 25gr اسه سولفام 04054
pentoxifylin sigma p1784 10gr پنتاتوکسفنيل
hygromicin b 1gr cassion هاگرومايسين
3ايندل استيک اسيد iba 25gr sigma i5386
naa ggr sigma 25gr n نفتالين استيک اسيد 0640
iron sulfate ii 215406 si سولفات اهن ٢ ايرون ۶ ابه
d-cyclocerin bio 1gr دي سيکلو سرين
alcium oxid chemlab 500gr کلسيم اکسيد کم لب
boric acid chemlab 1kgr بوريک اسيد کملب
n hexan chemlab 5lit ان هگزان کم لب
n،n دي متيل هيدرزين d161608 100gr sigma
sigma 250cc کورتوالدهيد ٢٧٩٨٠
١gr لينوليک اسيد
tween 40 1l توئين ۴٠
منيزيم ۵٠٠ گرمي
٢.۵lit Acetic acid استيک اسيد ايراني
١kgr tri sodium citraite تري سديم سيترات کم لب
bromoform 1lit merck بروموفرورم 101944
barum chorid 1kgr باريم کلرايد 101717
d sorbitol 100gr sigma s دي سربيتول 1876
t8529 sigma 25gr hcl تريس
potssium nitrate 1kgr پتاسيم نيترات شرلا
acetonitil 100030 2.5lit استونتريل
kanamycin k4000 1gr sigma کانامايسين
gelatin sigma 100gr g ژلاتين 9391
malto dextrin 419699 100gr sigma مالتو دکسترين
arabic gum 100gr sinc صمغ عربي ساينس
solfanilic acid spadns 25gr s سولفانيليک اسيد 9256
۵٠٠gr bil salt merck بايل سالت
rodamin 123 r8004 5mgr sigma رودامين 123
congored 860956 5gr sigma کنگورد
dl-malic acid m0875 100gr دي ال ماليک اسيد
Magnesium sulfate 63140 100gr منيزيم سولفات ٧ ابه
١٠٠gr sodium hedroxide pelle سود ساينس لب
sodium chlorid 100gr سديم کلرايد نمک ساينس لب
iron choride 100gr f2877 sigma iii کلريد اهن
pottasum hydr 100gr پتاس پتاسيم هيدروکسيد ساينس
methanol متانول مرک ١٠۶٠٠٨ هر ليتر
Anaerotest meck 50tste انروتتست 115112
2 پروپانول مرک ٢ propanol 2.5l merck 101040 hplc
sunset yellow sigma 465224 25gr سان ست يلو
hplc 2.5lit merck اب مقطر مرک ١١۵٣٣٣
zein 100gr sigma زئين 96095
albumin bovine a9418 sigma5gr bs البومين بووين سرم
sodium azaid sigma 5gr سديم ازايد 71289
phenol 1lit فنل مايع کم لب
1،6 دي امينو هگزان -هگزامتيلن دي امين ٢۵٠ gr 804323
١٠٠gr m متا فسفريک اسيد 62888
سليکازل ابي باز
pbs pbl01 500cc cassion پي بي اس محلول
Potassium thiocyan 250gr پتاسيم تيوسيانات 105125
vanadium oxycolorid 100gr واناديوم ۵ اوکسي 200891
urea اوره صنعتي
mtt 1gr sigma m ام تي تي 5655
propidium iodidr IP sigma p4170 10mgr پروپيديوم ايودات
pmsf 1gr sigma فنيل متيلن سولفونيل فلورايد 78830
nonidet p 40 100cc sigma 74385 np نئودينت ان پي 40
murashige &skoog for1it m5519 ms ام اس
trizma base sigma 100gr t تريس بيس 6066
covas 100gr merck کواکس پودر 803057
tri sodium citrat 100gr c8532 sigm تري سديم سيترات
acetic acid 99.5% 2.5l oxf استيک اسيد
acetone 2.5l oxf استون
boric acide 2.5li oxf بوريک اسيد
bromo phenol blue 5gr oxf برومو فنل بلو
calcium chloride 95% oxf کلسيم کلرايد
choloroform 99.5% 2.5l oxf کلروفرم
di choloro methane 2.5li 98% oxf دي کلرومتان
hydrogen peroxide 500cc oxf اب اکسيژنه % 18
malachite green 93% 25gr oxf مالاشيت گرين
methanol 2.5 oxf hplc متانول
methanol 2.5 oxf متانول % 99
n-hexan 2.5l oxf ان هگزان % 95
nitric acide 69-72% 2.5l oxf نيتريک اسيد
sodium bi carbonate 500gr oofx سديم بي کربنات 99.5
sodium carbonate anhy 99.5% 500gr سديم کربنات
potassium sulphate 99%1kgr oxf پتاسيم سولفات
perpionic acid 25gr scinec پرپيونيک اسيد
ammonium hepta 100gr امونيوم هپتا موليبدات 09878
houres serum سرم اسب ۵٠ سي سي ايراني
Poly4-styrene PSS sig 100gr پلي استارين سد 243051
p5188 100cc sigma tween 80 توئين ٨٠
xylene 2.5lit گزيلن شرلا
n-hexan 4lit ان هگزان دايجونگ
trizma merck 500gr تريس 108387
tryptone 50gr sigma تريپتون 95039
vitamin k sigma v ويتامين کا 3501
