توجه: آیا می دانید مرورگر شما بسیار قدیمی است؟ برای استفاده کامل از امکانات این سایت، مرورگر خود را به روز کنید.

موادشیمیایی آزمایشگاهی

موادشیمیایی آزمایشگاهی

جزئیات آگهی

موادشیمیایی آزمایشگاهی مواد شیمیایی صنعتی

مواد شیمیایی آزمایشگاهی MERCK-SIGMA

شرکت آداک ویرا پژوه باتوجه به نیاز مراکز محترم

آزمایشگاهی اقدام به ارائه حجم زیادی از موادشیمیایی

تخصصی وروتین آزمایشگاهی از کمپانی های بسیار معتبر

دنیا کرده وبا توجه به حجم بالای موارد مزبورآماده ارائه مواد

شیمیایی آزمایشگاهی روتین وتخصصی با قیمت های

بسیار مناسب بوده ودراین راستا سعی برارائه خدماتی

براساس علم ودانش روز دارد امید است

که با ایجاد وبرقراری روابط گسترده با اساتید ودانشجویان

وجامعه فرهیخته آزمایشگاهی دست سودجویان و واسطه

های مزاحم ومتقلب این مقوله راقطع وباعث ارتقا روزافزون

علوم آزمایشگاهها ومراکز تحقیقاتی کشورباشیم.

درزیر لیستی اجمالی از محصولات آمده است وصدالبته این

لیست دائم درحال تغییرات می باشد وبه طور قطع به دلیل

کمبود وقت وشرایط نوشتاری تعداد زیادی از موادشیمیایی

ذکر نخواهدشد که درنهایت با تماس با شرکت وبررسی

لیست موجودی قابل ارائه خواهندبود.اسیدپرکلریک مرک MERCK

اسیدفرمیک مرک MERCK

اسیدنیتریک مرک MERCK

اسیدسیتریک مرک MERCK

اسیداستئاریک مرک MERCK

آب کروماتوگرافی 115333 مرک MERCK

آب دوتره مرک MERCK (دوتریوم اکساید) MERCK 103428

آگاروز مرک MERCK 116801

آگار 101615 مرک MERCK

آلفا نفتول مرک MERCK

آلفا نفتیل امین مرک آلمان 822291 MERCK

آب اکسیژنه مرک MERCK

آلومینیوم نیتراتMERCK

آلومینیوم سولفات MERCK

آلومینیوم بوتیلات 820054 MERCK

آلومینیوم هیدرواکسایدMERCK

آمونیاک 25% MERCK

آلومینیوم پتاسیم سولفات MERCK

آمونیوم استات MERCK

دی آمونیوم اگزالات، II

سولفات آمونیوم آیرون MERCK

آمونیوم کربنات MERCK

آمونیوم فلوراید مرک MERCK 10116

آمونیوم بی کربنات مرک MERCK 101131

آمونیوم کلراید،مرک MERCK

آمونیوم مونو وانادات مرک MERCK

آمونیوم سریم نیترات مرک MERCK 102276

آمونیوم نیترات MERCK

آمونیوم مرک MERCK

هپتا مولیبدات MERCK

دی آمونیوم هیدروژن فسفات مرک MERCK

آمونیوم دی هیدروژن فسفات مرک MERCK

آمینو آنتی پیرین مرک MERCK

آمینو نفتول سولفونیک اسیدمرک MERCK

آلیزارین MERCK

آنیلین MERCK

آیرون مرک MERCK (پودر آهن )