hemin h5533 1gr sigma همين
Hydrogen peroxide 108600 merck اب اکسيژنه 2.5
باز barum chorid باريم کلرايد 1
sigma 10771 100cc-hstopaque ١٠٧٧ هيستوپک - ١٠٧٧
tetra ethoxsilane 100cc ترا اتوکسي سيلان 333859
ctab 100gr sigma cetrimide h سي تب سترماييد 9151
d-cyclocerin sigma c6880 1gr دي سيکلو سرين
poly viniyl pro pvp10 sigma 100g پلي ونيل پروليدين
deps sigma 5cc d دپس دي اي پي اس 5758
p5780 sigma 5gr putersine پوترسين
اتيلن گلايکول ايراني
enthelan merck 500cc انتلان مرک 107961
poly l lasin 100cc p پلي ال لايزين مايع 8920
chitosan sigma 50gr چيتوسان 448869
sodium azaid sigma 100gr s سديم ازايد 2002
citric acid sigma ستريک اسيد 251275
١٠٠cc BIOA B11033 0/5%edta tripsin ا دي تي ا تريبس
dmso B11034 7.5cc BIOA دي ام اس او
fbs gibco BIOA(1027-106) 100ml اف بي اس جيبکو
dmem B11025 low BIOA 500cc دي ام اي ام
hams f 10 همز اف ١٠ با هپس ١٠٠ cc BIOA B11028
hams f 10 همز اف ١٠ بدون هپس ١٠٠ cc BIOA B11029
mtt 100mgr sigma m ام تي تي 5655
از گياه ايريزول dna کيت استخراج
natamycin 50mgr ناتاماسين 32417
Glutaraldehyde solution25% g6257 100cc گولتاردهيد
hams f 10 for 1lit همز اف ١٠ hfp03-10lt caisson
١٠٠cc gibco 25300-054 tripsin % ا دي تي ا تريبسين ۵
sodium selenaat sigma s0882 100gr سديم سلنات
formamide 100ml f9037sigma فرماميد
١lit di crolro methan دي کلرومتان کارلو 463314
١lit chloroform کلروفرم کالربرو ٣٣۴٣۵١
n-amiy alcol 1li ان اميل الکل کارلبرو ٣٠٧٩٠١
١lit di ethyl ether دي اتيل اتر کارلبرو 340751
n hexan 1l ان هگزان کالربرو ۴۴۶٩٠٧
Hydrogen peroxide 1l 3 اب اکسيژنه کارلبرو ۴١٢٠٧٢
١lit methanol متانول کارلبرو ۴١٢٧٢١
aceton 1l استون کاربرو 400971
lit 453752 Glycerol گلسرين کارلبرو
کارلبرو ۴٠٧٩۵١ nitric acid 1l اسيد نيتريک
ethylen اتيلن گليکول مونو متيل اتر کارلبرو ۴۵۴٠٢١
xylene 1lit گزيلن شرلا کارلبرو 492306
paraformaldehyde 158127 25gr sigma پارا فرمالدهيد
master ريکشن RB taq ready mix pcr kit مستر ميکس 100
rpmi bi1031 bioad 500cc ار پي ام اي ١۶۴٠
dmem BI11024 hg bioad 500cc دي ام اي ام
SALICYLIC ACID SIGMA 100GR سالسليک اسيد 247588
Clostridium perf selec supp ساپليمنت کلستردي 100888
Total Hardness Test Method توتال هاندرس 108039
Chloride Test Method: titrimetric کلريد تست 111106
Skim Milk Powdern sigma اسکيم ميلک 70166
petrolium ether پتروليوم اتر ٢.۵ پارس
iptg i5502 1gr sigma
barum chorid 100gr sigma b باريم کلرايد 0750
acrylic acid sigma 5gr اکريليک اسيد 147230
potassium slycate 100gr پتاسيم سليکات
Magnesium cholrid m8266 100gr منيزيم کلرايد
k-Carrageenan sigma 22048 100gr کاراگينان
113300 merck Bactident Oxidase
105679 Lithium chloride
841603 Dipropyl sulfide
stz 100mgr sigma s استربتوزوسين 0130
١٠x pbs pbl05 500cc cassion پي بي اس محلول
803060 ان ان دي متيل انا merck 1l N،N-Dimethylanili
iso octan 456734 1lit ايزو اکتان کالريرو
petrol ehter 1li merck پتروليو اتر 100909
دي نيترو فنيل هيدرازين 2.4 d2630 1gr dinitro phen
gelatin type a sigma 100gr g ژلاتين تايپ ا 92625
Aminopropyl triethoxysilane 3 امينو پروپيل تري ۴۴٠١
Toluene sigma 244511 1lit تولوئن خشک زيگما
formic acide 1lit اسيد فورميک ٩٨ % کارلبرو 303911
kaolin 228834 100gr sigma کاوليين
bentonite 100gr 285234 sigma بنتونيت
zinc oxid 14439 100gr sigma اکسيد روي زينک
gallic acid 147915 sigma اسيد گاليک
١li Potassium hydroxi sol in پتاس الکلي ١٠٩١١۴
acid ascorbic sigma 25gr a اسيد اسکوربيک 4544
b-glycerophospha disod 10gr g بتا گلسيروفسفات 9422
orntin o2375 5gr اورنين
ONPG sigma n1127 1gr
carlbro covas 100gr کواکس پودر کالبرو
5-Aminolevulinic acid hyd امينو لونويک a3785
4 نيترو کوين کلرايد 4 n8141-Nitroquinoline N-oxide
Lysozyme from chicken egg ليزوزيم اگ l7651
Hydroquinone هيدرو کينن merck 822333
glyoxal 1li merck گلي اگزال 820610
hams f 10 همز اف ١٠ بدون هپس ۵٠٠ cc BIOA B11029
hams f 10 همز اف ١٠ با هپس ۵٠٠ cc BIOA B11028
ee broth mossel broth موسل براس 105394
potassium iodide 100gr p پتاسيم يديد 8166
١kgr potassium so نمک راشل سدي.. ١١۶٣ پتا..تار کم لب
saodium sulf sig 100gr سديم سولفات ٢٣٨۵٩
ammonium oxalate 100gr a امونيوم اگزالات 8545
arlkh محلول ارليخ
aceton hplc 2.5 liter استون 34850
Chloroform extra hplc 34854 sigma کلروفرم
ibuprofen i4883 1gr ايبوبروفن
titanium (iv) t8141 100gr تيتانيوم دي اکسيد
١٠٠cc sigma g5516 Glycerol گلسرين
dmso d8418 500cc sigma دي ام اس او
nbt nitro blue 100mgr n نيترو بلو تترازيليوم 6876
anthrone 10gr sigma a انترون 1631
potssium hydro phethalat p پتاسيم هيدروژن فتالات 10
١kgr شرلا potassium sulfate سولفات پتاسيم
loadig buffer eruoX 1ml لودينگ بافر
١٠gr a9539 sigma agrose اگاروز
master mix pcr eurx e مستر ميکس 2323
ladder DNA 100bp smo bio لدر
collagen 10mgr sigma c کلاژن 9791
arlich neogen 100cc ارليخ محلول
تروليدين c استارتر پنير مازرلا 100
الکتروليت زرد
ibuprofen i4883 5gr ايبوبروفن
sigma copper sulfate سولفات مس ٣١٢٩٣
formic acid فورميک اسيد ١ليتري کارلبرو
cellulose acetate sigma 180955 25gr سلولز استات
sigma 100gr c کلسيم کلرايد 7209
Nitrate standard 119811 500ccmerck استاندار نيترات
Naproxen sigma n ناپروکسين 8280
١٠٠gr متيل اورنج کم لب بلژيک
lead standard chemlab استاندارد سرب کم لب ۵٠٠ سي
Bile bovine Ox gall 100gr sigma b اکس گال با 3883
isoamyl alcho ايزو اميل الکل ٢.۵ کم لب
چيني ctab100gr هگزا ستيل تري متيل امونيوم برمايد
زغال اکتيو چيني ٢۵ کيلويي
pvdf sigma 427144 100gr پلي ونيلن فلورايد
c5926 Chromium(III) potas sulf کورميوم پتاسيم سول
Phloxine B p4030 5gr sigma فلوکسين بي
methanol متانول پارس ايراني ٢.۵ ليتري
کلروفرم ارمان سينا ٢.۵ ليتري
DAPI d9542 sigma 1mgr دا پي
١٠٠cc f9252 Folin & Ciocal phe rea فولين سيکتو فنل
1.4 دي اکسان ١،۴ -Dioxane 500cc d201863
Chloroform extra merck2.5li کلروفرم 102445
شيشه ٢ ليتري مايعي درب سمباده
کلروفرم پارس شيمي ٢.۵ ليتري
f.a.m.e 1ampo sigma saplco 18919
3و ۵ دي نيترو ۵ gr 3،5 128848-Dinitrosalicylic ac
Griess’ reagent for nitrite 03553 100cc گريس
Isopropyl myristate 1it sigma ايزو پروپلين ١٧٢۴٧١
١lit کم لب titrasol buffer 4 تيترازول بافر ۴
١lit کم لب titrasol buffer 7 تيترازول بافر ٧
کم لب metylen blue 100gr متيلن بلو
sodium hydroxid تيترازول سود ١ نرمال کلبرو ۴٨٠٧۴١
sodium hydroxid تيترازول سود ١ نرمال کلبرو ۴٨٠٩٢١
hyderochoric acid 1 تيترازول کلريدريک کلبرو ۴٠۴١١١
hyderochoric acid 1 تيترازول کلريدريک کلبرو ۴٠۴٢١١
ketamin 5cc sinelab کتامين
xylazine 5cc sinclab زايلازين
hygromicin 50mgr h هاگرومايسين 7772
روغن برزک inseed oil 250cc روغن لينسيد 430021
١٠٠gr sigma potssium nitrate پتاسيم نيترات ٢٢١٢٩۵
١٠٠gr 331058 sigma sodium molb سديم موليبدات ابدار
١٠٠gr sigma glycine g گلاسين 7126
nitrat amouni a7455 sigma 100gr نيترات امونيوم
acetanilide sigma 112933 500gr استانليد
l tryptophan t0254 25gr ال تريپتوفان
ايرون سولفات کم لب ١٢ به ١کيلو گرمي III امونيوم
١٠٠cc bioidea bi1002 tripsin % ا دي تي ا تريبسين ٢۵
١٠٠cc bioidea bi1033 tripsin % ا دي تي ا تريبسين ۵
bi1036 pen strep 100cc bioid پنسترپ پنسلين استربتو
الکتروليت ٩۶ ٢.۵ ليتري
zimosan 1gr sigma زيموسان
Zearalenone z2125 10mgr sigma زارالئون
Magnesium sulfate 208094 100gr منيزيم سولفات خشک