اتیل آکریلات 800836مرک MERCK

اتیل استات مرک merck،

اتیلن گلیکول مرک merck،

تری اتیل آمین هیدروکلرایدمرک MERCK

اتیل متیل کتون مرک MERCK

استارچ،مرک MERCK

استیل استون مرک MERCK

استوفنون مرک MERCK

استون مرک MERCK

استونیتریل مرک MERCK

استرانسیوم مرک MERCK

اسید اولئیک مرک MERCK

اسید اسپارتیک مرک MERCK

اسید اگزالیک مرک MERCK

اسید اوریک مرک MERCK

اسید پریودیک مرک MERCK

اسید باربیتوریک مرک MERCK

اسید بنزوئیکمرک MERCK

اسید بوریک مرک MERCK

اسید تارتاریک مرک MERCK

اسید تیوگلیکولیک مرک MERCK

اسید پیکریک مرک MERCK

اسید سالسیلیک مرک MERCK

اسید سولفانیلیک مرک MERCK

اسید فسفریک مرک MERCK

اسید فلوریدریک، مرک MERCK

اسید گلوتامیک مرک MERCK

اسید لاکتیک مرک MERCK

اسید متا اکریلیک مرک MERCK

اسید مالئیک مرک MERCK

اسید مولیبدیک،مرک MERCK

اسمیوم تترا اکسایدمرک MERCK

استایرن مرک MERCK

استامید، مرک MERCK

اکسیداز مرک MERCK

اریوکروم بلک تی،مرک MERCK

اکسید مس مرک MERCK

ال سیستئین مرک MERCK

هیدرو کلرایدمرک MERCK

هگزامید، ال مرک MERCK

پرولین ،ال آلانین مرک MERCK

ال آرژنین مرک MERCK

آرابینوزمرک MERCK

آسپارژین مرک MERCK

ارسنیک مرک MERCK

اکسایدمرک MERCK

اکریل آمید مرک MERCK

ان آمیل الکل مرک merck ،

انتلان مرک merck ،

ان پنتان ، مرک merck

ان هپتان مرک merck ،

ان نفتیل آمین مرک merck ،

ان هگزان مرک merck،

آنتراسین مرک merck،

اورنج جی، اورتو فنانترولین مرک merck،

ائوزین مرک merck بلو،

ایزوبوتیل مرک merck

متیل کتون مرک merck ،

ایزو آمیل الکل مرک merck،

ایزو بوتانل مرک merck

، ایزو پروپیل مریستات مرک merck ،

ایزو پنتیل الکل ،مرک merck

ایندول مرک merck ،

ایندول استیک اسید،مرک merck

ایندیوم، مرک

merckایندیم کلرایدمرک merck ،

ایریدیوم کلراید،مرک MERCK

EDTA Na،

EDTA K،

ید مرک MERCK

هیدرازین مرک MERCK

سولفات، هیستیدین مرک MERCK

هگزا کلرو پلاتینیک مرک MERCK

اسید، هایامین مرک MERCK

هیدرواکسی پروپیل مرک MERCK

متیل سلولز ،MERCK

هیدرواکسی کینولین مرک MERCK

هیدرواکسی اتیل سلولز،مرک MERCK

هیدروکسیل امین هیدروکلرایدمرک MERCK

هیدرازین مرک MERCK

هیدرواکسایدمرک MERCK

هماتوکسیلین مرک MERCK ،

هگزا متیل تترامین مرک MERCK

هپارین مرک MERCK

وانادیوم اکسی استیل استانات مرک MERCK

نونیل فنل مرک MERCK

نین هیدرین ،مرک MERCK

نیتروبنزن مرک MERCK

نیکل، نیترات بیسموت مرک MERCK

نفتالین مرک MERCK

نسلر A، مرک MERCK

موراکسید، منگنزمرک MERCK

نیترات، منیزیم مرک MERCK

نیترات، منگنزمرک MERCK

سولفات، منیزیم مرک MERCK

اکساید، منیزیم،مرک MERCK

منیزیم سولفات ، مرک MERCK

مرکاپتو اتانول مرک MERCK ،

جیوه،مرک MERCK

جیوه نیترات مرک MERCK ،

جیوه کلرایدمرک MERCK ،

جیوه سولفات ، مرک MERCK

جیوه اکسیدمرک MERCK ،

متیونین ،مرک merck

متیل آنیلین مرک merck،