٢۵gr a9539 sigma agrose اگاروز
L-Glutamine 25gr g ال گولتامين 8540
poly viniyl pro pvp40 sigma50g پلي ونيل پروليدين
Resazurin sodium salt 1gr r رزازورين 7017
٢۵gr sinclab sodium per cholrat سديم پر کلرات
Pepsin (from porcine g 107185 100gr merck پپسين
پودر الومنيوم ايراني
potassium sorbat 50gr 85520 sigma پتاسيم سوربات
lead astetat 1kgr chemlab استات سرب کم لب
BHA 100GR SIGMA بوتيل هيدروکسي انيزول
POTASSIUM ACTATE 100GR SIGMA استات پتاسيم
Chlorotrimethylsilane 818737 100cc کلرو متيل سيلان
Triethoxymethylsilane 818819 تري اتوکسي سيلان 250
vay protoin 100gr وي پروتئين ساينس لب
penesilin esterptpmasin gibco 100cc پنسلسن استرپت
mtt 1gr sigma m ام تي تي 2128
temed 50gr sigma t تمد 7024
Fructose f0127 100gr sigma فروکتوز
g250 b0770 Brilliant Blue G کوماسي برليان بلو 25
new calf born serum 500 cc paa نيو کالف بورت سرم
اسيد سولفوريک ٢.۵ کم لب
methanol 1lit carlbro متانول خاص 414930
٢.۵lit hydrocholor کلريد ريک اسيد کارلبرو 403872
n hexan 2.5 lit ان هگزان کالربرو ۴۴۶٩٠٣
اسيد سولفوريک ٢.۵ کارلبرو ۴١٠٣٠۶
Chloroform extra 2.5li کلروفرم کارابو ۴٣٨۶١۴
lead astetat 1kgr استات سرب کارلبرو 468937
DPNH، Diphosphopyridine nucleotide 43420sigma100gr
d6899 10gr ديکلوفناک
۵٠gr m مفتاميک اسيد 4267
trizma base sigma 500gr t تريس بيس 1503
formaldehyde 1li فرمالين کم لب
Sodium benzoate 250gr 71300 sigma سديم بنزوات
کلريد ريک اسيد شرلا ۵ ليتري
acriflavine1gr sinclab اکروفلاوين
١ پارس lit دي اتيل اتر
Carrageenan 100gr sigma c کاراگينان 1013
potassium acetat 100gr p استات پتاسيم 1129
b0394 boric acid sigma 100gr اسيد بوريک
Nicotinamide 100gr نيکوتنيک اسيد 72309
sodium carbonat 100gr sigma سديم کربنات 31432
Sigma L1012 Linoleic acid لينولينيک اسيد
catalase sigma c40 100mgr انزيم کاتالاز
Nicotinamide 100gr نيکوتنيک اسيد 72340
trizma base sigma 100gr t تريس بيس 1503
L-Asparagine 25gr sigma a اسپارژين 0884
percoll sigma p1644 25cc پرکول
phenolphthalein 5gr p8903 sigma فتل فتالين
sebacic acid 800753 100gr merck سباسيک اسيد
licithin from soya p3644 25gr sigma لستين
BI1027 bioad 500cc 12 ب ١٢ /dmem دي ام اي ام اف
sodium nitroprusside 71778 25gr سديم نيترو پروسايد
resorcinol 16101 sigma 100gr رزوزسينول
calcium nitrate 31218 500gr sig کلسيم نيترات ۴ ابه
poly capro lacton 704105 sigma پلي کاپرولاکتون 100
phosphorus pentoxide 214701 500gr فسفرو پنوکسايد
p4780 100cc sigma tween 80 توئين ٨٠
fehling B appl ليتري a فهلينک 251564.1211
fehling A appl ليتري a فهلينک 251563.1211
freund adjuvante complete 10ml f اجونت کامل 5881
Chloroform extra 1lit کلروفرم کم لب
merck 1kgr Potassi sodiu tartrate نمک راشل ١٠٨٠٨٧
کم لب starch نشاسته
Potassi iodide 250gr merck يدور پتاسيم يديد 105043
metylen blue 115943 25gr متيلن بلو
Copper(II) sulf pent 1kgr سولفات مس ۵ ابه 102790
١n تيترازول سولفوريک 109981
sigma c7698 5gr سيکلو هگزاميد
اسيد استيک ١ ليتري ايراني
cholranphenicol 5gr c0378 sigma کلرامفنيکول
١lit sigma الکل ايزو اميليک
١٠٠gr sigma guaiacpl g گاياکول 5502
sigma siver nitrate گرمي s6506 نيترات نفره ٢۵
cobalt nitrate 239267 100gr sig نيترات کبالت ۶ ابه
sodium meta arsenite 100gr sinc سديم متا ارسنيت
چيتوسان باز
l-tryptophan 10gr sigma ال تريبتوفان 93659
fructose sinclab 25gr فرکتوز
methylene red 5gr متيل رد 32654
luminol sigma 5gr a لومينول 8511
bromo phenol blue 5gr b8026 sigma برمو فنل بلو
neutral red sigma n7005 1gr نچرال رد
resveratrol sigma r5010 100mgr روزويرتول
p1754 1li sigma tween 80 توئين ٨٠
methylene red 100gr متيل رد 32654
solfanilic acid spadns 100gr s سولفانيليک اسيد 5263
١٠٠gr potass hexacy ferr پتاسيم هگزا فرو سيان 1269
١٠٠cc tetrachloride carbon تترا کلرور کربن 289116
١gr sigma bipyridyl d216305 al الفا الفا دي پريدين
nbt nitro blue 50mgr n نيترو بلو تترازيليوم 6876
۵٠٠cc f9252 Folin & Ciocal phe rea فولين سيکتو فنل
resorcinol 16101 sigma10gr رزوزسينول
methyl orang 114510 25gr sigma متيل اورنج
١٠٠gr sigma socrose ساکاروز
temed 25gr sigma t تمد 7024
2 مرکاپتو اتانول ١٠٠ cc sigma mercapt ehanol m3148
sds sodium dodc 25gr sigma l سديم دودسيل سول 4390
amonuim per sulf 25gr sigma a امونيوم پرسولفات 3678
١٠٠gr sigma basi acryl ammid m بيس اکريل اميد 7279
r250 sigma 25grcoomassi bri blu b کماسي 0149
s2255 sigma 25gr safranine o اوو o سافرانينين
gallic acid g8647 sigma 100gr اسيد گاليک
lactose 100gr l2643 sigma لاکتوز
٢۵gr sigma T Eriochrome bla اريو کرم بلک ۴۵۵۴٠
A ٢۵ گرمي 3256 gr ال اربينوز
Pyrrolidine-1-dithiocarboxylic acid پرديوم 107495
L-Glutamine 5gr g ال گولتامين 8540
edta sodium e5134 100gr sigma ادتا سديم
bromo phenol blue 5gr sigma برومو فنل بلو
pottasum hydroxi 1kgr پتاس پتاسيم هيدروکسيد 105033
metylen blue m9140 25gr متيلن بلو
nnnn t3134 sigma 25gr 4n اکسيداز
gimsa merck 25gr گيمسا 109203
potassium iodide 100gr پتاسيم يديد 30315
sodium bi sulfat 100gr سديم بي سولفات ٧١۶۵۶
anthrone 25gr sigma انترون 319899
sodium tangestat 100gr سديم تنگستات 72069
١٠٠gr 79613 meta phosphoric متا فسفريک اسيد
١٠٠gr 221856 sigma sodium molb سديم موليبدات
renin 5gr fluka رنيين 83553
dmem / f12 dfl21 500cc d8437 دي ام اي اف ١٢
nadp 4na sigma 25mgr n ان ا د پي اچ 7505
resorcinol r1000 sigma10gr رزوزسينول
١٠٠gr sucrose sigma s ساکاروز 5390
phosphomolybdic 221856 100gr فسفو موليبديک اسيد
isoamyl alcohol 1lit m ايزو اميل الکل 32658
temed 25gr sigma t تمد 9281
acrylamide a3553 100gr sigma اکريل اميد
phenol red ٢۵ يوني کم gr فنل رد چيني
phytohemaglt 10cc gibco فيتو هما گلوتونيين 10576015
Glutaraldehyde solution25% 100cc گولتاردهيد باز
سود پرک
اسيد شستشو ۴ ليتري
cl کم لب 001476 -sodium sulfate 1k سديم سولفات خشک
Magnesium sulfate 1k-cl منيزيم سولفات کم لب- 001302
calcium chloride cl000317 1k - کلسيم کلرايد-کم لب
cl001156 1k- دي پتاسيم هيدروژن فسفات-کم لب
Ammonium chloride cl000130 1k- امونيوم کلرايد-کم لب
thioglycolic acid 100 ml تايوگيليکوليک اسيد- 100700
uni chem 250g پودر منيزيم
Aflatoxin B1 from Aspe a6636 b افلاتوکسين 1
سود گرانول باز
Sodium borohydride 25gr سديم بروهيدريد ٨٠۶٣٧٣
فرمالين ٢.۵ ليتري ايراني
s9379 10grS9379 Selenium dioxide سديم دي اکسايد
hepes 25gr h4034 sigma هپس
Dopamine hydrochloride 5gr h دوپامين 8502
Calcium nitrate 4hydra 237124 کلسيم نيترات ۴ابه 50
toluene cl تولوئن ١ ليتري کم لب 00.2010
EDTA Penta ace acid d6518(V) ادتا پنتا استيک اسيد
.potassi cholo cl پناسيم کلرايد استاند ١۴١٣ کم لب 03
Chromium Stand Sul cl استاندارد کروم کم لب 01.0367
Maganese ST Sulotin 100ug/ml استاندارد منگنز کم لب
Sarcosine S7672 Sigma 25gr سارکوزين
Sodium Chloride 1k cl کلريد سديم کم لب 001429
Sodium Acetate 1k cl سديم استات ٣ابه 001430
cl00.1104 Potassium hexa پتاسيم هگزاسيانوفرات ٣ابه
Zinc acetate 1k cl استات روي ٢ابه کم لب 002619
formic acide 1lit cl اسيد فورميک ٩٩ % کم لب 00.1305
ninhydrin merck 106762 10g نين هيدرين
sodium hydrogen sulfite 1l سديم هيدروژن سولفيت 806
٢Et0hyoxyethanol 1L اتيلنگلايکول منو اتيل اتر 80085
manganese stan 500cc cl استاندارد منگنز 01.1316
potassi chlori 1413- cl پتاسيم کلراي ec استاندارد