متیل بنزوات ، مرک merck

متیل بلو،مرک merck

متیل رد،مرک merck

متیل اورنج مرک merck،

متانل خشک ،مرک merck

مالاشیت گرین ، مرک merck

مالتوز ،مرک merck

لوسین، لیتیوم مرک merck

نیترات، لیتیم مرک merck

تترا بورات مرک merck،

لیتموس،مرک merck

لسیتین مرک merck،

لانتانیوم نیترات، مرک merck

گیمسا، مرک merck

گزیلن اورنج ، مرک merck

گزیلن، سیلیکون مرک merck،

گلیسیرین مرک merck،

گلایسین ،مرک merck

گلوکز ، مرک merck

کنگو رد،

کوماسی

بریلیانت بلو ،مرک merck

مس نیترات ،مرک merck

مس سولفات مرک merck ،

کرومیوم نیترات مرک merck ،

کربن دی سولفید مرک merck ،

کریستال ویولت مرک merck،

کربن اکتیومرک merck ،

کربنات کلسیم مرک merck ،

کلرید قلع مرک merck،

کلرید منیزیم، مرک merck

کلرید نیکل مرک merck ،

کلرید کبالت مرک merck ،

کلرید لیتیوم، مرک merck

کلرید کلسیم، مرک merck

کلرید طلا، مرک merck

کلرید مس، مرک merck

کلرید سرب، مرک merck

کلرید سدیم، مرک merck

کلرید زیرکونیوم، مرک merck

کلرید روی مرک merck،

کلرید باریم، مرک merck

کلرید آلومینیوم مرک merck،

کلرید استرانسیوم 6 آبه، مرک merck

کلرو بنزوئیل مرک merck

کلراید، مرک merck

کلرو بنزن مرک merck،

کلرید فریک 6 ابه مرک merck،

کینولین مرک merck،

کلسترول مرک merck

کلروفرم دوتره ، مرک merck

کلروفرم، مرک merck

کلسیم فلوراید، مرک merck

کلسیم اکساید،مرک merck

کلسیم هیدرواکسایدمرک merck ،

کلسیم هیدروژن فسفات مرک merck ،

کلسیم استات مرک merck،

کواکس ، مرک merck

کارل فیشر،

کادمیوم نیترات مرک merck ،

کادمیوم استات 2 ابه مرک merck،

کادمیوم سولفات ،مرک merck

فورفورال مرک merck ،

فوشین اسیدی مرک merck ،

فوشین بازیک مرک merck ،

فنل فتالین مرک merck ،

فروکتوزمرک merck ،

فرمامید، مرک merck

فرمالین مرک merck،

فایکول مرک merck ،

فنل مرک merck ،

سودان بلک بی مرک merck

سیلیکاژل مرک merck،

سیکلو هگزامیدمرک merck ،

سیکلو هگزانون مرک merck ،

نیترات نقره مرک merck ،

نقره سولفات مرک merck،

سریم فلورایدمرک merck ،

سرب نیترات مرک merck ،

سدیم یدیدمرک merck ،

سرب استات مرک merck ،

سدیم هیدروکسید مرک merck

سدیم نیتریت مرک merck

تری سدیم سیترات مرک merck

سدیم سولفات مرک merck

سدیم دودسیل بنزن مرک merck

سولفونات مرک merck

دی سدیم هیدروژن فسفات مرک merck

سیلیسیوم، سدیم تیو سولفات مرک merck

سدیم پراکسیدمرک merck

سدیم تترابورات مرک merck

سدیم پیرو فسفات مرک merck

سدیم پرسولفات مرک merck

سدیم دی کرومات مرک merck

سدیم بنزوات ،مرک merck

سدیم برمایدمرک merck

سدیم ارسنیت مرک merck

سدیم ازایدمرک merck

ستاولن مرک merck

سافرانین مرک merck

ساکاروز مرک merck

ژلاتین مرک merck

زیر کونیوم دی اکسایدمرک merck

زایلن سیانول مرک merck

رزورسینول مرک merck

رایت، دی فنیل آمین مرک merck