.magnesium stsnd 500cc cl استاندارد منيزيم کم لب 01
starch 250gr cl استارچ کم لب 00.2617
Sodium hydro sulfi 39% سديم هيدروژن سولفيت ٨٠۶٣۵۶
بشر پلاستيکي ٢۵٠ دسته دار
naa ggr sigma 100gr n نفتالين استيک اسيد 0640
glod III chloride 1gr کلرور طلا 520918
sodium chlorite 244155 100gr sigma سديم کلريت
sodium arsenat 50gr a سديم ارسنات 6756
glutathione redu g4251 1gr گولتاتيون رديوس
Potassi iodide1kgr merck يدور پتاسيم يديد 105043
titanium (iv) 248576 100gr تيتانيوم دي اکسيد
L-Proline 10g پرولين 107434
بشر ۵٠ الماني
diethanolamine sigma d8885 500cc دي اتانول امين
ammonium citrate 25gr sinc امونيوم هيدروژن سيترات
water moloecular biology sigma w4502 1li اب انالار
2 پروپانول يونيکم چيني ٢ propanol 2.5lit
١kgr يونيکم gallic acid اسيد گاليک
Pepsin 100gr sigma 25gr p پپسين 7000
strontium carbonat 100gr استرانسيون کربنات 472018
tri sodium citrat sinclab 25gr تري سديم سيترات
sodium acetate sinclab 25gr سديم استات
paraformaldehyde p6148 500gr sigma پارا فرمالدهيد
D-Glucose 100g Q گلوکز
Ammonium chloride 1 k نشادر باز
ox bile bil bovin sigma b3883 25gr اکس بايل
choloridric acid 1lit کلريدريک اسيد ايراني
زغال اکتيو چيني باز
Tetra -but orthotita تترا بوتيل اورتو تيانات ٨٢١٠٨۴
sigma 1gr Ciprofloxacin سيپرو فلوکاسين ١٧٨۵٠
starch 100gr Q استارچ
سترماييد ctab 25gr sineclab cetrimide سي تب
rpmi dacell 500cc ار پي ام اي ١۶۴٠
fbs pan 100ml اف بي اس
ninhydrin 10g نينهيدرين 33437
toluene sigma تولوئن ١ ليتري 179418
Acetic acid (glacial) sigma 1l استيک اسيد 320099
سالفوسالسيليک اسيد 5 s3147 100g 5-sulfo
1کيلوگرم) )Korapox اپوکسي حرارت بالا 439
استو بلايزر ماست باز
iron sulfate ii 310077 si سولفات اهن ٢ ايرون ٧ ابه
Phloroglucinol sigma 25 فلورو گلاسينول 79330
Jasmonic acid 10mgr 14631 sigma جاسمونيک اسيد
urethane u2500 500gr يورتان
٢۵٠gr 106601 Sodium salicylate سديم سالسيلات
phenylmet sulfonyl fl p فنيل متيلن سول فلورايد 7626
Hypoxanthine 1gr h هيپوگزانتان 9636
fuchin basic 25gr b فوشين 0904
fuchin basic 5gr b فوشين 0904
hydroxyaatite sigma هيدروکسي اپاتايت 289396
١٠٠gr sinclab charcol act کربن اکتيو -چارگول اکتيو
manganese IV oxide 100gr 105953 منگز اکسيد ۴
potassium sulfateb p8541100gr پتاسيم سولفات
۵gr scince lab يد
سولفات پتاس باز
Sodium dodec sulfate1kgr سديم لوريل ٨١٧٠٣۴ دودسيل
(2-Hydroxypropyl)-B-cyclodextrin 100gr sigma 33259
ethephon 1gr sigma c اتفون 0143
sicnlab سالسليک اسيد ۵گرمي
۵gr Iodine sincelan يد
l4777 lipase 10gr sigma ليپاز
poly capro lacton 440744 sigma 5gr پلي کاپرولاکتون
کلسيم کلرايد صنعتي باز
glutathione redu g4251 5gr گولتاتيون رديوس
۵٠mgr amphotericin b a039 caison امفوترسين بي
taurine t0625 10grsigma تاوريين
sodium hypocholorite 239305 25ml سديم هيپوکلرريت
myo-inositol 25gr ميو اينيزيتول 57570
dmem d6429 hig sigma 500cc دي ام اي ام
۵ شرلا li اسيد سولفوريک
mtt 100mgr sigma m ام تي تي 2128
albumin bovine a2153 sigma5gr bs البومين بووين سرم
Sulfanilamide 111799 100gr سولفانيل اميد
Nitrite standard 119899 500ccmerck استاندار نيتريت
ammoni iron citra 25gr si سيترات III امونيوم ايرون
l-cysteine 25gr sincelab ال سيستين
streptomycin sincelab استريپتوماسين ١گرمي
pencilin g potass p پنسلين جي پتاسيم 7794
ascorbic acid since 25gr اسکوربيک اسيد
١li کارلبرو diethanolamine دي اتانول امين
banzil alcohle1lit بنزيل الکل کاربرو
کاربرو lacto phenol blue 100cc لاکتو فنل کاتن بلو
۵٠٠gr sigma glycine g گلاسين 7126
t6399 trichloroacticacid100gr تري کلرو استيک اسيد
phosphoric acid اورتو فسفريک اسيد ايراني 2.5