دی سیکلو سرین مرک merck

دی سولفین بلو،مرک merck

دی متیل گلی اکسیم مرک merck

دی مدیوم بروماید، مرک merck

دی کلرومتان مرک merck
دی کرومات امونیوم، مرک merck

دی اکسید سلنیوم، 1،4مرک merck

دی اکسان مرک merck

دی استیل منوکسیم، مرک merck

دی اتانل امین مرک merck

جیوه نیترات مرک merck ،

پلی اتیلن گلایکول مرک merck

پتاسیم یدیدمرک merck

پتاسیم هگزاسیانوفرات مرک merck

پتاسیم نیتریت مرک merck

پتاسیم سیانید، مرک merck

پتاسیم سولفات مرک merck

پتاسیم اگزالات ،مرک merck

پتاسیم کلرایدمرک merck

پتاسیم پرسولفات مرک merck

پتاسیم تیوسیانات مرک merck

پروپانل، مرک merck

پترولیوم بنزن مرک merck

پتاسیم هیدرواکسایدمرک merck

پنتا اکسید فسفر،مرک merck

پیریدین مرک merck

پالادیوم نیترات مرک merck

پالادیوم کلراید ، مرک merck

پارافین مرک merck

تیونیل کلرایدمرک merck

تیومرسال مرک merck

تیوسیانات جیوه مرک merck

تیو استامیدمرک merck

تیمول بلو مرک merck

Agarose Ultra Pure،

RPMI، DMEM Hi Glucose

DMEM Low Glucose

IPTG

MEM

PBS

Hams / F12

، FBS ( Fetal Bovine Serum )

PenStrep

L-Glu، HEPES، Sodium Acetate

Ethidium Bromide،

EDTA ،

Galic Acid

، BSA

،Bovine Serum Albumine

، IPTG، Ampicillin

، Penicillin

Streptomycin

، Kanamycin

، Choloramphenicol

DEPC

DAB (Di Amino Benzidine )

8-Hydroxy quinolin

Colchicine

Cyclo Hexemide

Amonium Persulfat (APS)

Tris Hcl، Tris Base

Agarose Electrophoresis Grade

، Acrylamid Electrophoresis Grade

Bis Acrylamid

TEMED،

Boric Acid

Tween 20

Triton 100 x

Naicol

Phenol

Trypsin

Paromomycin Sulfate Salt

proteinase K

، FSH

، B-Glycerol Phosphate،

Anthracen

، Naphthalen

، Sodium Bicarbonate،

Di Methyl Sulfoxide

Retinoic acid ، DMSO

، Trypan Blue

Sodium Orthovanadate،

Gentamycin Solution

، Ficoll،

Tridecanoic acid

، Chitine

، DNS ( Di nitro salicilic Acid )

، Chitinase

، TAE ( Trypsin EDTA Acetate )

، Folin ، Gentamycin Powder

، Phosphate Buffer

، Biotin، Histidin،

Gelatin

، Palmitic Acid

، Ethyl Cellulose،

PVP،

TMB

Potasium iodat

Glycerol

Thiamine

HCL

، Cellulase

NaCl

، Ascorbic Acid

Vancomycin،

Cefotaxime

، Carbenicillin

Na2HPO4

Bromo Phenol Blue

Agar

Potassium hydroxide

، Yeast Mannitol agar

، Mannitol

Potassium Chloride

، Sodium Molybdate

Potassium nitrate

، Manganese II Sulfate

، Cobalt II Chloride

، Rifampicin

Silver Nitrate

، Sodium Borohydride

، Sacharose

، Oxalic Acid

Sodium Azide

Titriplex III

CTAB، Mercury

Formamide،

Cyanuric Acid

Saponin

THF

اتانول مرک merck

.متانول مرک merck .

اسیدکلریدریک مرک merck.

اسیدسولفوریک مرک merck .