choloridric acid 2.5 lit کلريدريک اسيد ايراني
sigma c4901 1kgr کلسيم کلرايد خشک
پاروزايلن صنعتي
Alloxan monohydrate a7413 sigma10gr الوکسان
zinc oxide usnano us3590 25gr زينک اکسايد
HACH 21067- واکنشگر سولفات 69
trypsin merck 108367 1kgr تريبسين
Guar gum sigma g4129 250gr گوارگام
casein bovin milk 500gr c کازيين بوين ميلک 7078
۵٠٠ هندي gr کلسيم هيدروکسيد يونيکم
پرسيدين به بان ١٠ ليتري
کلريدريک صنعتي ۴ ليتري
BAFFER TRISE CELLOCOL بافر تريس
sulfate copper 1kgr سولفات مس
اسيد سولفوريک ايراني
methylene red 25gr متيل رد 32654
vas-par 100cc welch واز پار-ولچ
dmso 1lit calbro دي ام اس او 445103
dmso d2650 50cc sigma دي ام اس او
cl001106 sulfate coper II سولفات مس ۵آبه کم لب
١kgr Ammonium iron کم لب ٠١٧٣ ii امونيوم ايرو سولفا
چسب سيليکون گريس باز
Isoamyl acetate 1lit ايزو اميل الکل استات 101231
hams f همز اف ١٠ باز 10 hfl01
هيدروليزه soy prptien 100gr سوي پروتيئن اسيد
vas-par 1lit welch واز پار-ولچ
٢۵٠mgr gentamycin sigma g جنتامايسين 1264
sea sand 1kge chemlab سي سند
104 دي اکسان ١.۴ dioxane 1lit 33147
١ku p8375 Peroxidase from horse پروکسيداز فرام
هيدروليزه soy prptien 100gr % سوي پروتيئن ايزوله ٩٠
vitacel type w استو بلايزر کشک فيبر 200
potassium hexacyan p8131 پتاسيم هگزا فريک فراک 100
green ruck 25kgr پودر کرتاک براي بتون
١kgr aluminum potasi الوندو پتاس االومينيوم 101047
ايراني قطران sulfocoromic Acid 1L سولفوکروميک اسيد
Rutin 50gr r روتين 5143
اسيد لاکتيک صنتي
formic acide 2.5lit اسيد فورميک ٩٨ % کارلبرو 100264
Sodium borohydride25gr سديم بروهيدريد 71320
٢۵٠gr sigma glycine گلاسين 104201
١٠٠gr f3629 Ammon iron(III) sul امونيوم سولفا ايرون
Imipenem i0160 25mgr sigma امي پنم
١gr Palladium(II) chloride اداديوم برماييد ٨٠٧١١٠
Trypan Blue 5gr t تريپان بلو 6146
Zirconium(IV) oxide 100gr زيرکونيوم اکسايد 230693
Sodium acetate s2889 250gr سديم استات
استات کبالت باز
۵٠gr Pyruvic acid sodium salt پيرويک اسيد ١٠۶۶١٩
spl اب فشان اسپره اي
صنعتي titanium oxide تيتانيوم دي اکسايد
Oxalic acid dihydrate اگزاليک اسيد ١٠٠ ٢۴٧۵٣٧ GR
دي اکسيد تيانيوم صنعتي ١کيلو گرم
هماتوکسلين پادتن طب
Nutrient Mixtu F-10 Ham n6635 1li همز اف ١٠ پودر ج
zeolit 100gr زوليت 96096
١٠٠cc gibco 15400050 tripsin % ا دي تي ا تريبسين ۵
glucose sigma g8270 100gr گلوکز
colistin sulfata c4461 100mgr کلستين سولفات
china ink 25cc Hercules مرکب چين
sigma lacto phenol blue 100cc- لاکتو فنل کاتن ۶١٣٣۵
DAPI d9542 sigma 10mgr دا پي
retinoic asid sigmar2625 50mgr رتونيک اسيد
urethane u2500 250gr يورتان
hepes 5gr sinclab هپس
GlutaMAX 100cc gibco گولتامکس ٣۵٠۵٠٠٣٨
ammoni iron citra500gruni سيترات III امونيوم ايرون
sodium di sulp 1kgr ap سديم متا بي -سديم دي سولفيت
Tetracycline hcl 5gr t تتراسايکلين هيدرو کلرايد 7660
citric acid 100gr c2404 sigma سيتريک اسيد
photobacterium agar 500gr p فتوباکتريوم اگار 1477
a2939 100gr Ammonium sulfate امونيوم سولفات
اسيد نيتريک صنعتي
الکتروليت ٢٠ ليتري
R2A agar 500gr Q
4هيدروکسي ١ gr 176141 Hydroxy-TEMPO
متا بي سولفيت سديم باز
ايراني ethyl acetate 2.5l اتيل استات
Nicotinamide 100gr n نيکوتنيک اسيد 3376
Lead(II) iodide 50gr يد استات 211168
pvp 100gr pvp360sigma
DTT 1gr d0632
propidium iodidr IP sigma p4170 25mgr پروپيديوم ايودات
DCTA 25cc N،N،N?،N?-tetraacetic acid mono 841032
mtt 500mgr sigma m ام تي تي 2128
konic محلول ظهور وثبوت مهرطيف
riba buffer sc- ريبا بافر سانتاکروز 24948
oxid tin 5gr usnano اکسيد قلع
کم لب ١٣٢٣ magnesium oxid 1kgr منيزيم اکسايد
Glutaraldehyde solution50% 340855 25cc گولتاردهيد
اب ژاول صنعتي سفيد کننده ٢٠ ليتري
Ethylene glycol 1lit اتيلن گليکول 293237
sodium bi carbonate s5761 500gr سديم بي کربنات
کم لب sodium hydroxid 0.1n سديم هيدروکسيد
heps h3375 25gr هپس
Sulfamethazine 25gr s سولفا متازين 6256
N-Allylthiourea 50gr ان ال تيوره 808158
dmso دي ام اس او باز
siver nitrate نيترات نقره ١٠ گرمي ايراني
hams f 10 همز اف ١٠ بدون هپس ۵٠٠ cc BIOA BI101405
PANCREATING=E 100GR P پانکراتين 3292
Potassium thiocyan 1kgr پتاسيم تيوسيانات 105124
سالسيليک اسيدباز 100631 Salicylic acid
fbs f2442 500ml اف بي اس
١kgr پرکلرين صنعتي باز
sigma d4693 1gr dispas II ديس پاز
collagenase a sigma 25mgr c کلاژناژ 9891
Lipase fluka 62305 1gr ليپاز
ranitidine hcl r101 1gr رانتيدين
Eriochrom black t sigma 858390-100gr
Methyl-2-pyrrolidinone sigma 443778-1l
potassium choride sigma p3911 acs-500gr
Potassium nitrate sigma 221295-500gr
Methanol sigma 154903-1lit
columbia agar sigma 27688-500gr
Pseudomonas agar F sigma p1852-500gr
Nutrient broth no.1 sigma 70122-500gr
Salicylaldehyde sigms s356-100gr
picric acid sigma 197378-100gr
Fuchsin basic Aldrich 215597-25gr
Crystal violet sigma 32675-25gr
Sodium bicarbonate sigma acs s6014-500gr
Lactophenol blue sigma 61335-100ml
Lead acetate sigma 32306-1k
Triple sugar iron agar sigma 80320-500gr
Emb agar levine sigma 62087-500gr
Nutrient agar Fluka70148-500gr
Violet red bile glucose agar sigma 70189-500gr
Rvs broth sigma modified 17173-500gr
Sabouraud dextrose broth 2% sigma s3306
Acetaldehyde Acs sigma 402788-1l
Pyridine sigma 270407-1lit
Tromethamine sigma t6687-100gr
Calcium carbonate sigma398101-100gr
Potassium pyrophosphate sigma 322431-25gr
Acetic acide sigma 320102-100ml
Eosin Y sigma E4009-5gr
petroleum ether 40-60 sigma 32299-1li
potassium bromide sigma FT-IR 221864-100gr
Dey-Engley neutralizing broth Fluka d3435
Kovacs sigma 67309-100gr
چيني ph 1- کاغذ 14
١٠٠gr sigma glycine g گلاسين 8790
21194-49 Hach Nessler reagens نسلر
pbs 500cc yakteh پي بي اس محلول
CDH 500gr Potassi sodiu tartrate نمک راشل
١kgr الومنيوم هيدروکسايد
١kgr ليتيم کربنات
carbon active زغال اکيو ٢۵٠ گرمي قطران
sigma i202 100gr imidazole اميدازول
sinclab ninhydrin نين هيدرين ۵گرمي
۵٠٠CC fehling CDH A فهلينک
۵٠٠CC fehling CDH B فهلينک
Sucrose s1888 1kgr ساکاروز
Phytic acid sodium salt hydrate p8810 10gr فيتک اسيد
PANCREATING=E 25GR P پانکراتين 3292
٢.۵lit گيمسا مرک 109204
Fibrinogen from bovine plasma 1grf فيبرونوژن 8630
cholranphenicol bio bi کلرامفنيکول ١گرمي 9054
sigma s7276 siver nitrate نيترات نقره ٢۵ گرمي
Stearic acid 100gr استاريک اسيد 800673
Propionic acid 1lit merck پرپيونيک اسيد 800605
١٠٠cc sigma t4049 25% edta tripsin ا دي تي ا تريبسين
pbs d8537 500cc پي بي اس محلول
١kgr چيني potassium choride پتاسيم کلرايد
Poly(ethylene glycol) mol wt 8000 p2139 500r پلي اتيلن
تحهیزات ازمایگاهی رادین -09132090270

نمایش اطلاعات مرتبط

  • به روز شده در تاریخ سه شنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۹.
  • تعداد بازدید : 344 بار
  • کد آگهی : 972075

آگهی های مرتبطبستن

انتخاب دسته بندی

ابتدا از این قسمت دسته بندی آگهی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

.
بستن

جستجو در آگهی ها

پس از انتخاب دسته بندی ، از این قسمت برای جستجوی دقیق آگهی ها استفاده کنید.

.
بستن

منوی کاربری

از اینجا ثبت نام کنید ، وارد پنل کاربری شوید و سپس آگهی های خود را مدیریت کنید.

.
بستن

متشکریم

کاربر گرامی ، امیدواریم امکانات سایت هفتاد ده برای شما مفید باشد. از حسن انتخاب شما متشکریم.