اسیدفرمیک مرک merck.

اسیدفلوریدریک مرک merck.

اسیدنیتریک مرک merck.

اسیدسیتریک مرک merck .

فرمالین مرک merck .

آلمینیوم کلرایدمرک merck .

بنزوفنون مرک merck.

بنزن مرک merck

.ان آمیل مرک merck

الکل .

آرسنازو3

.اسیدبنزوئیک مرک merck.

برموکروزول پرپلمرک merck .

برموفنول بلو مرک merck.

بروموکروزول گرینمرک merck .

بافر4و7و10 مرک merck.

بوتانول مرک merck .

کامفرمرک merck .

کانادابالزام مرک merck .

سولفات مس مرک merck

.دی اتانول آمینمرک merck

اتیل استات مرک merck.

اتیلن گلیکول مرک merck .

اتیل متیل کتون مرک merck .

فلورسین مرک merck.

گالاکتوز مرک merck.

گلوکزمرک merck .

گلایسین مرک merck

یدمرک merck .

سولفات آهن مرک merck .

آمونیوم ایرون 3سولفات مرک merck .

لیتیم فلورایدمرک merck .

لیتیم نیترات مرک merck

.منیزیم فلورایدمرک merck

.منیزیم اکسایدمرک merck .

منیزیم نیترات مرک merck .

منیزیم سولفات مرک merck .

کلریدمنگنز مرک merck.

اکسیدمنگنزمرک merck .

سولفات منگنزمرک merck .

مانیتول مرک merck .

استونیتریل مرک merck .

تتراهیدروفوران مرک merck

متیل رد.مورکساید.

سولفات نیکل.

پالادیوم.

استات پالادیوم.

اسیدفسفریک

.پتاسیم کلراید

پتاسیم یدیدپتاسیم دی کرومات.

پتاسیم فلوراید.

پتاسیم هگزاسیانوفرات مرک merck.

پتاسیم هیدروکسایدمرک merck .

پتاسیم نیترات مرک merck.

یدورپتاسیم مرک merck

.پتاسیم پرمنگنات مرک merck .

سولفات پتاسیم مرک merck .

پتاسیم تتراتیونات مرک merck

پتاسیم تتراکلروپلاتینات مرک merck.2

پروپانول. پیریدین مرک merck .

استات سدیم مرک merck .

سدیم آزایدمرک merck .

سدیم برمایدمرک merck

.سدیم کلرایدمرک merck .

سدیم دی سولفیت مرک merck .

سدیم فلورایدمرک merck .

سدیم هیدروژن کربنات مرک merck

دی سدیم هیدروژن فسفات مرک merck

.سدیم نیتریت مرک merck .

سدیم پراکسایدمرک merck

.کلریدقلع مرک merck.

کلریدتیتانیوم مرک merck
تیتان یلومرک merck

اکسید تیتانیوم مرک merck.

تولوئن مرک merck .

تری کلرواستیک اسیدمرک merck

توئئین 80 مرک merck

اوره مرک merck

تمام موارد فوق ازکمپانی های مرک MERCK و فلوکا و سیگما آلدریچ و گیبکو و دیفکو و.....می باشند.

نمایش اطلاعات مرتبط

  • به روز شده در تاریخ یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹.
  • تعداد بازدید : 98 بار
  • کد آگهی : 977898

آگهی های مرتبطبستن

انتخاب دسته بندی

ابتدا از این قسمت دسته بندی آگهی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

.
بستن

جستجو در آگهی ها

پس از انتخاب دسته بندی ، از این قسمت برای جستجوی دقیق آگهی ها استفاده کنید.

.
بستن

منوی کاربری

از اینجا ثبت نام کنید ، وارد پنل کاربری شوید و سپس آگهی های خود را مدیریت کنید.

.
بستن

متشکریم

کاربر گرامی ، امیدواریم امکانات سایت هفتاد ده برای شما مفید باشد. از حسن انتخاب شما متشکریم.